У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наукові основи державної регіональної економічної політики

Наукові основи державної регіональної економічної політики

План

1. Концепція регіональноі політики.

2. Теоретичні основи регіонального розвитку.

3. Регіональні структури – вертикальні та горизонтальні звязки

4. Аграрний сектор та регіональна економіка

5. Регіональні аспекти державноі науково-технічноі економіки.

1. Концепція регіональної політики

Українська держава розбудовуючись та інтегруючись у європейські та світові структури має вести науково – обгрунтовану регіональну політику. Держава має сприяти демократичному самоврядуванню та регіональному управлінню, розширенню взаємозв’язків по горизонталі та вертикалі. Правові та економічні відносини, інші регулятори відносин “держава – регіон” будуються на конституційних засадах за верховенством загальнодержавного права та законів.

Доцільно далі поглиблювати територіальний поділ праці, спеціалізацію та створювати структури, які відповідають природно – кліматичним умовам регіону, якісному екологобезпечному виробництві, інфраструктурі економіки, кон’юктурі ринку.

Економічна віддача природних та виробничих ресурсів регіону, забезпеченість ринку товарами та послугами залежить від ефективності використання наукового та технічного потенціалу регіону, розвитку підприємництва у регіоні. Одним з напрямків регіональної політики є економне раціональне використання місцевих ресурсів ( в основному природних ), застосування мало- та безвідходних, енерго – та ресурсозберігаючих технологій, високорезультативних форм організації праці. Важливе значення має дотримання вимог екологічної безпеки регіону, охорони та розширеного відтворення природно – ресурсного потенціалу регіону.

Наряду з полагодженням міжрегіональних зв’язків потрібно забезпечіти відкритість української економіки (відкритість ринку товарів, інвестицій, технологій, цінних паперів та інших елементів ринкової кон’юктури). Для розробки та здійснення ефективної регіональної політики досліджено на фундаментальному рівні природно – ресурсний потенціал, національну та соціальну структуру населення, розміщення продуктивних сил.

На жаль, фундаментальна база розвитку ефективної регіональної політики використовується недостатньо.

Існуючий адміністративний поділ України не можна визначити досить обгрунтованим з точки зору економічного районування.

2. Теоретичні основи регіонального розвитку

Регіональна політика неві’дємна від загальної політики держави, яка в перехідний період опирається на економічну міцність регіонів, на результати дослідження та розробки у соціально – економічній сфері. Вирішальними проблемами регіонального розвитку є пошук вигідних змін у поділі праці (внутрірегіональний, міжрегіональний та міжнародний), спеціалізація, кооперування, інтеграція та збут.

Чим краще діє система управління та господарювання регіону, тим повніше використовується його потенціал та природно – кліматичні умови, тим поглиблюються інтеграційні процеси у світове господарство.

Вирішення проблем регіонального розвитку зводиться до формування взаємовигідних відносин “регіон – центр”.

Науково обгрунтована регіональна політика виключає можливість керувати регіонами тоталітарними методами та управління за принципами “повної автономії регіону”.

3. Регіональні структури: вертикальні та горизонтальні зв’язки

Формування ринкової економічної системи вимагає створення нових конкурентноздатних комплексів, галузей, сфер народного господарства, структурної перебудови економіки. Без пошуку ефективних високоприбуткових ринкових структур, збільшення грошово – кредитних ресурсів для інвестиційної та інноваційної активності структурна перебудова не відбудеться.

Кризою охоплені всі регіони, загострені міжрегіональні та регіональні взаємозв’язки з центром, соціальна напруга, криміналізація. В таких умовах необхідно активізувати зусилля держави, регіонів, місцевої влади. У виробничій сфері потрібно сприяти розвитку підприємництва. Перепрофілювання виробництва вимагає значних інвестицій, що усугубляє кризовий економічний стан.

За допомогою чинного законодавства та виконавчої влади можливо переорієнтувати інвестиційну та інноваційну діяльність на прогресивне економічне зростання у вигляді Макропоказників (ВИП, ВВП, Національне багатство). Це неможливо без змін податкової, бюджетної політики.

Господарський механізм регіону включає конкретні форми господарювання, систему виробничих відносин. У структурі організаційно – господарського механізму виділяють:

- блок управління (побудова організаційних структур управління виробництвом, менеджмент);

- блок планування, прогнозування, розробку цільових програм;

- блок регулювання (ціноутворення, фінансування, страхування, кредитування, оподаткування, матеріальне та моральне стимулювання);

- блок обліку та контролю, економічного аналізу.

4. Аграрний сектор та регіональна економіка

Інтеграція аграрного сектора в ринок супроводжується формуванням кількісно та якісно нових продуктивних сил, трансформації структури виробництва, складу та зайнятості сільського населення. Вирішення проблеми ефективної регіональної політики щодо аграрного сектора вимагає нового методологічного підходу, де мають бути закладені наступні критерії:

- конкурентноздатне раціональне використання аграрного природно – ресурсного та виробничого потенціалу;

- максимально ефективне використання трудового потенціалу;

- ефективна фондовіддача;

- достатній соціально – психологічний ефект від ведення господарства;

- збалансованість попиту – пропозиціі на ринку;

- збільшення експортних можливостей регіону.

Під державний погляд доцільно віддати регіони з порушеною екологічною стабільністю земельної території.

5. Регіональні аспекти державної науково – технічної політики

Україна має високий науково – технічний потенціал. Нині відбувається організаційно – структурна перебудова науки з метою наукового забезпечення:

- ефективного соціально – економічного розвитку регіонів;

- комплексного розв’язання наукових, технічних, організаційних, управлінських проблем;

- зростання технологічно – інформаційного рівнів виробничої сфери;

- розробки, послідовного здійснення стратегічного розвитку регіону;

-сприяння формуванню високоефективної структури економіки.

За останні роки економічні установи НАНУ відновлюють співробітництво з науковими установами РАИ (1993, 1995, 1996 рр.).

Кожній країні потрібно мати власний науково – технологічний потенціал для утримання на конкурентоздатному рівні, тим наче кожному регіону.

Література

1. Україна і ринок в контексті міжнародного досвіду. – К.: Товариство “Знання” України, 1991. – 48 с.

2. Україна у цифрах у 1996 році: Кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідаль-ний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 1997. – 176 с.

3. Український інвестиційний журнал “Welcome”. – Київ. – 1997. – Лютий. – №1-2.

4. Український інвестиційний журнал “‘Welcome”. – Київ. – 1997. – Січень. – №1-2.

5. Управление экономическим и социальным развитием области. / Отв. ред. Чумаченко Н.Г.: В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1987. – 304 с.

6. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів: Світ, 1994. – 304 с.

Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.

Назва реферату: Наукові основи державної регіональної економічної політики
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-11 20:33:24
Прочитано: 1512 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com