У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Планування розслідування і слідчі версії

Планування розслідування і слідчі версії

ПЛАН

1. Поняття і принципи планування розслідування.

2. Слідчі версії.

3. Організація перевірки слідчих версій.

4. Техніка планування. Планування роботи слідчого.

Література.

1. Поняття і принципи планування розслідування.

Однією з важливих умов швидкого і повного розслі­дування злочинів є його планування. За змістом—це пізнавальний процес, що має на меті виявити всі необ­хідні обставини події, яка розслідується, встановити істину в справі. Розкриття кожного злочину породжує необхідність розв'язання не тільки загальних завдань, які випливають з вимог кримінально-процесуального за­кону і певної кримінально-правової кваліфікації, а й конкретних, що визначаються характером і обсягом інформації, наявної до початку розслідування і на окре­мих його етапах. Це в свою чергу обумовлює те, що в процесі розслідування проводиться значна кількість різ­них слідчих дій: огляди, допити, обшуки тощо.

Постановка окремих завдань, зміст питань, які під­лягають з'ясуванню, проведення слідчих дій, черговість і час їх виконання визначаються слідчим і мають являти чітку, оптимальну систему, що забезпечує швидкість, всебічність і об'єктивність дослідження обставин справи.

Планування розслідування і є перш за все засобом тактично доцільної організації роботи слідчого у викрит­ті злочину. Воно надає слідству цілеспрямованого харак­теру, забезпечує здійснення всіх вимог соціалістичної законності в розслідуванні й ефективне використання прийомів і засобів криміналістики.

За змістом планування складається з таких елементів: визначення обставин і питань, що підлягають з'ясуван­ню, кола необхідних слідчих дій і доручень органам ді­знання, термінів їх проведення.

Отже, план розслідування дозволяє на кожному етапі слідства відповісти на питання про те, що, як і коли найдоцільніше з'ясувати для розкриття злочину. Плану­вання здійснюється з точним дотриманням законності за розробленими криміналістикою правилами. Головними його принципами є індивідуальність і динамічність.

Кожен злочин як конкретна, одиночна подія, має не тільки певні спільні з іншими злочинами ознаки і риси, а й сукупність індивідуальних, властивих тільки даному злочину, особливостей. Принцип індивідуальності підкреслює необхідність всебічного обліку останніх, що має значення для вибору найдоцільнішої системи науково-технічних і тактичних прийомів розслідування злочину.

Необхідність планування розслідування конкретної справи, що відбиває її специфіку, не виключає, а навпа­ки, передбачає знання і творче застосування загальних компонентів криміналістики, особливо рекомендацій мето­дики розслідування певного виду злочину. Останні, від­творюючи найтиповіше і найістотніше для розслідування крадіжок, вбивств, розбоїв тощо, допомагають при пла­нуванні роботи в конкретній справі.

Динамічність у плануванні розслідування означає своєчасне внесення змін і доповнень у план. Плануючи проведення допиту певного свідка, обшуку чи інших дій, слідчий планує одержати ті чи інші докази. Однак, мож­ливості точного передбачення результатів слідчих дій обмежені об'єктивним характером розслідування як про­цесу пошуків доказів і їх джерел, як процесу, що йде в цілому від ймовірності до достовірності. Тому в розслі­дуванні виникає необхідність проведення нових, раніше не передбачених слідчих дій для з'ясування питань, що виникли, й уточнення одержаних фактичних даних.

Отже, план не можна розглядати як нерухому схему— це гнучка програма роботи. Одержані слідчим докази оцінюються і співставляються з наявними, план допов­нюється і уточнюється під час всього розслідування, а тому планування здійснюється безперервно.

Деякі криміналісти цілком слушно пропонують від­нести до принципів планування також принцип конкрет­ності. План має бути чітким, конкретним і якісним.

Планування здійснюють з самого початку разсліду-вання і кінчають разом з його закінченням.

2. Слідчі версії.

