У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Короткий філософський словник

Сторінка 7

81. ЗАКОН, необхідне, істотне, тривке, відношення ,що повторюється між явищами в природі ісусп-ві. Поняття З. споріднено поняттю суттєвість. Існують три осн. групи З.: специфічні, або приватні (напр., З. додавання швидкостей в механіці); загальні для більших груп явищ (напр., З. збереження і перетворення енергії, З. прир. відбору); загальні, або універсальні, З. пізнання. З. складає задачу науки.

82. ПЕРЕХІД КІЛЬКІСНИХ ЗМІН В ЯКІСНІ, один з законів діалектики, викриваючий найбільш загальний механізм розвитку. Досягнувши певн. порогової величини (т. зв. кордони міри), кількості. Зміни об'єкту призводять до перебудови його структури, в результаті чого утвориться якіс. нова система. Сформульований Гегелем і розвинутий в марксизмі.

83. ЄДНІСТЬ І БОРОТЬБА ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ, один з осн.законів діалектики, що розкриває джерело саморуху і розвитку об'єктивного світу і пізнання. Виходить з положення, що основу всякого розвитку складає протиріччя - боротьба (взаємодія) протилежних сторін і тенденцій, що знаходяться разом з тим в внутр. єдності і взаємопроникненні.

84. ЗАКОН ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ - один з основних законів діалектики. Вперше сформульований в ідеалістичній системі Гегеля. З З. З. виражає зв'язок нового зі старим, півторюваність ні вищій стадії розвитку деяких якостей нижчої стадії, пояснює прогресивний характер розвитку. У діалектиці категорія заперечення має на увазі перетворення одного предмету на інш. при одночасній "ліквідації" першого. Але це така "ліквідація", яка відкриває простір для подальшого розвитку і виступає як момент зв'язку з утриманням всього позитивного змісту сходинок, що пройдені. Діалектичне заперечення породжується внутрішніми закономірними явищами, виступає як самозаперечення. Із сутності діалектичного заперечення витікає і особливость розвитку, що виражається подвійним запереченням або запереченням заперечення.

85. ОДИНИЧНЕ І ЗАГАЛЬНЕ - філософські категорії, що виражають різноманітні об'єктивні зв'язки світу, а також сиупені пізнання цих зв'язків. Об'єкти дійсності своєрідні, от чому вони відрізняються одне від одного. Тому кожний об'єкт сприймається як щось О. О. виявляється таким, що має і спільні риси. Коли спільні риси притаманні тільки вузькій групі об'єтів, то вони виступають як О. Коли ж усім предметам і явищам, то як З. О. і З. знаходяться у нерозривному зв'язку, єдності, різиця між ними відносна, вони взаємно переходять одне в одне.

86. ЗМІСТ І ФОРМА, філос. категорії; зміст - визначальна сторона цілого, сукупність його частин; форма - засіб існування і вирази змісту. Відтворювані свідомістю загальні зв'язки і відношення дійсності при певн. умовах набувають специфіч. логіч. функцій, виступають в якості форм мислення (поняття, судження, умовиводи). В похід. мистецтва зміст (художньо відбиті явища життя в їхньому оціночному осмисленні; синоніми: ідейно-тематич. основа, худ. сенс, ідея) і форма (комплекс

вислов. засобів) складають нероз'єднану єдність.

87. СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ, філос.категорії. Сутність - це внутр. зміст предмету, що висловлюється в єдності всіх його різноманітних властивостей і відношень; явище - те або інше відкриття предмету, зовніш. форми його існування.

88. МОЖЛИВІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ, філос. категорії, що висловлюють осн. східці розвитку предметів і явищ; можливість - тенденція розвитку предмету; дійсність - об'єктивно існуючий предмет як результат реалізації деякої можливості. Розрізняють абстрактну, або формальну (для здійснення якої немає всіх необхідних умов), і реальну (що володіє для своєї реалізації всіма необхідними умовами) можливості.

