У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Паливна промистовість (паливний комплекс) України

Паливна промистовість (паливний комплекс) України

П л а н :

І. Вступ.

ІІ. Історія розвитку паливної промисловості та основні проблеми.

1. Вугільна промисловість.

2. Нафтова промисловість.

3. газова промисловість.

4. торфова промисловість.

ІІІ. Державна політика у сфері альтернативних видів палива.

IV.Сьогодення паливно-енергетичного комплексу.

V. Висновок.

VI. Література.

І. Вступ.

Науково-технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліп­шення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої є палив­на база. Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвес­тиції у паливно-енергетичний комплекс становлять приблизно 40 % сумарних капітальних вкладень у промисловість.

Темпи розвитку паливно-енергетичного комплексу України за останнє десятиріччя за всіма показниками не сприяли підвищенню електромісткості національного прибутку і валового суспільного продукту. З 1990 по 1995 р. виробництво електроенергії в Україні зменшилося на 36 %, видобуток нафти — 23, газу — 35, вугіл­ля—на 49,4 %.

Високими темпами зростає потреба у різних видах енергії і пали­ва при звуженому використанні таких видів енергетичних ресурсів, як нафта, природний газ, ядерне паливо і навіть вугілля.

Розміщення підприємств важкої індустрії, де витрати на паливо становлять значну частку собівартості готової продукції, перебуває під великим впливом паливного фактора. Переробка палива — ос­нова формування промислових комплексів, особливо нафто- і вугле-хімічних. Велику роль відіграє паливо як районотворний фактор. Вплив його тим більший, чим потужніші запаси і вищі техніко-економічні показники ресурсів палива. Дешеве паливо сприяє роз­витку паливомістких виробництв, формує спеціалізацію господар­ства району. Поряд з цим слід зазначити, що паливо використову­ється також в енергетиці і є сировиною для одержання різноманіт­них цінних продуктів. Наприклад, з нафти одержують не тільки паливні матеріали, а й різні масла й змащувальні матеріали, пласт­маси, мийні речовини, синтетичні волокна, добрива. З природного газу виробляють синтетичні спирти і білкові препарати, вилучають сірку. Вугілля є цінним джерелом для одержання пластмас, бензи­ну та інших продуктів виробництва.

ІІ. Історія розвитку паливної промисловостіта основні проблеми.

У структурі промисловості України на частку паливної (див. картосхему на с. 114) припадає 15 % вартості основних фондів і майже 8 % середньорічної чисельності промислово-виробничого пер­соналу. Паливно-енергетичний комплекс виробляє 11 % вартості промислової продукції України.

У 50—80-х роках в Україні поступово зростав видобуток пали­ва, особливо газу. У структурі споживання палива почала знижува­тися частка вугілля й нафти і збільшуватися газу. У 80-ті роки част­ка газу в структурі паливного балансу поряд з нафтою також поча­ла знижуватися.

Загалом видобуток палива в Україні зростав до 1987 р. Однак останніми роками абсолютні розміри видобутку палива почали зни­жуватись. Це пояснюється головним чином погіршенням гірничо-геологічних умов видобутку вугілля у Донбасі, нестабільністю ро­боти вугільної, нафтової і газової промисловості, важким фінансо­вим становищем країни в цілому.

Збільшення витрат на видобуток і транспортування палива по­требує обгрунтування економічної доцільності розробки тих чи інших родовищ. Для їх визначення в енергоекономічних розрахун­ках використовують показники кінцевих витрат, які дають змогу виявити у розрізі України та її економічних районів суспільне вип­равданий верхній рівень витрат, необхідних для одержання окре­мих видів палива. Отже, на основі кінцевих витрат встановлюють рівень енергозабезпечення України в цілому та її окремих еконо­мічних районів.

