У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз балансів трудових ресурсів економіки районів України

Сторінка 2

Аналіз приросту та особливостей зайнятості населення України свідчить про те, що в межах її території є певні надлишки праце­здатного населення, насамперед у малих містах. Такий надлишок зумовлює можливість виникнення безробіття в умовах проведення радикальної економічної реформи.

Безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку через відсутність роботи, яка їм підходить, зареєстровані в державній службі зайнятості, справді шукають роботу та здатні приступити до праці.

Проблема безробіття стає дедалі серйознішою, кількість безро­бітних постійно зростає.

Для раціонального розміщення виробництва, пропорційного розвитку продуктивних сил економічних районів та областей вели­ке значення має аналіз балансів трудових ресурсів. Баланс — це документ, що характеризує наявність і склад трудових ресурсів, їх розподіл за видами зайнятості, сферами і галузями господарства та суспільними групами.

Баланси поділяють на звітні й планові. У звітних балансах ві­дображують фактичний стан трудових ресурсів на певну календар­ну дату. В планових балансах на основі аналізу використання тру­дових ресурсів з урахуванням завдань економічного і соціального розвитку визначають основні джерела й форми забезпечення кад­рами господарства, зрушення в пропорціях затрат праці між сфе­рами і галузями народного господарства. За своєю структурою ба­ланс складається з двох частин: ресурсної (трудові ресурси) і ви­тратної (розподіл трудових ресурсів). Обидві частини балансу ма­ють кореспондуватися.

На регіональному рівні при встановленні ресурсної і витрат­ної частин балансу між ними інколи виникає невідповідність. У тому випадку, коли переважає ресурсна частина звітного балан­су, необхідно в плановому балансі передбачити заходи щодо ство­рення додаткових робочих місць з метою забезпечення повної зайнятості. При аналізі регіональних балансів трудових ресурсів з урахуванням тенденцій до їх природного приросту відповідні органи розробляють заходи щодо оптимального використання трудових ресурсів у районах, де є надлишок трудових ресурсів, і зниження трудомісткості виробництва та підвищення ефективності використання наявних ресурсів живої праці в трудодефіцитних районах.

Певний надлишок трудових ресурсів є г сільській місцевості деяких областей.

Наприклад, аналіз ресурсної частини балансу по­казує, що в структурі останніх переважають особи старших віко­вих груп. При цьому враховують і тенденції до природного при­росту. При зниженні на перспективу природного приросту насе­лення у працездатному віці і "старінні" трудових ресурсів навіть у районах з надлишком трудових ресурсів доцільно розширюва­ти сферу прикладання праці на місці і досить обережно підходити до питань територіального перерозподілу їх. Такий підхід виправ­довує себе при прогнозуванні раціонального використання тру­дових ресурсів сільської місцевості районів з надлишком трудо­вих ресурсів. Практика показує, що в окремих районах сільське господарство забезпечене трудовими ресурсами на достатньому рівні. Однак вважати працездатне сільське населення резервом для галузевого перерозподілу доцільно за умови відповідного зниження затрат живої праці на виробництво сільсько­господарської продукції на основі впровадження досягнень нау­ково-технічного прогресу.

Водночас слід зазначити, що в господарстві України є великі резерви вивільнення робочої сили завдяки зниженню чисельності зайнятих на ручних роботах і зростання продуктивності праці. Значні резерви трудових ресурсів є й у структурі зайнятості. На­приклад, у народному господарстві України ще висока частка ке­рівників та фахівців. Таке становище, коли кожний четвертий є керівником чи фахівцем, не сприяє зростанню продуктивності праці, отже, скорочення зайнятості в управлінському апараті, перехід на нові форми організації й управління зумовлюють потребу галузе­вого перерозподілу значної частини робочої сили.

Зростаючий дефіцит трудових ресурсів є гальмівним фактором розміщення продуктивних сил. Однак у сучасних умовах концепція розміщення продуктивних сил враховує вимогу обмеження будів­ництва в містах великих підприємств, особливо галузей матеріально­го виробництва, не пов'язаних з обслуговуванням населення. Необ­хідною умовою реконструкції підприємств є глибокі якісні зміни в технології та організації виробництва. Відбір галузей виробництва для великого міста потребує забезпечення не тільки високого економічного ефекту, а й створення нешкідливих умов для довкілля і населення, раціонального використання землі. Нині поліпшення ви­користання трудових ресурсів пов'язане з більш повним викорис­танням можливостей господарського розвитку малих і середніх міст та робітничих селищ. Як правило, в таких містах є резерви робочої сили. В малих містах і особливо в робітничих селищах сконцентровані підприємства одного профілю, що характерно для регіонів, що спеціалізуються на гірничій і металургійній промисло­вості. На таких підприємствах зайняті в основному чоловіки, а сфе­ра прикладання жіночої праці буде обмежена. Більшість малих і середніх міст розташовані в добре забезпечених транспортом регіо­нах, а це підвищує їх значення для майбутнього розміщення підпри­ємств обробної промисловості, особливо філіалів великих підпри­ємств, з урахуванням того, що в середніх і малих містах середня вартість інженерної підготовки, обладнання й устаткування порів­няно нижча, ніж у великих.

Перехід промислових підприємств на нові умови господарювання передбачає плату державі за трудові ресурси. Це передусім змушує їхніх керівників серйозно зважувати можливість додаткового залу­чення робочої сили. Поряд з цим підприємства намагатимуться вивільнятися від зайвої робочої сили завдяки механізації, автома­тизації й роботизації виробництва. Скорочуватиметься управлін­ський апарат. Отже, уже в недалекому майбутньому перед суспіль­ством постане проблема галузевого і територіального перерозподі­лу вивільненої робочої сили.

У майбутньому ймовірно зросте конкурентність між державни­ми і кооперативними підприємствами в сфері зайнятості. В умовах переходу до ринкової економіки одним з найважливіших її струк­турних елементів буде ринок праці.

Впровадження орендних форм організації сільськогосподар­ського виробництва позитивно впливає на забезпечення його ро­бочою силою. Сільське господарство зможе вивільнити певну час­тину робочої сили тільки за умов високих темпів зростання про­дуктивності праці. Однак розвиток агропромислової інтеграції умож­ливить ефективне використання залишкової частини робочої сили. Цю саму роль належить виконати і сфері обслуговування, яка в сільській місцевості розвинена ще недостатньо.

Кооперація відкриває нові можливості для розширення трудо­вої діяльності всіх членів суспільства, особливо в сфері послуг, що дасть можливість залучити до праці насамперед кваліфікованих працівників, які перебувають на пенсії. Розширення кооперативних форм у сфері послуг — не тільки резерв для досягнення ефек­тивної зайнятості населення, а й найважливіший фактор раціо­нального використання трудових ресурсів.

Назва реферату: Аналіз балансів трудових ресурсів економіки районів України
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-11 23:48:33
Прочитано: 7614 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com