У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самовря­дування е правом територіальної громади — жителів села чи добро­вільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальної громади, громадян та їх органів роз­в'язувати значну частину місцевих справ та управляти ними, діючи в межах закону, під свою відповідальність та в інтересах населення.

Територіальна організація самоврядування в Україні ґрунтується на поєднанні загальнодержавних та місцевих інтересів.

Серед найважливіших ознак органів місцевого самоврядування виділяють їх правову, організаційну, матеріальну та фінансову автономії.

Правова автономія означає, що органи місцевого самоврядуван­ня наділені своїми власними повноваженнями, передбаченими Кон­ституцією і чинним законодавством України. У межах цих повнова­жень органи місцевого самоврядування мають повну свободу дій.

Організаційна автономія органів місцевого самоврядування проявляється в їх можливості самостійно визначати та будувати свою внутрішню структуру для того, щоб вона відповідала місцевим по­требам та забезпечувала ефективне управління. Діючи в межах за­кону, органи місцевого самоврядування не підпорядковуються іншим органам. Контроль за органами місцевого самоврядування здійс­нюється лише для забезпечення законності їх дій.

Матеріальна та фінансова автономія органів місцевого са­моврядування проявляється в їх праві володіти і розпоряджатися кош­тами і майном для здійснення своїх функцій та повноважень.

Місцеве самоврядування має свою систему, що складаєть­ся з територіальної громади, сільської, селищної та міської ради, сільського, селищного та міського голови, виконавчих органів сіль­ської, селищної, міської ради, районних та обласних рад.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною грома­дою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядуван­ня — сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

У свою чергу сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної ком­петенції, фінансів, майна. Серед «інших» органів місцевої самоор­ганізації населення Закон України від 21 травня 1997 р. «По місцеве самоврядування в Україні», крім будинкових, вуличних, квартальних, називає також форми безпосереднього волевиявлення народу — місцеві референдуми, загальні збори громадян, громадські слухан­ня. Органи місцевого самоврядування села, селища, міста для більш активного здійснення своїх прав та обов'язків можуть також об'єдну­ватися в асоціації, інші форми добровільних об'єднань.

До органів місцевого самоврядування, таких, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, Консти­туція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносять районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Органами місцевої влади в АРК Закон України від 17 березня 1995 р. «Про Автономну Республіку Крим» називає сільські, селищні, районні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи.

Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні грома­ди села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними орга­ни місцевого самоврядування управляють майном, що є в кому­нальній власності, яку складають рухоме та нерухоме майно, дохо­ди місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси тощо.

Вони затверджують програми соціально-економічного та культурно­го розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролю­ють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповід­но до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідову­ють комунальні підприємства, організації і установи, а також здій­снюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місце­вого значення, віднесені законом до їх компетенції.

Територіальні громади сіл, селищ та міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінан­сування (утримання) комунальних підприємств, організацій і уста­нов, створювати для цього відповідні органи і служби.

Від імені і в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання про утворення і ліквідацію постійних та інших комісій ради; заслуховуються повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради; скасовуються акти виконавчих органів ради, які не відповідають чинному законодав­ству; затверджуються програми соціально-економічного та культур­ного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди­ниць; приймаються рішення щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затверджуються місцеві програми приватизації;

регулюються земельні відносини, відносини по використанню при­родних ресурсів; затверджуються місцеві містобудівні програми, до­говори, укладені головами рад від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції, статути територіальних громад та ін. Ради також створюють постійні та тимчасові комісії з окремих питань.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-еко­номічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюд­жети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповід­ного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних, проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до ч. З ст. 143 Конституції України органам місцево­го самоврядування можуть надаватися законом окремі повноважен­ня органів виконавчої влади. В такому разі держава фінансує здійснен­ня цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.

В свою чергу місцеві ради (обласні та районні) можуть делегу­вати частину своїх повноважень відповідно обласним та районним державним адміністраціям і контролювати реалізацію цих повнова­жень. Обласні та районні ради заслуховують звіти голів міських дер­жавних адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про забезпечення бюджету, виконання програм економічного та со­ціально-культурного розвитку відповідної території, місцевих еколо­гічних програм та з інших питань, які пов'язані з реалізацією місце­вою державною адміністрацією повноважень, що делеговані їй радою.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визна­чених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконан­ня на відповідній території (ст. 144 Конституції України).

Все це дає змогу вважати, що органи місцевого самоврядування мають риси, котрі наближають їх до органів виконавчої влади, з яки­ми вони тісно взаємодіють при вирішенні питань місцевого значення.

З питань здійснення повноважень органів виконавчої влади орга­ни місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Правові акти органів місцевого самоврядування, прийняті з порушенням Конституції та законодавства України, мо­жуть бути зупинені до вирішення питання про їх законність у судо­вому порядку. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуєть­ся ними в повному обсязі за рахунок власних коштів.

Місцеві ради підконтрольні також Верховній Раді України, те­риторіальним громадам, суду. Так, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження місцевої ради можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого ре­ферендуму в разі, якщо рада прийняла рішення з порушенням Кон­ституції та інших законів України, прав і свобод громадян, ігнору­ючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом, а також якщо сесії ради не про­водяться без поважних причин у встановлені законом строки, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com