89.ЛЮДИНА, суспільна суть, що володіє свідомістю, розумом, суб'єкт сусп.-іст. діяльності і культури. Л. виникла на Землі в ході тривалого і нерівномірного еволюц. процесу - антропогенезу, мн. етапи якого до кінця не ясні. Вважають, що 8-5 млн років назад афр. мавпи поділилися на 2 гілки: одна призвела до людиноподібних мавп (шимпанзе і ін.), інша - до першимх гоминид (австралопітекі, що володіли двуногою ходою). Певно, біля 2 млн років назад австралопітекі дали початок роду "людина" (Homo), першим представником якого мн. учені вважають Л. вмілу" (Homo habilis) - його копалини залишки знаходять разом з найдавнішими кам'яними знаряддями (т. зв. Олдувайська культура). Біля 1.6-1.5 млн років назад цей вигляд змінився в Схід. Африці "Л. прямоходяча" (Homo erectus). Різноманітніза особливостям морфології і міри розвитку представники цього вигляду (архантропи, палеоантропи) почали разселятися з Тропіч. Африки по всьому континенту, а також в Європі і Азії. З приводу часу, місця виникнення і прямих предків Л. сучас. вигляду - Л. розумна (Homo sapiens) - наука немає єдиної думки. Згідно одній гіпотезі, він виник в Африці біля 200 тис. років назад і після цього повсюди витіснив більш давніх людей; згідно другої - формування "Л. розумної" (т. зв. Сапієнтація) відбувалося поступово в різних частинах планети. Біля 40 тис. років назад, на рубежі верх. палеолиту, "Л. розумна" стає єдин. представником сімейства гоминид і заселяє практично всю Землю.

Як біол. вид Л. має безліч загальних признаків з ссавцями, передусім приматами. Специфіч. особливості Л., що різко виділяють її зі світу тварин: прямоходіння, високий розвиток головного мозку, мислення і членороздільна промова. Л. пізнає і змінює світ і саму себе, творить культуру і влас. історію. Сутність Л., її походження і призначення, місце Л. в світі були і залишаються центр. проблемами філософії, релігії, науки і мистецтва.

90. СУСПІЛЬСТВО, в широкому сенсі - сукупність історичних форм ,що склалися під впливом сучас. діяльності людей; в вузькому сенсі - історично конкретний тип соціальної системи, певна форма соціальних відносин (напр., С., протиставлене державі, у Гегеля).

91. ЦИВІЛІЗАЦІЯ (від лат. civilis - громадянський, державний),

1) синонім культури.

2) Рівень, сходинка суспіл. розвитку, матеріальної і духовної культури (антич. Ц., сучас. Ц.).

3) Сходинка суспіл. розвитку, наступна за варварством (Л. Морган, Ф. Енгельс).

4) В деяких ідеалістич. теоріях епоха деградації і занепаду в противагу цілісності, органічності культури.

92. КУЛЬТУРА (від лат. cultura - виховання, утворення, розвиток, почитання), історично визнач. рівень розвитку сусп-ва, творч. сил і хисту людини, висловлений в типах і формах орг-ції життя і діяльності людей, в їхніх взаємовідносинах, а також в створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. Поняття "К." вживається для характеристики певних іст. епох (антич. К.), конкретних сусп-в, народностей і націй (К. майя), а також специфіч. сфер діяльності або життя (К. праці, політій. К., худ. К.); в більш вузькому сенсі - сфера духовного життя людей. Включає в себе предметні результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання, вир-ва, мистецтва, норми моралі і права і т. д.), а також людські сили і хист, що реалізується в діяльності (знання, вміння, навики, рівень інтеллекта, нравств. і естетич. розвитку, світогляд, засоби і форми спілкування людей).

93. ПРОГРЕС (від лат. progressus - рух вперед), направлення розвитку, для якого характерний перехід від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого. О П. можна говорити стосовно системи в цілому, окр. її елементах, структурі об'єкту ,що розвивається. Поняття П. протилежно поняттю регрес.

93. РЕГРЕС (від лат. regressus - зворотний рух), тип розвитку, для якого характерний перехід від вищого до нижчого, процеси деградації, пониження рівня орг-ції, втрати спроможності до виконання тих або інших функцій; включає також моменти застоя, повернення до виживших себе форм і структур. Протилежний прогресу.

94. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ - форма суспільної свідомості, яка відображає політичні відносини, політичну діяльність, що відбуваються у суспільстві. Вона є сукупністю ідей, поглядів, вчень, політичних установок, тих чи інших політичних методів, з допомогою яких обгрунтовуються і втілюються в життя

1 2 3 4 5 6 [7] 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com