У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні

Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Розділ 1 . 6

1.1. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ НАД ПАМЯТТЮ . 6

1.2. СТРУКТУРИ КЕРУВАННЯ . 14

1.3. А–СХЕМИ, А–ПРОГРАМИ . 19

1.4. ПАРАЛЕЛЬНІ ОПЕРАТОРНІ СХЕМИ 24

1.5. МОДЕЛІ ПОТОКІВ ДАНИХ 28

Розділ 2 . 33

МЕРЕЖІ ПЕТРІ . 33

2.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕРЕЖІ ПЕТРІ . 33

2.2 ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ПЕТРІ 34

2.3 ПРОБЛЕМИ РОЗВ’ЯЗНОСТІ МЕРЕЖ ПЕТРІ . 38

2.4 РОЗШИРЕНІ МЕРЕЖІ ПЕТРІ . 41

Розділ 3 . 44

3.1. ПЕРЕВІРКА МЕРЕЖІ ПЕТРІ НА ІСНУВАННЯ ТУПИКОВОЇ РОЗМІТКИ (ДЕДЛОКУ) 44

3.2. КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ 52

ВИСНОВКИ . 60

ЛІТЕРАТУРА . 61

ДОДАТОК 63

ВСТУП

В наш час все більшого поширення набула проблема паралельного обчислення. Разом з нею і виникло багато інших проблем серед яких і моделювання розподілених обчислень. При моделюванні розподілених обчислень розглядаються і класичні мережі Петрі, де і є проблема виникнення тупикової розмітки (deadlock). Дослідження цієї проблеми і зумовлює актуальність обраної теми.

Класичні мережі Петрі використовуються саме для проектування розподілених обчислень і широко використовується при розробці паралельних процесів та іншого. За допомогою класичних мереж Петрі навіть моделюються операційні системи.

При розгляданні класичних мереж Петрі багато інформації наведено в таких книгах: Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных вычислительных систем; Воеводин В.В. Математические основы параллельных вычислений; Теория параллельного программирования: Прикладные Аспекты.

При досліджені проблеми виникнення тупикової розмітки багато інформації здобуто з наступних джерел: Элементы параллельного программирования; Параллельные вычислительные системы.

Розглянуто також розширені мережі Петрі і описані вони в наступній літературі: Разрешимость функциональной эквивалентности на подклассе схем потоков данных.

Мета роботи – дослідження класичних мереж Петрі, вивчення їх недоліків та проблем які виникають при їх використані, дослідження проблеми досяжності тупикової розмітки.

Для досягнення мети в роботі потрібно вирішити такі задачі:

§ вивчити принцип роботи класичних мереж Петрі;

§ вивчити причини виникнення проблем при їх використанні мереж Петрі;

§ вивчити проблему досяжності тупикової розмітки в класичних мережах Петрі.

Об'єкт дослідження: технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні.

Предмет дослідження: можливості класичних мереж Петрі, виникнення тупи кокової розмітки. Дослідження мереж Петрі на виникнення тупикової розмітки.

Практична значущість: результатом дослідження є програма яка може бути використана, як в практиці так і в начальному процесі.

Робота складається з вступу, трьох розділів та висновку. В кінці роботи наведено список використаної літератури та додатки.

У вступі розкривається актуальність обраної теми, визначено об’єкт та предмет дослідження та дається характеристика кожного розділу.

В першому розділі розглянуто базові поняття та принципи роботи паралельного обчислення .

Другий розділ повністю присвячений розгляду класичних мереж Петрі.

Третій розділ присвячено опису програмного продукту, реалізація та інструкція по використанню.

У висновках звертається увага на обґрунтування результатів дослідження, узагальнюються окремі факти та ідеї, що формувалися під час дослідження.

В додатку наведено вихідні коди розробленого програмного продукту.

Розділ 1

1.1. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ НАД ПАМЯТТЮ

Виразом інформаційних складових в наших моделях буде множина процесів, які представляють собою послідовність включення і виключення деяких операторів. В залежності від порядку включення і виключення процеси можуть бути або послідовними або паралельними.

І так нехай задана множина М={x, y, xi, . . .} комірок пам’яті або змінних, які можуть бути з індексом, та множина F={a, b, ai, . . .} символів операторів, які там, не призводять до двозначності, будемо для скорочення називати просто операторами. Для кожного оператора визначені упорядковані множини , вхідних і вихідних змінних. Символи і будуть позначати k-ту компоненту цих множин. Припускається, що виконується умова

Таким чином, ніякі два виходи не виробляють одну і ту ж змінну. Крім того, припускається, що F включає в себе два спеціальних символа: і – для оператора вводу та о – для оператора виводу інформації.

Означення 1: описана пара множин (M, F) називається інформаційним базисом.

Можливі і інші варіанти при описанні інформаційного базиса. Наприклад іноді в якості входів і виходів оператора at зручно розглядати деякі абстрактні елементи ta та at (індекс перед а означає вхід, а після а – вихід). З кожним із таких елементів з допомогою деякого відображення співставляється деяка своя змінна.

З кожним оператор ним символом а зв’язується символ ініціалізації та символ завершення . Перший вказує на початок роботи оператора а, а другий на завершення його роботи.

Означення 2: обчислювальним процесом над інформаційним базисом (M, F) називається скінчена або нескінчена послідовність де є або , або для деякого оператора а. Початковий відрізок позначимо як і назвемо його префіксом процесу. При цьому припущені від вимагається :

1. Для любих k та a, якщо префікс містить п символів виключення оператора а, то він містить не менше ніж п операторів включення а. Ця аксіома виражає природну вимогу про те, що виключення оператора не може бути раніше його включення.

2. Для любого а, якщо процес скінчений, він містить включення і виключення оператора а. Також природна вимога: після завершення „роботи” всі процеси які були включені повинні бути завершені.

3. Процес або нескінчений і тоді має не більше одного входження символа о, або скінчений і тоді містить єдине входження цього символа. Помітимо, що ця умова слабша, чим вимога про вихід із обчислення через оператор виводу: останнє входження в процес не обов’язково о. Не рідко додатково потрібні іще дві умови.

4. Для довільного відрізка виду між символами включення повинен бути символ виключення . Цю вимогу можна назвати відсутністю авто паралельності, тобто одночасного виконання оператора а з самим собою.

5. Вимога інформаційної забезпеченості , та Оператор а може включитися тільки тоді, коли вироблена інформація для кожного із його входів попередніми операторами.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com