У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

Сторінка 5

Пiдписано угоду мiж Україною i Tунicом про спiвробiтництво в галузi iригацiї, за якаю на тунiських iригацiйних спорудах працювагимуть Укpaoїнcькі фахiвцi. Tунic постачатиме Укpaїні фосфорити

Ocтaннім часом право на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй надано окремим пiдприємствам i органiзацiям, що сприяло пiдвищенню активностi у зовнiшньоекономiчнiй сферi. Зареестровано бiльш як 30 тис. учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.

В економiчних зв'язках України iз зарубiжними державами використовується науково-технiчне співробітнецтво (торгiвля патентами, лiцензiями, технiчним досвiдом «ноу-хау» тощо), яке сприяє прискоренню темпiв економiчного розвитку, втiленню у практику найновiших технiчних досягнень, рацiональному використанню природних pecypciв, автоматизацiї i механiзацiї технологiчних процесів, скороченню строків будiвництва сучасних пiдприємств, пiдвищенню ефективностi капiталовкладень, розширенню сфери мiжнародних вiдносин. Науково-технiчне спiвробiтництво здiйснюється у формах:

ü матерiальнiй, тобто через обмiн продукцiєю, насамперед наукоємкою, створеною за найновiшими технологiями;

ü нематерiальнiй - у виглядi креслень, формул, обмiну iнформацiєю, лiтературою та ін.;

ü послуг фахiвцiв i технiчного персоналу в галузi менеджменту, маркетингу, контролю за якiстю.

Науково-технiчне кооперування мiж фiрмами здiйснюсться у формi консалтингу (технiчного консультування та експертизи проектів), лiзингу (оренди промислового i науково-дослiдного устаткування).

У зовнiшньоекономiчних зв'язках України використовується i така форма економiчного спiвробiтництва, як кредити. В сучасних умовах нестабiльностi економiчного розвитку Україна зацiкавлена в надходженнi iноземних iнвестицiй в українську економіку. На перспективу Укpaїна зможе надавати цiльовi кредити в нацiональнiй валютi зарубiжним державам, пiдприємствам та iншим споживачам пiд закупiвлю вiтчизняної машинно-технiчної продукцiї. Таке кредитування iноземних споживачiв сприятиме зовнiшньому конвертуванню української грошової одиницi.

Створення спільних підприємств - одна з форм економiчного спiвробiтництва України iз зарубiжними партнерами. Ці пiдприємства дiють самостiйно, надiленi широкими правами для здiйснення експортних та iмпортних операцiй. Спiльнi пiдприємства погоджують цiни на спiльно вироблену продукцiю i укладають вiдповiднi контракти. Їх прибуток розподiляється мiж учасниками пропорцiйно вкладу в статутний фонд. На територiї України дiє понад 2,5 тис. Спiльних пiдприємств. За участю фiрм США створено 120, Нiмеччини - 40, Австрії - 22 та ряду iнших країн. Найбiльше їх у мicтi Києвi (204) та Одеськiй областi (143).

Рiзними є профiлi спiльних пiдприємств. Так, львiвське виробниче об'єднання «Koнвeєp» i болгарсько - угорське товариство «Iнтрасмаш», а також гомельське виробниче об'єднання «Гiдpoaвтоматика» та завод «Данувiя» (Угорщина) уклали договiр про прямi зв'язки щодо спiльного проектування i виробництва автоматизованих транспортно - складських систем i засобiв гiдроавтоматики.

Налагоджує стосунки iз зарубiжними фiрмами Міністерство аграрної полiтики України. Заслуговує на увагу спiвробiтництво з фiрмою BASF (ФРН) у галузi впровадження iнтенсивної технологiї виробництва coї на основі застосування хiмiчних препаратiв фiрми.

Перспективним напрямком розширення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв є створення спецiальних зон «вiльного підприємства» на територiї України (в районi Одеси, на Закарпаттi та в деяких iнших мiсцях). Taкi зони в Україні з часом сприятимуть прискоренню розвитку її економiки на основі створення умов для залучення iноземного капiталу.

Прямi iнвестицiї в eкономіку України зросли з $ 483,5 млн. в 1995 р. до $ 2781,7 млн. у 1999 р. Найбiльшими iнвесторами в українську eкономіку є США, Нiдерланди, Нiмеччина, Великобританiя.

У харчову промисловiсть вкладено 21 % вiд загального обсягу iнвестицiй, у внутрiшню торгiвлю - 15,8%, у машинобудування та металообробку - 12,7%.

Великим резервом надходження валюти до України є мiжнародний туризм. Нинi ми приймаємо в себе майже 4 млн iноземних туристiв, або 0,8% світової їx кiлькостi, хоч реально вже тепер могли б обслуговувати до 6 млн. туристiв, що може дати майже $ 1 млрд. прибутку.

Плата за транзитнi залiзничнi, автомобiльнi, повiтрянi перевезення, транспортування нафти i газу разом може давати $ 6 млрд. прибутку щороку.

Експортерам продукцiї наша держава повинна забезпечити юридично-правовий (законодавчi акти, положення, митнi бар'єри тощо), мiжнародно-полiтичний (сприятливi умани для українських експортepiв на мiждержавних переговорах, у мiжнародних органiзацiях тощо) та рекламно-пропагандистський захист. Необхiдно також органiзувати кредитування i пiдтримку експортерiв конкурентних на cвітовому ринку товарів, разом з тим захистивши вiтчизняну eкономіку, виробництво вiд низько якiсних товарів, якi надходять з iнших країн (свiдоцтва, сертифiкати, рiзнi нетарифнi бар'єри).

