У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Зміст

Вступ 3

1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного

потенціалу Донецького району 5

2. Компонентна стуктура природно-ресурсного потенціалу, аналіз

рівня забезпеченості Донецького району 9

3. Вплив природно-ресурсного потенціалу території на формування

галузей спеціалізації Донецького району 14

4. Проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на

навколишнє природне середовище Донецького району .21

5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних ресурсів

Донецького району 25

Висновки .29

Використана література 30

Вступ

Донецький економічний район – найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та сільського господарства приміської спеціалізації. В цій курсовій роботі я намагатимусь висвітлити питання про значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного потенціалу району, також аналізувала рівень його забезпеченості природніми умовами і вплив їх розміщення на формування галузей спеціалізації у районі. Також я вивчала проблеми антропогенного впливу людської діяльності на навколишнє середовище у Донецькому районі та відтворення і збереження ресурсів для подальшого сприятливого економічного розвитку району.

Район має великі запаси цінних корисних копалин, що сприяє розвитку його господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої промисловості, яка є провідною галуззю економіки. Перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі.

Тут є сприятливі природні передумови для розвитку сільського господарства,яке у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною культурою є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші сільськогосподарські культури. Широко використовується зрошувальна меліорація, яка в посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.

Район посідає перше місце за кількістю населення. Тут воно багатонаціональне, найчисленніою групою є українці. Друге місце займають росіяни. Частка міського населення району єнайвищою в країні. У районі добре розвинений транспорт, передусім залізничний. Тут розміщена розгалужена мережа автомагістралей, великі транспортні вузли, найбільший з яких - Донецький транспортний вузол.

Проте район має досить серйозні екологічні проблеми. Через використання в промисловості, особливо у важкій індустрії, застарілих технологій та машин район переживає справжню екологічну катастрофу. Необхідне вкладання коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств. Потрібні розробка та здійснення обгрунтованих заходів з охорони довкілляі комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів. Доцільно буде перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію відходів свого виробництва.

В умовах району важливою є проблема водозабезпечення. Її реалізація, очевидно і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві та великого використання і забруднення води.

Отже, для вирішення екологічних проблем району потрібно здійснювати грамотну політику в країні загалом, яка б змогла забезпечити не тільки зміну на краще екологічної ситуації в Донецькому економічному районі, а і подальший його економічний розвиток, який сприяв би і загальному економічному розвитку нашої держави.

1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного

потенціалу Донецького району.

Природні умови і ресурси істотно впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва. Природні умови, що до них зараховують клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими, а в іншому – створювати додаткові умови для прогресу: родючість грунтів, нормальне зволоження грунтів.

Наявність тих чи інших природніх ресурсів (лісові, земельні, рекреаційні), а атакож корисних копалин може правити за стимул, поштовх для розвитку економіки країни чи окремого регіону.

Природні умови і ресурси справляють істотний вплив а галузеву структуру народного господарства регіону та види виробництва, що від природніх умов залежать, а є й такі, що від них не залежать.

Класифікація природніх ресурсів залежить від поставленої мети. Продуктивні силице елементи і сили природи, які можна використовувати у виробничій і невиробничій діяльності людини.

Вони поділяються на:

bмінеральні (корисні копалини – паливні, рудні, нерудні).

bземельні (типи грунтів, ліси чагарники, пасовища, малопродуктивні землі).

bводні ( води Світового океану та води суходолу - озера, річки; підземні -

грунтові, артезіанські).

bбіологічні ресурси (рослинний і тваринний світ).

bресурси Світового океану, що перебувають у воді у розчиненому стані, на

морському дні, й під ним – у товщі земної кори.

bрекреаційні (природно-кліматичні, бальнеологічні, заповідні).

bкліматичні і космічні (сонячна енергія, енергія вітру, внутрішня енергія

Землі ).

За ступенем вичерпності ресурси поділяються на вичерпні і невичерпні. Вичерпні в свою чергу поділчються на відновні і невідновні. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що дедалі більша частина природніх умов перетворюється на природні ресурси.

Мінеральні ресурси - це сукупність запасів корисних копалин у надрах району Землі, придатних для використання у різних галузях господарства.

Корисні копалини – це мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності. [13]

Донецький економічний район складається з Луганської та Донецької областей. Територія району 112,3 тис. км ². Це 18,6 % території всієї країни. В регіоні проживає 13,6 млн. чол., що становить 26,9 % загальної кількості населення в Україні. Донецький район за кількістю населення посідає перше місце серед макрорайонів України. Цей район є індустріальним серцем України. Його частка у виробництві промислової продукції становить майже 53 %. На нього припадає майже 90 % видобутку кам’яногго вугілля в країні, переважна частина видобутку залізної руди й 120 % марганцевої руди, майже вся виплавка сталі, переважна більшість виплавки чавуну й виготовлення прокату. Район дає значну частину металомісткого устаткування, в першу чергу металургійного і гірничошахтного. Тут виробляються локомотиви, автомобілі, верстати. Важка промисловість визначає профіль економічного району. Легка, харчова промисловість, сільське господарство перебувають у “затінку”, але вони дають значний внесок в економіку країни.

Район посідає перше місце в країні за виробництвом трикотажу (34 %), взуття (28 %), зерна (22 %), соняшнику (44 %), овочів (25 %). Отже, район представлений всіма основними галузями виробництва досить вагомо.

Донецький район лідер і за узагальнюючими показниками : за валовим продуктом (41 %) і за основними фондами (понад 31 %). У районі є потужна база кваліфікованих кадірв робітників, інженерів, науковців. Він має густу транспортну мережу.Попри різноманітний характер передумов і факторів формування багатогалузевої структури району, все ж таки слід підкреслити, значну роль у формуванні цієї структури належить природо-ресурсному потенціалу.

Інтегральний природо-ресурсний потенціал цього району дуже великий :

36 % загального українського показника. В його основі – вугілля, залізні і марганцеві руди, кухонна сіль, ртуть, вогнетривкі глини і флюсові вапняки, цементна сировина. Не менш важливе значення мають агрокліматичні умови – родючі чорноземи, достатня кількість сонячного тепла. Поряд із цим бракує зволоження, водних ресурсів, що вносить певні корективи в спеціалізацію і розміщення виробництва. Не тільки загальноукраїнстке, а й світове значення мають поклади вугілля, залізної і марганцевих руд. Основні запаси українського кам’яного вугілля зосереджені в Донбасі. Але вони майже вичерпані. Залізні руди характеризуються великими запасами й високою якістю ( вміст заліза в криворізькій руді – 65 % ).

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com