У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підготовка матеріалів на експертизу

Підготовка матеріалів на експертизу

Виконанню дактилоскопічної експертизи передує велика та склад­на робота, яка здійснюється на основі точного дотримання кримі­нально-процесуального законодавства, широкого використання нау­кових методів, передового досвіду та можливостей криміналістичної техніки У ході проведення огляду місця події та Інших слідчих дій необхідно вжити застережні заходи для забезпечення вилучення та збереження знайдених слідів рук. Успішне проведення дактилоскопіч­ної експертизи багато в чому залежить від якості зібраного порівня­льного матеріалу.

За допомогою дактилоскопічної експертизи вирішується низка питань: ким залишені сліди, які обставини справи, особливості слідів тощо Під час оформлення матеріалів потрібно правильно формулю­вати запитання експерту, розташовувати їх у логічній послідовності. Наприклад, спочатку ставиться запитання про придатність сліду для ідентифікації, а потім - ким він залишений. У разі неточного форму­лювання запитань експерт пропонує слідчому сформулювати їх по-ін­шому та в іншій послідовності.

Розглянемо такі запитання та можливості їх вирішення. 1) перше запитання, яке вирішує дактилоскопічна експертиза – чи є на предметах, вилучених на місці пригоди, сліди папілярних узорів рук? У ряді випадків невидимі сліди рук на об'єкті можуть бути пере­творені на видимі на місці огляду. Але в складних випадках (вияв­лення слідів на папері не дуже високої якості, тканині, пористих шорстких поверхнях і т. ін.) у спіх, і то не завжди, може бути досяг­нутим лише завдяки кваліфікованому лабораторному дослідженню. Завдання експертизи у такому випадку - не тільки вирішити питання щодо наявності слідів, але й зафіксувати знайдені сліди шляхом фо­тографування;

2) якщо такі сліди є, то чи придатні вони для ідентифікації особи, і яка їх залишила? Перед ототожненням особи передусім, як правило, необхідно вирішити, чи придатні сліди, які є на речовому доказі, для ідентифікації особи. У разі позитивної відповіді на це запитання, ре­чові докази зі слідами і самі сліди необхідно ретельно зберегти щоб зробити якісні фотознімки.

Придатність слідів рук для ототожнення особи визначається не Розмірами слідів та їх кількістю, а такими обставинами: а) чіткістю відображення в слідах папілярних ліній та особливостей будови папілярного узору. Тому нерідко неможливо з'ясувати, ким залишений «мазок» пальця, хоча він добре видимий на поверхні предмета, і нав­паки, невеликі за розміром потожирові сліди, які відображають деталі будови папілярного узору, в тому числі і деталі будови папілярних ліній, нерідко забезпечують достовірне встановлення особи, яка їх залишила; б) можливістю встановлення по сліду, якою рукою він за­лишений - правою чи лівою, долонею чи пальцями, зокрема якими (знання цієї інформації значно полегшує підбір потрібних для порівняння відбитків і саме порівняльне дослідження); в) наявністю в сліді відображень вихідних для порівняльного дослідження точок (центр узору, дельта) або комбінації особливостей папілярного узору.

3) основним, найчастішим і суттєвим для дізнання та попередньо­го слідства питанням, яке вирішує дактилоскопічна експертиза, є за­питання про те, чи не залишені сліди рук на визначеному об'єкті тією або іншою особою (вказується її прізвище, ім'я та по батькові)? Сутність даної експертизи - ототожнення особи за знайденими слі­дами, а зміст дослідження - порівняння слідів з відбитками пальців певних осіб.

Треба мати на увазі, що в цьому випадку дактилоскопічною ідентифікацією встановлюється той факт, що певна особа, відбитки якої досліджувались, залишила сліди на певному об'єкті. У багатьох випадках цей факт є важливим доказом, оскільки звинувачений не­рідко не може правдоподібно пояснити, як утворилися на дослід­жуваному об'єкті сліди рук. Однак обставини справи нерідко допус­кають можливість залишення слідів запідозреним на місці злочину без зв'язку з його скоєнням. Наприклад, запідозрений є родичем або знайомим потерпілого, відвідував його до злочину, або запідозрений випадково брав у руки ту чи іншу річ після виявлення злочину.