У розслідуванні здійснюється доведення всіх обставин злочину кримінально-правового і процесуального зна­чення, необхідних для вірного застосування закону, пра­вильного вирішення кожної кримінальної справи. Дове­дення у розслідуванні — складний процес пізнання події минулого, що залишила різноманітні сліди в речовій обстановці і зафіксувалася в пам'яті людей. Слідчому важливо розшукати, дослідити і вірно використати необ­хідні докази.

На початку розслідування в багатьох кримінальних справах слідчий має дані, що свідчать про наявність лише окремих ознак злочину. Наприклад, можуть бути дані про об'єкт і не бути відомостей про суб'єкт злочину тощо.

При плануванні, як зазначалося вище, слідчий перш за все вирішує, які обставини; ще необхідно з'ясувати в справі. Успішне вирішення цього завдання неможливе без аналізу і пояснень уже наявних даних, але в силу неповноти останніх вони мають ймовірний характер і є версіями.

Слідчі версії — це обґрунтовані ймовірні пояснення певної події, її обставин і окремих фактів, які використо­вують для встановлення істини в справі.

Отже, визначення обставин, які підлягають з'ясуван­ню, нерозривно пов'язане з уявленням слідчого про те, що являє собою розслідувана подія, який можливий її характер і обставини. В цьому й полягає, перш за все, тісний зв'язок між плануванням і слідчими версіями.

Одну з кримінальних справ було порушено в зв'язку з виявленням трупа чоловіка біля берега річки. На тілі трупа були садна і синці. В якому напрямку вести слід­ство? Які обставини необхідно з'ясувати розслідуванням? Перш за все, потрібно пояснити розслідувану подію. Що це? Вбивство, нещасний випадок чи самогубство? Залеж­но від слідчих версій визначаються конкретні обставини і питання, з'ясування яких дасть можливість твердити про істинність висунутих версій.

Слідча версія з логічного боку є різновидом гіпотези і має однакову з нею логічну структуру. Розмежовують;

а) логічну відробку наявних фактичних даних; б) вису­вання на цій основі версії; в) дедуктивне виведення висновків з висунутої версії; г) практичну перевірку на­явності чи відсутності цих висновків; д) логічні доведен­ня істинності чи помилковості версії.

Версії в розслідуванні відрізняються від гіпотез у науці тим, що пояснюють лише одиночні події і не пере­слідують завдань відкриття закономірностей, вони слу­жать лише встановленню істини я кримінальному судо­чинстві.

За обсягом пояснюваних слідчою версією фактів роз­різняють загальні й окремі версії. Загальна версія за змі­стом дає одне з можливих пояснень розслідуваної події в цілому, вона може бути більш чи менше деталізова­ною, але завжди охоплює всю сукупність даних, наявних у слідчого. Окрема версія — це пояснення окремих обста­вин і фактів.

У розслідуванні злочинів найрізноманітніші обстави­ни і окремі факти можуть бути пояснені неоднозначне. Тому можна зазначити лише основні групи обставин, за якими будуються окремі версії:

а) об'єктивні обставини злочину (припущення про час, місце, способи, знаряддя здійснення, обстановку і умови, за яких відбулася подія); б) суб'єкт і суб'єктивні обставини злочину (припущення про винного, кількість злочинців, мету, мотиви їхніх дій тощо); в) поодинокі факти (певні предмети на місці події, сліди тощо).

Класифікація версій на загальні й окремі має прак­тичне значення. Вона вказує на необхідність всебічного дослідження як події злочину в цілому, так і окремих її обставин. Конкретний взаємозв'язок названих версій в розслідуванні може бути різноманітним залежно від об­сягу і характеру даних, за яких порушується криміналь­на справа. Однак завжди вони нерозривно пов'язані, як пов'язане встановлення загального і окремого в пізнанні.

Версії поділяють також на слідчі, розшукні, експерт­ні, судові. За логічною природою всі версії однакові, але це не виключає деякої специфіки в їх функціях.

Розшукні версії припускають ймовірні місця перебу­вання злочинця, що зник, осіб, які пропали безвісті, можливих свідків, певних об'єктів (наприклад, викраде­ного майна). Вони визначають напрямок дій пошукового характеру, в тому числі—оперативно-розшукних за­ходів.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com