У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність предмета і об'єкта науки про розміщення продуктивних сил

Сутність предмета і об'єкта науки про розміщення продуктивних сил

Економічне зростання та реалізація потенційних мож­ливостей будь-якої господарської системи значною мі­рою залежить від того, наскільки раціонально розміщені її продуктивні сили. Врахування специфіки територі­альної організації продуктивних сил у практиці госпо­дарювання дозволяє досягти значної економії суспільної праці, істотно покращити структурні параметри еконо­міки та її основні макро- і мікроекономічні показники.

Необхідно відзначити принципову відмінність пред­мета і об'єкта вивчення курсу розміщення продукти­вних сил від інших, пов'язаних з ним дисциплін, а та­кож особливості сучасного трактування складу продук­тивних сил регіону та існуючих підходів до їх дослі­дження. Розміщення продуктивних сил як важлива га­лузь економічної науки вивчає специфічні, просторові закономірності організації територіальних господарсь­ких систем з метою їх раціоналізації, підвищення ефек­тивності господарювання та досягнення соціально-економічного прогресу. Отже, предметом науки про розміщення продуктивних сил є виявлення законів, за­кономірностей та визначення принципів і факторів просторової (територіальної) організації продуктивних сил, їхнє сучасне і перспективне розміщення.

Сучасна економічна теорія трактує склад продуктив­них сил на розширеній основі, не обмежуючись лише тими компонентами, що діють у виробничій сфері. Відповідно до такого підходу до складу продуктивних сил відносять: предмети і засоби праці; робочу силу; природоресурсний потенціал; форми і методи організації праці та виробництва; науковий і соціально-культурний потенціал; інформацію [4, с. 266]. Взаємодія цих ком­понентів зумовлює певний рівень розвитку продуктивних сил та їхні специфічні риси.

Наука про розміщення продуктивних сил всебічно досліджує сучасні тенденції їхнього розвитку на рівні населеного пункту, адміністративного району, області, економічного району та краї­ни в цілому. Проблеми, що вивчає ця наука, виходять на міжрегі­ональний і глобальний рівні, їх комплексний аналіз дає змогу ви­явити структурні диспропорції в розміщенні продуктивних сил та резерви щодо раціонального використання природоресурсного, трудового і виробничого потенціалу, оцінити рівень збалансова­ності територіальної господарської системи за різними критерія­ми. Одержані результати виступають інформаційним підґрунтям наукового обґрунтування основних напрямів державної регіо­нальної економічної політики, а також конкретних заходів щодо структурної трансформації господарських комплексів, збережен­ня навколишнього природного середовища, зростання ефектив­ності господарювання. Тому об'єктом вивчення даної науки ви­ступають усі елементи просторової організації продуктивних сил — природо- і трудоресурсний потенціал, галузеві і міжгалузеві ком­плекси, територіальні форми організації продуктивних сил та си­стеми господарювання, соціальна інфраструктура тощо.

Метою цієї науки є обгрунтування напрямів оптимізації роз­міщення продуктивних сил, підвищення економічної і соціальної ефективності їх функціонування, а також визначення перспектив розвитку. Важливо підкреслити, що ця головна мета досягається на основі таких розробок: наукового обгрунтування стратегії і так­тики розвитку продуктивних сил на перспективу; встановлення економічно доцільного механізму регіональної економічної полі­тики; складання прогнозів територіального розвитку на найбли­жчу та віддалену перспективи; опрацювання нових проектів ре­структуризації територіально-виробничих комплексів; розробки кон­цепцій проектів, програм, рекомендацій, пропозицій, спрямова­них на досягнення збалансованого стану національної економіки, її галузей та територіально-виробничих комплексів, а також на формування ефективного механізму господарювання. Саме цим забезпечується велике прикладне значення наукових розробок з проблем розміщення продуктивних сил.

Назва реферату: Сутність предмета і об'єкта науки про розміщення продуктивних сил
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-11 20:39:10
Прочитано: 1234 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com