У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наукові основи державної регіональної економічної політики

Наукові основи державної регіональної економічної політики

ЗМІСТ

1. Сутність державної регіональної економічної політи­ки, її мета та завдання.

2. Основні принципи державної регіональної економічної політики України.

3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові.

4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. Особ­ливості розміщення продуктивних сил за умов ринко­вої економіки.

5. Перспективи розвитку регіонів України.

1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Розбудова незалежної правової держави, що відбу­вається в Україні, та реформування системи управлін­ня зумовлюють зростання ролі територій у проведенні економічних трансформацій і становленні нових форм господарювання. Сьогодні значно розширюються функ­ції і завдання регіонів щодо раціонального викорис­тання природних ресурсів, забезпечення зайнятості на­селення та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Від того, наскільки оптимально поєднуються інтереси держави і окремих регіонів, залежить збалансованість розвитку народногосподарського комплексу.

В цілому регіональна економічна політика характе­ризується певною сукупністю цілей, завдань, механіз­мів, які в кінцевому підсумку визначають її стратегію і тактику. Вона грунтується на врахуванні широкого спектра національних, політичних, соціальних факто­рів, що і дає змогу ефективно впливати на регіональ­ний розвиток. При визначенні пріоритетних напрямів регіональної економічної політики беруться до уваги демографічні, екологічні, виробничі та інші проблеми, вирішення яких сприяє загальному економічному під­несенню регіонів.

Кабінет Міністрів України розробив і вніс на розгляд Верхов­ної Ради України проект Закону України «Про концепцію держав­ної регіональної політики», згідно з якою ця політика являє со­бою систему заходів організаційного, правового та економічного характеру, що здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей. Головне їх спрямування — це забезпечення раціонального вико­ристання природних ресурсів регіонів, нормалізація життєдіяль­ності населення, досягнення екологічної безпеки та вдосконален­ня територіальної структури економіки.

Об'єктами регіональної економічної політики можуть бути різ­ні адміністративно-територіальні утворення або їх сукупність, суб'єктами — органи виконавчої влади та місцевого самовряду­вання, які безпосередньо виконують функції щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Державна регіональна економічна політика грунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї­ні», інших нормативно-правових актів.

На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку її го­ловною метою є збільшення національного багатства країни на основі підвищення соціально-економічного розвитку регіонів, ефек­тивного використання їх природно-ресурсного і науково-техніч­ного потенціалу, раціоналізації систем розселення та досягнення внутрірегіональної збалансованості. Ця мета може бути значно де­талізована стосовно конкретних сфер суспільного розвитку.

Зокрема, в економічній сфері вона полягає у досягненні еко­номічно доцільного рівня комплексності господарства регіонів та раціоналізації їх структури; створенні економічних передумов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, проведен­ня земельної реформи та приватизації державного майна, інших ринкових перетворень; створенні і розвитку спеціальних (віль­них) економічних зон; удосконаленні економічного районування країни. У соціальній сфері головна мета регіональної економічної політики України реалізується у конкретних заходах, націлених на стабілізацію рівня життя усіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту на основі єдиних соціальних стан­дартів та посилення усіх форм соціального захисту населення; забезпеченні продуктивної зайнятості населення через ефективне регулювання регіональних ринків праці та міграційних процесів; сприянні покращанню демографічної ситуації з метою збільшен­ня тривалості життя та забезпечення природного приросту насе­лення в регіонах; формуванні раціональної системи розселення на основі збереження існуючих та створення нових населених пунктів; активізації функціонування сіл та малих міських посе­лень, регулювання розвитку великих міст. У екологічній сфері державна регіональна економічна політика спрямовується на за­побігання забрудненню довкілля та ліквідацію його наслідків, впровадження механізму раціонального природокористування, збе­реження унікальних територій та природних об'єктів.

На основі чіткого визначення мети державної регіональної економічної політики обґрунтовуються її основні завдання. Се­ред пріоритетних завдань на тривалу перспективу державними органами управління визначено структурну перебудову економі­ки регіонів України, насамперед промислових регіонів і центрів з надмірною концентрацією підприємств важкої індустрії та склад­ною екологічною обстановкою (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області, міста Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Маріуполь та Макіївка). При здійсненні структурних транс­формаційних процесів передбачається поліпшити екологічну си­туацію у промислових центрах Донбасу, Придніпров'я, Прикар­паття та на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Важливе місце серед завдань регіональної економічної полі­тики посідають соціальні питання, вирішення яких можливе ли­ше на основі радикальних змін у сучасній політиці зайнятості та ринку праці. У перспективі передбачається активізувати діяльність щодо створення нових робочих місць у споживчій сфері, орга­нізаціях ринкової інфраструктури, малому та середньому під­приємництві виробничої сфери. Це дозволить забезпечити пра­цевлаштування осіб, які вивільняються з промислових підприємств, та підвищити рівень зайнятості населення у сфері обслуговування.

Необхідною передумовою соціального прогресу країни та одним з важливих завдань регіональної економічної політики є поліпшення демографічної ситуації у регіонах України на основі подолання процесів депопуляції й покращання соціально-побу­тових умов життя населення, здійснення заходів щодо підтримки сімей з дітьми та найменш соціальне захищених верств населення, зростання рівня споживання населенням товарів та послуг.

У виробничій сфері пріоритетними завданнями визначено розвиток експортних та імпортозамінних виробництв у регіонах, де для цього є сприятливі умови (вигідне транспортно-географічне положення, необхідний економічний та науковий потенціал). Це дозволить суттєво вплинути на експортний потенціал територій, вдосконалити структуру експорту держави, розширити зовніш­ньоекономічні зв'язки.

Особлива увага приділятиметься розвитку сільськогоспо­дарського виробництва на основі удосконалення його спеціалі­зації та підвищення рівня інтенсифікації з метою нарощування експортного потенціалу, комплексної інтеграції переробних га­лузей з виробництвом сільськогосподарської продукції та си­ровини.

Завданнями регіональної економічної політики передбачаєть­ся повніше використання рекреаційних ресурсів Криму, районів узбережжя Чорного та Азовського морів, Карпат, а також сприят­ливих за кліматичними та природними факторами районів Во­линської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та інших областей з метою формування в майбутньому високорозвинутих рекреа­ційно-туристичних та оздоровчо-лікувальних комплексів держав­ного і міжнародного значення.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державна регіональна економічна політика України формує­ться і реалізується таким чином, щоб забезпечити територіальну цілісність держави, створити рівновигідні умови функціонування регіональних господарських комплексів з метою активізації ролі територій у проведенні економічних реформ та вирішенні на­гальних соціальних проблем. Сучасна державна регіональна еко­номічна політика України, як це визначено нормативними доку­ментами, грунтується на таких основних принципах:

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com