У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин

Повноваження Верховної Ради України

в галузі земельних відносин.

До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:

а) прийняття законів у галузі регулювання земель-* них відносин;

б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;

г) встановлення і зміна меж районів і міст;

ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.

Згідно ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада Украї­ни.

Ст. 92 Конституції України встановлюється, що ви­ключно законами України визначаються засади влас­ності, використання природних, в тому числі земельних, ресурсів. Так, початком реального реформування земель­них відносин в Україні слід вважати прийняття Верхо­вною Радою Закону від 30.01.1992 р. «Про форми вла­сності на землю» і в подальшому — Земельного кодексу України в редакції від 13.03.1992 р. Значним кроком в реформуванні аграрно-земельних відносин було прийняття законів України від 14.02.1992 р. «Про колективне сільськогосподарське підприємство», від 22.06.1993 р. «Про внесення змін і доповнень в Закон України «Про селянське (фермерське) господарство та інші.

Певний час неприйняття відповідних змін до земель­них законів Верховною Радою обумовило наявність так званого «земельно-правового вакууму», який частково ліквідовувався Указами Президента України, особли­во з питань реформування аграрного сектора економі­ки. Прийняття Верховною Радою Земельного кодексу України від 15.11.2001 р. потребує інтенсифікацію законодавчого процесу, розроблення і введення в дію цілої низки законів, зокрема «Про розмежування зе­мель права державної та комунальної власності», «Про реєстрацію прав на землю», «Про іпотеку», «Про охо­рону родючості земель,» «Про землеустрій» та інших. Поряд із своєю основною функцією — законодав­чою — Верховна Рада затверджує постанови, які мають програмний характер. Так, 18.12.1990 р. парламентом затверджено постанову «Про земельну реформу», 5.03.1998 р. — «Основні напрями державної політи­ки у галузі охорони довкілля, використання природ­них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим

у галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин на тери­торії республіки належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;

б) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;

в) погодження загальнодержавних програм вико­ристання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим;

г) затвердження та участь у реалізації республі­канських програм використання земель, підвищен­ня родючості ґрунтів, охорони земель;

ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної вла­сності, що проводяться органами виконавчої влади;

д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;

е) координація діяльності місцевих органів земель­них ресурсів;

є) координація здійснення контролю за викорис­танням та охороною земель;

ж) внесення до Верховної Ради України пропози­цій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;

з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;

й) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Територіальний устрій України ґрунтується на за­садах єдності та цілісності державної території.

Відповідно до ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конститу­цією України, вирішує питання, віднесені до її відома.

Згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим 1998 року Верховна Рада автономії здійснює представ­ницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноважен­ня у межах, передбачених законодавством України.

Зазначені повноваження Верховної Ради АРК в га­лузі регулювання земельних відносин суттєво не від­різняються від відповідних повноважень інших регіо­нальних суб'єктів адміністративно-територіального устрою України.

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин.

До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на території області належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад; !

б) підготовка висновків щодо вилучення (вику­пу) та надання земельних ділянок із земель держав­ної власності, що проводяться органами виконав­чої влади;

в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;

г) погодження загальнодержавних програм вико­ристання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональ­них програм використання земель, підвищення ро­дючості ґрунтів, охорони земель;

д) координація діяльності місцевих органів зе­мельних ресурсів;

е) організація землеустрою;

є) внесення до Верховної Ради України пропози­цій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;

з) вирішення земельних спорів;

й) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Області України входять складовою частиною в систему адміністративно-територіального устрою дер­жави.

У відповідності з Законом України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» обласні і ра­йонні ради являють собою органи місцевого самовря­дування, що представляють спільні інтереси територі­альних громад сіл, селищ та міст.

Відповідно до п. 21 ст. 43 зазначеного Закону ви­ключно на пленарних засіданнях обласної і районної ради здійснюється вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин. Але ст. 44 передбачалось, що обласні і районні ради делегують певні повноваження відповідним державним адміні­страціям. Це, зокрема, підготовка питань про визначен­ня у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

Але п. б) ст. 8 зазначає, що обласні ради забезпечують підготовку висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади і не тільки для містобудівних потреб.

Крім того, ст. 5 Закону України від 6.10.1998 р. «Про оренду землі» вказує, що орендодавцями земель­них ділянок державної власності виступають районні, обласні, Київська і Севастопольська державні адмініс­трації, Рада Міністрів АРК і Кабінет Міністрів Украї­ни в межах їх повноважень. Рішення про надання в оренду земельних ділянок наведені органи державної влади приймають при попередньому узгодженні цих питань на сесіях відповідних рад.

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад

у галузі земельних відносин.

До повноважень Київської і Севастопольської мі­ських рад у галузі земельних відносин на їх терито­рії належить:

а) розпорядження землями територіальної грома­ди міста;

б) передача земельних ділянок комунальної влас­ності у власність громадян та юридичних осіб відпо­відно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель кому­нальної власності в порядку, передбаченому цим Ко­дексом;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;

д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com