У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні

Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні

ПЛАН

1. Громадські об’єднання у системі молодіжного і дитячого руху.

2. Особливості діяльності молодіжних організацій (ознаки, функції МО).

3. Типологізація молодіжних організацій.

4. Основні риси громадських структур на сучасному етапі розвитку України.

1. Громадські об’єднання у системі молодіжного і дитячого руху.

Молодіжний та дитячий рух як система складається із 3-х підсистем, зупинимося на характеристиці організаційно-інституційної підсистеми. До її складу входять: державні структури та громадські структури. Головними у цій підсистемі є державні інститути, проте необхідно зазначити, що провідними і найбільш значимими в ній були і залишаються громадські самодіяльні структури. Основна причина такого стану речей: існування молодіжного руху довший час лише у формі громадських, самодіяльних об’єднань, а державні інститути молодіжного руху активно почали формуватися лише останні 10-12 років.

На думку більшості юнологів, громадська структура молодіжного руху складається з таких громадських об’єднань:

● серцевина молодіжного руху, найбільш важливою його ланкою є молодіжні організації, тобто під різними назвами (союзи, спілки, асоціації, рухи .) вони різні за назвою, за масштабами діяльності, за політичним забарвленням;

● різноманітні громадські молодіжні та дитячі фонди (зокрема: Дитячий фонд України, благодійний фонд підтримки робітничої та селянської молоді, Український фонд студентів, Український фонд студентів, Фонд „Молода Україна”);

● аматорські клуби за інтересами, що різняться як за напрямками (культурологічні, спортивні .) так і за формами діяльності;

● молодіжні об’єднання, які не мають чітко вираженої організаційної структури, програмних документів їх називають „неформальні групи”. До 80-х років „неформалами” називали майже всі молодіжні організації окрім комсомольської та піонерської. Сьогодні „неформальна група” – це група людей яких зв’язують особисті, не закріплені організаційно та не оформлені юридично зв’язки.

● релігійні молодіжні об’єднання;

● молодіжні секції, філії, „крила” при дорослих громадських організаціях та партіях;

● молодіжні підприємства, госпрозрахункові установи, що діють при громадських молодіжних організаціях, а також окремі об’єднання молоді, які займаються виробничою, комерційною діяльністю не в межах громадських об’єднань (наприклад студентські загони МЖК, молодіжний туризм).

● сьогодні виділяють як самостійну групу і студентські об’єднання (профспілкові організації студентів, фахові студентські організації та об’єднання за інтересами, органи студентського самоуправління).

2. Особливості діяльності молодіжних організацій.

Більше 90% молоді входять до молодіжних громадських організацій, отже варто досконало з’ясувати що юнологи конкретно розуміють під поняттям „молодіжної громадської організації”. Зокрема Корнієвський та Якушик дали визначення терміну молодіжної громадської організації яке є досить точним, проте переобтяжене філософським змістом.

Отже, „МГО – це певні молодіжні суспільні сили, які: а) в тій чи іншій степені усвідомлюють свою специфічність, особливість своїх власних інтересів і свого місця і ролі в суспільстві; б) здійснюють певну суспільно значиму діяльність, яка напрямлена на реалізацію їхніх інтересів; в) мають чіткі внутрішні структури”.

Серед всіх визначень молодіжних організацій найбільш науковим, яке відповідає реаліям сьогодення є те, яке дане в Законі України „Про молодіжні і дитячі громадські об’єднання” від 1 грудня 1998. молодіжні громадські організації – це об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших суспільних інтересів.

Дитячі громадські організації (там же) – це об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, що напрямлена на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, а також соціальне становлення їх як повноправних членів суспільства.

Іншими словами, молодіжні організації це те місце де молоді люди можуть розвивати та представляти свої інтереси. Будь-яка молодіжна громадська організація має чотири головні ознаки.

Ознаки молодіжних громадських організацій:

● офіційно оформлене членство (причому у різних формах: видача членських квитків, нагрудних значків .);

● участь членів об’єднання у створенні його матеріальної бази у тому числі шляхом сплати вступних і членських внесків;

● участь у самоуправлінні об’єднання (тобто участь у загальних зборах організації, бути членом секретаріату, або членом виконавчих органів – правління);

● обов’язкова наявність статуту об’єднання, інколи можливо програми чи іншого програмного документу.

Процес створення і становлення молодіжних громадських організацій різноманітний, проте він в цілому має чотири основних стадії. Отже, стадії створення молодіжних організацій є такими:

■ номінальна стадія молоді люди лише об’єднуються в організацію, причому цей процес є стихійним, а тому зв’язки між ними є досить слабкі;

■ стадія формування, коли формуються зв’язки між членами організації а також розвиваються внутрішні структури

■ консолідуюча стадія характеризується чітким визначенням лідерів, формуванням активу, розподіленням функцій та обов’язків

■ заключна стадія пов’язана із завершальним оформленням організації, коли вже прийняті основні документи – програми та статут

Молодіжна громадська організація виконує наступні функції:

■ організаційну, вона пов’язана як із процесом об’єднування молоді на основі спільних інтересів в організацію так із навчанням молодих людей жити в колективі, звіряючи свої інтереси з інтересами інших людей даного колективу

■ виховна – тобто організація виховує, вчить як хорошого так і поганому тому що відбувається великий вплив людини на людину

■ комунікативна функція пов’язана із безпосереднім спілкуванням людей цієї організації між собою – це збагачує особистість навиками спілкування в колективі, окремій групі, мікро групі

■ господарська функція полягає у слідую чому: участь молоді у вирішенні як власних так і загальнодержавних задач (наприклад, матеріальна база, засоби забезпечення діяльності організації)

3. Типологізація молодіжних організацій.

В Україні сьогодні діє більш, як 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 300 регіональних – вони мають досить широкий спектр діяльності (зокрема, політичні, нейтральні до політики, культурологічні, спортивні, відпочинкові). Якщо брати до уваги статистичні дані, на початок 1998 року в Україні діяло 1,5 тисячі місцевих громадських об’єднань; на початку 2002 року вже було зареєстровано 4,5 тисяч об’єднань і їхнє число значно зростає з кожним роком. Їх систематизація є досить нелегким завданням.

Аналізуючи літературу з приводу цього питання, зауважимо що більшість джерел досить однобоко висвітлюють дане питання. Відмітимо, що в науковій літературі існує декілька підходів до типологізації (іншими словами класифікації) молодіжних громадських організацій. Основні критерії класифікації молодіжних громадських організацій:

● особливості соціальної бази молодіжних організацій;

● специфіка генезису (виникнення), організаційні принципи і структура організації;

● основні функції молодіжної організації;

● місце молодіжної організації в суспільстві;

● особливості впливу на суспільні процеси.

Типологізація може здійснюватися з урахуванням наступних факторів:

■ етнічні, расові приналежності учасників;

■ стать молодих людей;

■ регіональні особливості;

■ вік учасників (діти, підлітки, молодь);

■ професійні особливості учасників (студенти, бізнесмени .);

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com