У таких випадках важливо вияснити обставини, за яких залишено сліди (час їх утворення; дії, під час яких вони утворилися; речовин) слідів).

Крім того, дактилоскопічна експертиза може відповісти на такі запитання: Якою рукою та яким пальцем залишений слід? Якими ді­лянками долонної поверхні руки та в результаті яких дій (охоплення, доторкування і т. ін.) залишені сліди рук? Які особливості рук люди­ни, яка залишила сліди (відсутність пальців, наявність шраму тощо)'? Чи належать сліди рук, вилучені в різних місцях пригод, одній і тій же особі?

Для проведення дактилоскопічної експертизи направляються:

1. Усі вилучені на місці пригоди сліди пальців, долонь або підо­шов ніг, незалежно від того, повністю чи частково в них відобразили­ся папілярні лінії. Сліди повинні бути пред'явлені в оригіналах, і ли­ше у випадках, коли на експертизу не можна пред’явити предмет (чи відповідну його частину) зі слідом, дослідження проводиться по дактилоплівках, на яких відкопійовані сліди, виявлені порошками; або по фотокопіях (у такому випадку бажано направляти фотознімки слідів разом з негативами).

2. Протокол огляду речового доказу зі слідами пальців і огляду самих слідів пальців, або виписка з відповідної частини протоколу огляду місця події, чи копія протоколу огляду місця події (якщо це необхідно).

3. Протоколи виявлення і фіксації слідів, якщо їх фіксація здій­снювалася особою, яка проводить дізнання, або слідчим.

4. Відбитки пальців підозрюваних, звинувачених або свідків. У за­підозрених та звинувачених відбитки пальців, як зразки для порів­няння, відбираються на підставі ст. 199 КПК України. Якщо ж ці осо­би зникли, але є дані, що вони були на дактилоскопічному обліку, то їх дактилокартки (або копії дактилокарток) знаходять в інфор­маційних центрах УВС-МВС.

Під час відбирання зразків потрібно враховувати умови слідоутворення і по змозі повторювати їх.

Усі матеріали, що підлягають дослідженню, а також порівняльні, перераховують у письмовому завданні або постанові про призначення експертизи, упаковують та опечатують печаткою.

Використана Література

1. Андрианова В. А., Евсиков В. Н., Зуев Е. И., Теткин С. И. Выявление бес­цветных пальцевых следов порошками на различных поверхностях // Сбор­ник работ по криминалистике (дактилоскопические исследования). 1957.- М-С.37-64.

2. Ароцкер Л. Е., Грановский Г. Л. Неточное определение участка папилляр­ного узора ведет к ошибке // Практика криминалистической экспертизы. Сб. 1-2.-М, 1961.-С. 195-198.

3. Баканова Л. П. Дактилоскопические исследования: Учебное пособие -Ташкент, 1980 г. - 52 с.

4. Берзин В. Ф., Фокина А. А. О локализации участков ладонной поверхности рук человека по деталям папиллярных узоров // Криминалистика и судебная експертиза. Вып. 3- Киев, 1966-С. 199-212.

5. Бобырев В. Г., Фильков В. И. Модификация химического способа выявле­ния следов рук // Повышение эффективности криминалистических экспертиз при расследовании преступлений.- Волгоград, 1988.- С. 30-33.

6. Бобырев В. Г., Гаглошвили А. У. Применение магнитного порошка для вы­явления потожировых следов на пористых поверхностях // Экспертная практика и новые методы исследования. Экспресс-информация.- Вып. 17.- М., 1989.-С. 4-8.

7. Выявление отпечатков пальцев с помощью вакуумного напыления // В по­мощь экспертам.-М., 1976.

8. Гардаускас Ю. Ю. О некоторых недостатках подготовки материалов для экспертизы следов рук // Экспертиза при расследовании преступлений (инфор­мационные материалы). Вып. 7.- Вильнюс, 1969.- С. 18-23.

9. Герасимов В. Дактилоскопия // Наука и жизнь. № 1.- С. 79-83.

Назва реферату: Підготовка матеріалів на експертизу
Розділ: Законодавство і право
Опубліковано: 2007-11-28 17:47:23
Прочитано: 1013 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com