У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району. Сільськогосподарський комплекс Західного економічного району. Потенційні запаси природно-сировинних ресурсів

Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району. Сільськогосподарський комплекс Західного економічного району. Потенційні запаси природно-сировинних ресурсів

ПЛАН

1. Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району

2. Сільськогосподарський комплекс Західного економічного району

3. Потенційні запаси природно-сировинних ресурсів

1. Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району

Центрально-Східний район характеризується складною галузево-функціональною структурою. В ній переважає важка промисловість, яка сформувалася на основі чорної металургії, а та, в свою чергу, стала передумовою розвит­ку паливно-енергетичної і хімічної промисловості, металомісткого машинобудування, легкої і харчової промисловості. Отже, провідною галуззю функціональної структури госпо­дарського комплексу Придніпров'я с чорна і кольорова ме­талургія (рис. 1).

Металургійний комплекс Придніпровського району мас характер повного циклу,— видобуток сировини, палива і виробництво металу. Основними передумовами, які визна­чають високий рівень розвитку чорної металургії в районі, с багаті родовища (поклади) залізних і марганцевих руд, безпосередня близькість родовищ коксівного вугілля, забез­печення нерудною металургійною сировиною, величезний виробничий і науково-технічний потенціал, кваліфіковані кадри. В свою чергу, металургія мала великий вплив на розвиток ряду галузей промисловості та на специфіку те­риторіальної організації продуктивних сил району. Основна маса залізної руди видобувається в старому Криворізькому басейні, а також у нових Білозерському і Кременчуцькому залізорудних районах. Рудні бази розміщені дуже вигідно до районів видобутку коксівного вугілля. Відстань між Кривим Рогом і Донбасом становить 250—300 км. Великі гірничозбагачувальні комбінати створені в Криворізькому залізорудному басейні. Звідси залізорудний концентрат йде на всі металургійні заводи України, а також на експорт, в т.ч. у центральну Росію.

Рис. 1. Схема соціальна-економічного комплексу Центрально-Східного району

Цифрами і буквами позначено: а) життєдіяльність населення: А - відтворювальна. В - соціо-природна, С - розселена, Д - споживча, Е - трудова: б) продукція спеціалізації міжгалузевих комплексів: ПЕК (паливно-енергетичний): І - кам'яне вугілля, 2 - електроенергія; МК (металургійний): 3 - чорні метали (сталь І прокат), V - кольорові метали (титан, магній, алюміній, нікель), МБК (машинобудівний): 5 - технологічне устаткування, 6 - космічна техніка (ракета-носії), 7 - автомобілі, 8 -мотори, турбіни, 9 -верстати, прилади, 10 - комбайни; КА'І (хімічної індустрії): 11 - пластмаси, 12 - барвники, лаки, реактиви, 13 - мінеральні добрива, 14 - гумотехнічні вироби: АПК (агропромисловий): 15 - олія, 16 - плодоовочеві і рибні консерви, 17- швейні вироби, 18 - взуття: БІК (будівельно-індустріальний); 19 - покрівельні матеріали, 20 - будівельна кераміка; ТК (транспортний); 21 - внутрішньо- і міжрайонні перевезення.

У чорній металургії Придніпров'я діють сучасні підпри­ємства, на яких виробляють чавун, сталь, прокат, феро­сплави тощо. Нині частка Придніпровського металургійного району становить більше половини чорних металів, які ви­робляють в Україні. Основні металургійні підприємства розміщені в Кривому Розі, Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Запоріжжі. Як підгалузь тут можна розглядати трубне виробництво в Дніпропетровську, Новомосковську і Нікополі. В Запоріжжі розвинена електрометалургія. Вона спеціалізується на виробництві високоякісних сталей і фе­росплавів (завод "Запоріжсталь"), титану і магнію (титано­магнієвий завод). На привізній сировині працює також За­порізький алюмінієвий завод. До кольорової металургії ра­йону потрібно віднести Побузький нікелевий завод (Кірово­градська обл.), який працює на місцевій сировині.

У комплексі з чорною металургією розвивається потуж­на коксохімічна промисловість, її підприємства розміщені поблизу металургійних заводів.