Створюється система зовнiшньоторгових органiзацiй, представництв, торгових будинкiв та iнших структур, якi на високому органiзацiйному piвнi займатимуться проблемами просування українських товapiв на cвітовому ринку, рекламою та реалiзацiєю продукцiї українських пiдприємств.

Програма дiяльностi Уряду «Реформ и заради добробуту» на 2000 - 2004рр. визначає основні прiоритети зовнiшньоекономiчної дiяльностi i насамперед пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї нацiональної економiки.

З метою диверсифiкацiї джерел постачання нафти та газу в Україну передбачаеться виконання комплексу робiт з будiвництва об'ектiв Європейського нафтотранспортного коридору, газопроводу Тальне-Ізмаїл та визначення маршрутів поставок енергоносіїв з урахуванням інтересів України.

Для поступового входження енергетики України в енергетичний сектор ЄС, збiльшення експорту електричної енергії до країн Схiдної та Центральної Європи послiдовно вживатимуться заходи щодо збе­реження паралельно роботи об'єднаної енергосистеми Укpaїни з енергосистемами Європи.

3 метою створення сприятливих умов для збiльшення експорту, передусiм до кpaїн Європейського Союзу, здiйснюватиметься робота щодо:

ü забезпечення вступу України до Cвітової органiзацiї торгiвлi;

ü визнання за Україною статусу країни з ринковою економiкою;

ü укладення з ЄС угоди про вiльну торгiвлю;

ü розширення доступу українських товарів на ринки країн ЄС шляхом збiльшен-ня квот та усунення торговельних обмежень, зокре­ма укладення мiж Україною та ЄС нової угоди про торгiвлю текстильною продукцiєю;

ü запобiгання антидемпiнговим розслiдуванням щодо експорту української продукцiї.

8. МАЛЮНКИ ТА ТАБЛИЦІ.

Малюнок № 1 Експортний потенцiал України

Таблиця № 1 Зовнішня торгівля послугами по країнах.  

 

експорт

імпорт

1996

1999

2000

2001

1996

1999

2000

2001

Всього

4746,6

3613,9

3486,8

3544,4

1204,5

1113,2

1150,9

1147,5

Країни СНД

3476,7

2250,8

2141,4

2151,9

344,8

236,5

215,5

232,9

Інші країни світу

1269,9

1363,1

1345,4

1392,5

859,7

876,7

935,4

914,6

Iталiя

42,2

40,2

36,0

33.4

20,8

7,0

6,2

9,8

Іспанія

7,0

7,9

9,7

11,1

8,7

6,1

6,1

4,7

Єгипет

14,3

6,5

3,7

5,8

3,9

1,9

2,9

1,8

Греція

42,6

36,1

44,1

41,8

22,1

8,0

9,3

7,8

Болгарія

38,7

27,6

35,8

31,6

9,5

6,7

5,7

4,9

lзраїль

27,9

27,7

21,2

18,3

6,6

8,4

8,4

9,3

Ідiя

17,0

37,4

33,5

26,0

3,1

1,4

1,8

1,9

Iран

26,3

11,5

15,7

5,7

0,7

2,5

1,1

1,1

Канада

9,3

6,7

7,8

7,3

20,7

16,7

17,1

16,3

Китай

12,0

17,6

12,2

15.4

2,6

2,9

3,7

1,9

Кiпр

34,4

63.4

68,4

72.4

14,3

14,3

12,4

12,1

Латвiя

5,3

17,8

16,0

1l,7

8,8

8,9

8,0

20,2

Литва

5,7

3,9

4,9

1l,5

10,8

4,1

3,3

2,2

Нiдерланди

29,8

21,4

18,5

26,7

4,1

23,7

24,0

27,2

Нiмеччина

88,1

99,9

105,0

106,2

33,1

58,1

69,3

63,1

Норвегiя

2,3

9,4

11,0

8,5

1,7

1,1

1,7

1,2

Об'днанi

Арабськi Емiрати

13,3

5,0

4,3

6,9

19,0

2,8

1,9

1,8

Польша

28,7

34,8

34.1

28,3

14,7

12,8

17,7

34,1

Румунiя

11,7

5,8

9,6

8,1

2,4

3,4

4,4

2,8

Словаччина

8,2

9,0

8,1

10,6

19,4

5,8

6,2

6,3

США

88,4

102,5

122,7

124,1

253,8

260,0

264,0

278,5

Туреччина

52,3

47,8

39,0

37,1

33,8

12,0

14,0

12,7

Угорщина

33,1

32,4

28,1

27,8

5,3

6,7

14,9

8,7

Франuiя

19,4

26,3

25,7

25,9

15,1

12,8

10,3

21,2

Чеська Респyблiка

10,7

9,8

7,6

7,0

5,3

7,0

7,0

6,2

Естонiя

3,1

3,3

3,3

3,9

2,7

3,2

4,5

3,7

Швейцарiя

51,3

55,8

47,8

51,0

15,3

28,3

32,2

20,8

Югославiя

4,4

6,6

8,0

6,1

1,0

0,6

1,6

1,6

       

1 2 3 4 [5] 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com