У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства

Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства

План

1. Науково-технічний прогрес та науковий потенціал.

2. Економічні методи обгрунтування розміщення продуктивних сил.

3. Аналіз ефективності розміщення виробництва.

1. Науково-технічний прогрес та науковий потенціал

Основою НТП є оновлення економічного і соціального життя. НТП змінює підходи до РПС, створює можливості для розв’язання галузевих господарських проблем, для комплексного розвитку господарства.

Під впливом НТП з’являються нові фактори РПС, які залежать від територіально-економічної структури. При збільшенні факторів відбувається зміна їх значимості. Значно зросло значення сировинного фактора. Істотних змін зазнали транспортний та сировинний фактори. Велике значення має екологічний фактор. Сільськогосподарське виробництво значно відстає від промисловості за рівнем матеріально-технічної оснащеності. У розміщенні продуктивних сил перспективною є ідея створення науково-технічних парків і технополісів.

Енергетика займає визначальну роль у розвитку народного господарства. В природному середовищі немає універсального необмеженого джерела енергії, а відповідні джерела мають низку вад, зокрема низьку концентрацію на одиницю поверхні та непостійність у часі. Сонячна енергетика відноситься до легко відновлюваних джерел енергії. Основною ланкою СЕС є сонячні бактерії. Такі електростанції екологічно чисті, проте займають велику територію і матеріаломісткі. Геотермальна енергетика розвивається в країнах з достатніми запасами геотермальних ресурсів. Джерела геотермальної енергії є наступні:

родовища геотермальної сухої пари;

джерела вологої пари;

родовища геотермальної води;

сухі гарячі скельні породи, які знаходяться на глибині 2 км., їх запаси найбільші;

магма – це нагріті до 1300 Сгірські породи.

Енергія, отримана при охолодженні 1 кмприродного масиву на 10відповідає тепло відтвореній здатності 1 млн.т. нафти. Загальний зміст перших 10 км. земної кори становить трлн.т.у.п. питомі витрати на спорудження Неотес в США нижчі на 38%, як АЕС і на 50% нижчі, як традиційних вугільних ТЕС, а вартість електроенергії на 25-35% нижча проти інших видів електростанцій. Морські приливи і відливи відбуваються двічі на добу. Гольфстрім несе води у 50 разів більше як усі річки світу. Одержання палива з біомаси. Біогаз – це кінцевий продукт розкладу мікроорганізмами в анаеробних умовах. Вітер – це енергія сонця, яка перетворена в кінетичну енергію рухаючи повітряних мас. Потужність сонячного випромінювання, яке перетворюється в енергію вітрових потоків, орієнтирно рівна ГВт. Нині будуються одиничні вітроагрегати потужністю 1000-10000кВт. Для будівництва ВЕС великих розмірів необхідна середньорічна швидкість вітру на стандартній висоті флюгера(10м.) має становити 6м/с. НТП, а на перспективу і всі галузі народного господарства, підпорядковані наступним принципам:

Все переробляється, використовується, нейтралізується, повертається у виробничий процес;

За його межі виходить лише товарна продукція, що користується попитом, а до природного середовища виводиться мінімальна кількість нейтральної до нього матеріальної маси.

В розвинутих країнах повторно ресурси використовуються в 60-95% випадках. Ресурсозбереження визначається економічними принципами. При повторному використанні сировинних ресурсів заощаджуються капітальні вкладення, знижуються витрати в галузях, які повторно переробляють сировину у порівнянні з галузями, які використовують природну сировину, використання відходів підвищує рентабельність та поліпшує показники ефективності галузей народного господарства, переробка відходів промисловості, комплексне використання природної сировини.

Основні напрями використання природних ресурсів:

- нетрадиційний спосіб окислення сірного ангідриду;

- видобування рідких і кольорових металів з відходів гальванічних виробництв;

- використання паливної зали і сплавів у будіндустрії;

- одержання сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів, міді з металобрухту при зниженні енерговитрат у 3-20 разів і зниження собівартості;

- переробка використаного поліетилену.

Відходи хімічної промисловості доцільно використовувати як сировину в інших галузях. Значний економіко-екологічний ефект отримується з використання твердих побутових відходів.

2.Економічні методи обгрунтування розміщення продуктивних сил

Системний аналіз

З допомогою системного аналізу можна порівнювати альтернативні варіанти розв’язання проблем удосконалення розміщення продуктивних сил та вибирати для практичного використання кращі з боку інтересів регіону. Застосування принципів системного аналізу дає змогу розглядати кожну економічну проблему як особливу систему у взаємодії з іншими. Сисемний аналіз робить можливим раціональне використання різноманітної інформації, дає змогу чітко визначити кожну проблему, виявити мету та вибрати ефективні методи розв’язання. Наукова розробка економіко-математичних методів роширила застосування системного аналізу розміщення продуктивних сил, придала цілеспрямованого характеру економічним розрахункам.

Балансовий метод

Балансовий метод є найпоширенішим у плануванні, зокрема у передпланових дослідженнях. Використовується система матеріальних, фінансових балансів, балансів трудових ресурсів, грошових доходів, видатків населення, територіальних балансів потужностей будівельних організацій , баланси місцевих будівельних організацій, виробів металообробної промисловості міжгалузевого використання. Баланси є звітні та планові. Науково-дослідні інститути проводять спеціальні дослідження з удосконалення регіональної системи балансів (розробка звітних міжгалузевих балансів виробництва, розподілу та споживання продукції в областях та економічних районах.).

Техніко-економічнірозрахунки

Техніко-економічні розрахунки застосовуються на проектній стадії обгрунтування розміщення продуктивних сил (підприємств та територального розвитку виробництва). Порівняльну ефективність альтернативних варіантів розміщення виробництв визначають на основі розрахунку поточних (собівартості) та порівняння одноразових (капітальних) витрат. Обов’язково враховують показники матеріало-, енерго-, фондо-, трудо-, водомісткості та транспортабельності продукції .

Економіко-статистичні та економіко-математичні методи

З економіко-статистичних методів найбільш поширеними є обчислення індексів та середніх величин, кореляційний - регресійний аналіз, групування, графоаналітичний метод. Сутність економіко-математичних методів полягає у формалізованому описі економічних явищ та процесів у вигляді системи математичних рівнянь.Найбільш поширені з економіко-математичних моделей балансова та оптимізаційна.

Картографічний метод

До традиційних методів аналізу розміщення продуктивних сил відносяться порівняльний спосіб вивчення економічних та економіко-географічних явищ та процесів. Особливо широко застосовується у прикладних розробках картографічний метод, запозичений з економічної географії. При моделюванні перспективного розміщення виробництва застосовують нормативний метод.

Балансові та оптимізаційні моделі

Балансова модель має вигляд системи шахових таблиць (баланси витрат та випуску продукції, капітальних вкладень, трудових витрат, природних ресурсів). Баланси на практиці є міжгалузеві, міжрайонні з виробництва та розподілу продукції.

Оптимізаційна модель - це вища форма техніко-економічних розрахунків з призначення вибору оптимального варіанта розміщення підприємств, галузей, територіально-виробничих комплексів. Умови задачі та розв’язок подаються у табличній (матричній) або графічній (мережній) формі.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com