Машинобудування займає друге місце в системі струк­турних елементів господарського комплексу району — від важкого і металомісткого до кваліфікованого точного і тру­домісткого. Основною передумовою значного розвитку ма­шинобудування с наявність потужної металургійної бази, добре забезпечення кваліфікованими трудовими ресурсами, велика внутрірайонна потреба в продукції машинобудуван­ня, вигідне економіко-географічне положення щодо основ­них районів споживання, високорозвинена науково-технічна і проектно-конструкторська база.

Машинобудівні заводи розміщені на території району рівномірніше, ніж в інших галузях. Вони діють не тільки у великих містах (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг), але І в середніх та малих (Кіровоград, Верхньодніп­ровськ, Дніпродзержинськ, Павлоград, Нікополь, Меліто­поль, Бердянськ, Токмак та ін.). Важливе значення для подальшого розвитку машинобудування району мас вироб­ництво деталей, матеріалів, запчастин.

У територіальній структурі галузевого комплексу виді­ляються машинобудівні центри (всі обласні центри, а та­кож Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Павлоград, Нікополь, Мелітополь та ін.) І кущі (найбільш розвиненим с Дніпро­петровський кущ, який включає підприємства в міських поселеннях його приміської зони).

Комплекс хімічної промисловості району також с важ­ливою ланкою галузевої структури господарства. Спочатку він розвивався на основі виробництва коксу. В тісному зв'язку з коксохімією розвивається виробництво азотних міндобрив (Дніпродзержинськ), лакофарбове (Дніпропет­ровськ) і шинне виробництво (Дніпропетровськ). Усі вони мають міжрайонне і міжнародне значення. В перспективі можливе розширення виробництва побутової хімії, хіміко-фармацевтичних виробів та мінеральних добрив.

Комплекс хімічної індустрії поєднується деякими вироб­ництвами з Іншими МТК: агропромисловим (виробництво міндобрив), будівсльно-індустріальним (виробництво лаків і фарб), транспортним (виробництво шин) тощо.

Головними районами і центрами зосередження окремих підприємств комплексу є Придніпров'я і Криворіжжя — орієнтація на металургію і коксохімію, зосередження робо­чої сили і споживача.

Паливно-енергетичний комплекс району фактично ви­ник у повоєнні роки, коли тут почала розвиватися паливна промисловість — видобуток кам'яного вугілля Західного Донбасу (Дніпропетровська обл.) і бурого вугілля Дніпров­ського басейну (Кіровоградська обл.), а згодом зміцніли й Інші галузі: переробна (коксування і брикетування), вико­ристання (технологічне і енергетичне паливо).

Провідною галуззю комплексу с також електроенергети­ка, представлена великими ГЕС Дніпровського каскаду (Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпрогес-1, Дніпрогес-2), великими тепловими (Придніпровська, Криворізька) та атомними (Запорізька) І рядом невеликих ТЕС І ТЕЦ. Теплові електростанції працюють, головним чином, на міс­цевому бурому і кам'яному вугіллі. В районі П'ятихаток добувають уранові руди, а в Дніпропетровську виробляють з нього паливо для ЛЕС. Усі електростанції району об'єд­нані в системі "Дніпроенерго".

Обслуговуючими галузями в комплексі с виробництво і ремонт гірничо- добувного і енергетичного устаткування (Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя), підготовка кад­рів для гірничої і електроенергетичної промисловості (Дніп­ропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя), проектно-конструкторська діяльність, наукове обслуговування (Придніпров­ський науковий центр) тощо.

Територіальна структура комплексу представлена двома вугільно-енергетичними районами, Дніпровським каскадом ГЕС і рядом енергетичних центрів: у Кривому Розі, Ніко­полі, Кіровограді, Мелітополі та інших містах.

Будівельна індустрія складається з двох груп галузей: виробництва будівельних матеріалів і власне будівниц­тва — житлового, промислового, сільськогосподарського, транспортного та соціально-культурного.

Промисловість будівельних матеріалів району включає до свого складу виробництво будівельного каменю, стінових мате­ріалів — залізобетонних конструкцій, будівельних блоків, цег­ли тощо; в'яжучих матеріалів — цементу, вапна, гіпсу; обли­цювальних матеріалів — облицювальної плитки різних видів, ізоляційних і покрівельних матеріалів, черепиці, шиферу, то­лі, будматеріалів з деревини — деревообробні виробництва.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com