У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області)

Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області)

За період демократичних перетворень українське суспільство стало свідком і учасником цілого ряду політичних, культурних та соціально-економічних трансформацій, що змінили ситуацію у різних сферах життєдіяльності. Структурні зміни, які супроводжувались спадними тенденціями в господарському комплексі посилили напруження в соціальній сфері і негативно вплинули на рівень життя населення всіх регіонів України. Особливо яскраво ці прояви позначились на соціально-економічному становищі західних областей держави, до яких належить й Івано-Франківська область. Вони вплинули на формування ринку праці, становлення якого супроводжувалось вивільненням великої кількості працівників, посиленням проблем зайнятості та працевлаштування. Одночасно, доступність вільного перетину кордону сприяла масовому від’їзду наших співгромадян з метою пошуку роботи до інших держав. У деяких регіонах економічні процеси супроводжувались високим рівнем безробіття, неповною зайнятістю, низькими заробітками. Отже, міграційні процеси тут набули масового характеру.

Особливо яскраво відтік працездатного населення простежується на рівні моноспеціалізованих міст, основу господарської діяльності яких визначають одне чи декілька промислових підприємств та сільських населених пунктів, де сферу прикладання праці формують сільськогосподарські підприємства. Така ситуація на окремих локальних та регіональних ринках праці сприяла посиленню впливу міграційного чинника на їх функціонування. Трудова міграція за межі країни, яка за часів планової системи господарювання була неможливою, стає поширеним і доступним процесом для різних соціальних груп населення, що проявляється у посиленні трудових міграційних процесів, зростанні мобільності працездатного населення, тощо.

Мобільність працездатного населення є однією з характеристик ринку праці і вона полягає в готовності частини працересурсного потенціалу мігрувати з метою працевлаштування на робочі місця з більш привабливими умовами. При цьому мова йде по вільний вибір місця праці згідно професійно-кваліфікаційних навичок та можливість працевлаштування на легальних умовах. На нинішньому етапі формування ринку праці мобільність населення є вимушеною і у переважній більшості випадків має нелегальний характер.

Недостатня увага держави до даної проблеми спричиняє появу цілої низки деструктивних явищ. Нелегальний характер трудових міграції стає причиною порушення прав людини, зростання криміногенної ситуації та тіньового сектору економіки як на території країни-реципієнта трудових мігрантів, так і для країни їх постачальника. Для держави-донора працездатного населення негативний вплив проявляється і у втраті значної частини трудового потенціалу, погіршенні статево-вікової структури населення регіонів.

Вплив міграційного чинника на формування ринку праці має свої особливості щодо сили і характеру прояву і значно залежить від суспільно-географічних передумов розвитку окремих територій. Географічне положення, демографічна ситуація і особливості господарської системи впливають на формування міграційної поведінки населення, визначають її напрям і тривалість.

Проблеми безробіття та формування ефективної зайнятості регіонів, їх невирішеність залишаються актуальними і умовах сучасних соціально-економічних і політико-управлінських перетворень. Реалізація права на зайнятість, скорочення рівня і темпів безробіття, захист прав громадян, що працюють за межами держави-питання, які через свою виключну соціально-економічну значимість турбують фахівців різних спеціальностей. Дослідженням проблем трудових міграцій та їх впливу на функціонування окремих регіональних ринків праці, соціально-економічних наслідків міграційних процесів присвятили свої публікації багато вчених [1,2,3,4,5,6]. В основному увага акцентуються на неоднозначності цього явища для становлення стабільного українського суспільства, виділяються соціальні, політичні та економічні наслідки.

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між міграційними процесами та функціонуванням ринку праці потребує уточнення і врахування територіальних аспектів організації залучення працересурсного потенціалу в господарський комплекс. Це можливо здійснити шляхом виявлення впливу трудових міграцій на функціонування регіонального та окремих локальних ринків праці. В цій публікації зроблено спробу простежити вплив міграційного чинника на функціонування регіонального ринку праці та визначити силу і характер його впливу на формування окремих локальних ринків праці на прикладі Івано-Франківської області виходячи з суспільно-географічних передумов розвитку території.

Ринок праці – це складна соціально-економічна система, головною характеристикою для якої є стійке зниження попиту на робочу силу і зростання обсягу пропозиції. Співвідношення попиту і пропозиції на сучасному ринку праці зумовлене багатьма чинниками, серед яких основними є баланс основних макроекономічних пропорцій, галузева структура господарства, ступінь науково-технічного розвитку, рівень життя населення; ступінь сформованості ринкових відносин (багатоукладність економіки, розвиненість ринків житла, послуг цінних паперів), стан соціальної та виробничої інфраструктури.

Регіони України внаслідок об’єктивно існуючих територіальних відмін у рівні та спеціалізації господарської діяльності характеризуються певними особливостями організації працересурсного потенціалу та розвитку сфери прикладання праці. Це створює передумови для функціонування регіонального ринку праці як відносно відособленого механізму з системою зв’язків з іншими регіональними утвореннями, що одночасно є невід’ємною складовою національного ринку праці.

Диференціація природних умов та особливості забезпечення природно-ресурсним потенціалом визначають основні напрями господарської спеціалізації області і її місце в державному поділі праці. Сформована галузево-територіальна структура виробництва є основою розвитку сфери прикладання праці.

Розподіл населення по території, його статево-вікова структура, професійно-кваліфікаційний склад, система розселення, що склалась протягом тривалого періоду є основним чинником формування пропозиції на ринку праці. Пропозиція формується працездатним населенням, яке пропонує роботодавцю свою здібність до праці в обмін на фонд життєвих благ. Її формують в основному особи працездатного віку, а також підлітки і пенсіонери, які працюють чи бажають працювати.

Івано-Франківська область, на відміну від інших регіонів, характеризується зростанням загальної чисельності працездатного населення в працездатному віці. Це створює умови для повнішого використання трудового потенціалу, підвищує загальний рівень економічної активності населення області.

Слід зазначити, що не завжди місце проживання є місцем прикладання праці. Це визначається неузгодженістю структури попиту і пропозиції, недостатніми можливостями реалізації працересурсного потенціалу через недостатній рівень розвитку сфери прикладання праці, тощо. Наявність попиту за межами регіону стає причиною сезонних трудових міграцій на великі відстані. Зв’язки з працевикористання можуть проявлятись як в межах регіону чи області – регіональні (в більшості випадків маятникові), країни – міжрегіональні, так і на міждержавному рівні – міжнародні.

Для Івано-Франківської області характерні висока питома вага сільського населення, нерівномірна система розселення, нижча, ніж в середньому по Україні землезабезпеченість. Ці чинники зумовили праценадлишковість регіону. Тому сезонні міграції на сільськогосподарські роботи, робота за вахтовим методом свого часу мали місце. Особливо яскраво це проявлялось в гірських населених пунктах, де земельні ресурси незначні і створені в той час колективні сільськогосподарські підприємства неповністю використовували ресурс праці, а робочі місця в міських населених пунктах не повністю забезпечували все працездатне населення. Якщо за умов планової економіки найбільш поширеними були маятникові трудові міграції, то з переходом на ринкові методи господарювання набула поширення тенденція до розповсюдження міжрегіональних та міждержавний міграційних процесів. Починаючи з середини 90-их років трудові міграції в країни близького і далекого зарубіжжя набули масового характеру і за своєю інтенсивністю перевищили ті, що мали місце в дорадянський період [3]. Основними причинами такого явища були високий рівень безробіття та низький рівень доходів, характерні для більшості сімей області.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com