Удосконалення паливного балансу України зумовлюється перед­усім значною диференціацією рівнів забезпечення паливом окре­мих районів, діаметрально протилежних у районах видобутку і споживання палива. Тому у перспективі необхідно вирішувати по­двійне завдання: вдосконалювати галузеву й територіальну струк­тури паливного балансу, а також реконструювати розміщення ос­новних споживачів палива. Останнє означає, що зниження енерго­ємності матеріального виробництва в енергодефіцитних районах є одним з найважливіших завдань збалансованості видобутку і спо­живання палива в регіональному плані. Щодо вдосконалення струк­тури паливного балансу, то в перспективі для західних і південних районів України найекономічнішими будуть електроенергія АЕС, а для східних районів — вугілля Донбасу.

1. Вугільна промисловість.

Вугільна промисловість за обсягом видобутку палива в натураль­ному вираженні посідає перше місце серед інших галузей. Тут зосе­реджена більшість працівників і основних фондів паливної промис­ловості. Основним районом видобутку кам'яного вугілля є Донець­кий басейн. Видобувають вугілля на 295 кам'яновугільних шахтах, з них 131 шахта з коксівним вугіллям. З 1989 р. видобуток вугілля поступово скорочувався і в 1995 р. разом з бурим вугіллям становив 83,8 млн т.

Основними ланками вуглевидобутку шахтним способом є: шах­та з комплексом наземних і підземних споруд і енергосиловим гос­подарством, вуглезбагачувальна фабрика, транспортні комуніка­ції і водогосподарські споруди, районні енергетичні центри, складсь­ке господарство, підприємства та установи невиробничої сфери. З вугільною промисловістю прямо чи посередньо пов'язана діяль­ність майже 40 % міського населення Донецької та Луганської об­ластей.

Вугільні шахти зосереджуються переважно у центральній і пів­нічній частинах Донецької та південній частині Луганської обла­стей. Коксівне вугілля добувають головним чином у центральній частині Донецької області в районі Єнакієвого, Горлівки, Макіївки, Донецька, Красноармійська, Костянтинівки та інших міст, а також в Краснодонському та Кадіївському районах Луганської області. В Антрацитівському, Лутугинському та Алчевському районах Лу­ганської області добувають більше енергетичного вугілля. Газ добу­вають переважно у Лисичанському районі.

Нове шахтне будівництво налагоджено у Західному Донбасі (Дніпропетровська обл.). Собівартість вугілля Донбасу висока, од­нак на великих сучасних шахтах вона лише трохи вища від се­редньої собівартості видобутку вугілля у Кузнецькому басейні.

Майже 14 млн т кам'яного вугілля видобувають у Львівсько-волинському кам'яновугільному басейні. Запаси вугілля тут неве­ликі, тому передбачається, що в перспективі у басейні працювати­муть тільки 2 шахти з 15 діючих. Значну частину вугілля цього басейну використовують Бурштинська та Добротвірська теплові електростанції.

Дніпровський буровугільний басейн розташований переважно на Правобережжі України й об'єднує родовища Житомирської, Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Басейн поділяють на 12 буровугіль-них районів, в яких налічується понад сто родовищ. Вугілля басей­ну без брикетування непридатне для транспортування на далекі відстані, характеризується високою вологістю, використовується здебільшого для місцевих потреб. Запаси вугілля, що його можна видобувати відкритим способом, розподіляються у 58 родовищах. Найбільше таких родовищ у Кіровоградській (29), Дніпропетров­ській (19) та Черкаській (5) областях. За останні роки його видобу­ток перебуває в межах 4,0—4,5 млн т.

Буровугільна промисловість України об'єднує великі механізо­вані вуглерозрізи, шахти, вуглебрикетні фабрики, а також допо­міжні підприємства.

2. Нафтова промисловість.

Нафтова промисловість України характеризується низькими показниками, хоча потенційні можливості її видобутку можуть бути більшими. У зв'язку з певним вичерпанням нафтових родовищ у старопромислових західних районах поряд з пошуками і видобут­ком нафти у східних районах ширше розгортається геологічна роз­відка шельфової зони Чорного і Азовського морів, а також При­чорноморської низовини, де останніми роками видобувають про­мислову нафту.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com