У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підприємства і установи

Підприємства і установи

ПЛАН

1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ

2. Правове становище підприємств і установ, їх адміністрації

3. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ

§ 1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ

Підприємства і установи — це організації, які виконують економічні, соціально-культурні, адміністративно-політичні та інші функції з метою задоволення матеріальних, духовних та інших потреб громадян, суспільства та держави. Вони відрізняються одне від одного за змістом, результатом та метою їх основної діяльності.

Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який мас права юридичної особи, здійснює виробничу, нау­ково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, а промислове підприємство — і товарний знак.

Установи виконують соціально-культурні або адміністратив­но-політичні функції. Їх мета — створення соціальних цінностей, головним чином невиробничого характеру (установи культури, осві­ти, охорони здоров'я та ін.).

За останні роки різко зросли та збільшуватимуться і надалі кількість та різноманітність підприємств і установ. З'явилися орен­дні, колективні, акціонерні, приватні (індивідуальні), казенні підпри­ємства. Іноді підприємства виконують окремі функції, характерні для установ, а установи виконують функції підприємства (наприклад, у навчальному закладі можуть функціонувати експериментальний за­вод або виробничі підрозділи).

Свою діяльність підприємства здійснюють згідно із законами України від 27 березня 1991 р. «Про підприємства в Україні» (зі зміна­ми і доповненнями), від 7 лютого 1991 р. «Про власність» (зі зміна­ми і доповненнями), від 7 лютого 1991 р. «Про підприємництво» (зі змінами і доповненнями), від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства» (зі змінами і доповненнями), іншими законами та зако­нодавчими актами України, а також на підставі статуту, що затверд­жується власником майна за участю трудового колективу.

Діяльність установ регулюється законами України від 23 берез­ня 1996 p. «Про освіту», від 13 грудня 1991 р.«Про основи держав­ної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» (в ре­дакції від 1 грудня 1998 p.), від 27 січня 1995 р. «Про бібліотеки та бібліотечну справу», іншими законодавчими та правовими актами.

Підприємства та установи можна підрозділити на види за різни­ми підставами:

залежно від форм власності — на індивідуальні (засновані на особистій власності фізичної особи та виключно на Гі праці), сімейні (засновані на особистій власності та на праці грома­дян — членів однієї сім'ї, які проживають разом), приватні (засно­вані на власності окремого громадянина), колективні (засновані на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської чи релігійної організації), дер­жавні комунальні (засновані на власності адміністративно-територ­іальних одиниць), державні, в тому числі казенні (засновані на дер­жавній власності), спільні (засновані на базі об'єднання майна різних власників, у тому числі іноземних власників);

залежно від принципу внутрішньої право­вої організації — на акціонерні товариства (відкритого і закритого типу), товариства з обмеженою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Можуть діяти й інші види підприємств, у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, кон­сорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Залежно від галузевої виробничо-техноло­гічної спеціалізації розрізняють такі форми підприємств:

промислові — заводи, фабрики, комбінати, шахти, родовища та ін.;

сільськогосподарські — колективні сільськогосподарські під­приємства (КСП), фермерські господарства, приватні .приватно-орендні підприємства тощо;

транспортні — залізничного транспорту (управління, відділ залізниць, станції, депо); водного транспорту (пароплавства, порти):

цивільної авіації (об'єднання, аеродроми, аеропорти, авіалінії); автопідприємства (автокомбінати); територіальні управління трубопровідного транспорту тощо;

будівельні — будівельні управління, комбінати тощо;

зв'язку — поштамти, телеграфи, телефонні станції тощо;

торгівлі — універмаги, гастрономи, торговельні будинки, спе­ціалізовані та фірмові магазини;

житлово-комунальні — житлово-експлуатаційні та ремонтно-експлуатаційні управління, енергомережі, тепломережі та ін.

Установи, які спеціалізуються на виконанні певного виду діяль­ності, можуть бути державними, недержавними, місцевих органів, індивідуальними. Правові норми, що закріплюють їх види, містять­ся в різноманітних правових актах, які регулюють відносини в ок­ремих галузях та сферах соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності, культури, освіти, охорони здоров'я, закордон­них справ, спорту тощо, наприклад, у Законі України від 24 грудня 1993 p. «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та ін.

Управління підприємствами і установами здійснюється згідно з принципами, на яких вони були засновані. Розрізняють підприємства і організації, що управляються безпосередньо власником, і такі, що управляються уповноваженими власником органами. Управління може здійснюватися за принципом колегіальності або єдиноначаль­ності. Власник наймає (призначає) керівника підприємства чи уста­нови через укладання контракту (договору, угоди), в якому визнача­ються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням га­рантій, передбачених контрактом та законодавством України. Керів­ник підприємства чи установи є уповноваженим власника. Він на­ділений відповідними повноваженнями і несе перед власником відповідальність за виконання доручених йому функцій.

Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, а у випадках, передбачених законодавством, здійснює це за участю трудового колективу та профспілкових комітетів.

§ 2. Правове становище підприємств і установ, їх адміністрації

Серед суб'єктів адміністративного права підприємства і ус­танови посідають особливе місце, оскільки через їх діяльність дер­жава і суспільство здійснюють свої зовнішні та внутрішні завдання. Без нормального функціонування підприємств і установ (незалеж­но від форм власності, на яких вони засновані) неможливо забезпе­чити суверенітет і економічну незалежність держави, роботу її орга­нів (законодавчих, виконавчих, судових, місцевого самоврядування та ін.), права і свободи громадян, вирішення інших питань у будь-якій сфері суспільної чи державної діяльності. Разом з тим підприєм­ства і установи діють не відокремлено від держави і суспільства, вони постійно в тих чи інших формах вступають у взаємовідносини з дер­жавними і суспільними інститутами.

Держава в особі її органів проводить політику невтручання в господарсько-оперативну (управлінську) діяльність підприємств і установ, в тому числі державних, але разом з тим не може повністю відмовитися від такого втручання. Це пов'язане з тим, що підприємства і установи діють на відповідній території (у відповідних регіонах), містах, сели­щах, селах. Вони використовують земельні, водні, природні, енерге­тичні, людські ресурси, своєю діяльністю впливають на екологічний стан, що в кінцевому результаті позначається на житті, здоров'ї та діяль­ності людини. Використовуючи відповідні ресурси, підприємства і ус­танови повинні дбати і про їх відновлення, економне використання.

Виконуючи економічні, соціально-культурні, адміністративно-політичні та інші функції з метою задоволення матеріальних і духов­них потреб громадян, суспільства і держави, підприємства і уста­нови повинні функціонувати в межах, встановлених державою Основний напрямок державної діяльності, де підприємства і уста­нови безпосередньо пов'язані з державою та її інститутами, — ви­конавча влада (від місцевого рівня до центральних органів виконав­чої влади) та місцеве самоврядування. У взаємовідносинах з цими суб'єктами держави і суспільства підприємства і установи практично вирішують всі питання — від створення, здійснення своєї діяльності та до її припинення. Крім названих, підприємства і установи всту­пають в адміністративно-правові відносини з органами виконавче;

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com