У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi

Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi

Пiсля проголошення незалежностi України, лiквiдацiї монополiїна владу однiєї партiї все частiше пiднiмається питання пронедосконалiсть органiзацiї мiсцевої влади i про необхiднiсть їїреформування. Пропонуються самi рiзноманiтнi варiанти: вiд самоїширокої автономiї областей i фактичного пiдпорядкування районної iмiської ланки влади областi до скасування областей взагалi i залишеннялише районної та мiської i сiльської ланок влади. Кожна з цихпропозицiй має своє обгрунтування, свої плюси i мiнуси. Аналiзуючипричини недостатньої ефективностi мiсцевої влади i незадоволення цiєювладою як мiсцевого населення так i урядового керiвництва, тамоделюючи можливостi дiяльностi мiсцевої влади за тим чи iншимпроектом органiзацiї влади вималювалось ряд цiкавих висновкiв: 1.Надто велика увага придiляється обласному рiвню, хоча благополуччялюдей в першу чергу залежить вiд ситуацiї в населенному пунктi ,деживе людина i значить вiд спроможностi влади саме населенного пунктувирiшити її проблеми i забезпечити певний рiвень комфорту i послуг. 2.В час, коли економiчна ситуацiя нестабiльна, Уряд все бiльшеповноважень з питань соцiальної полiтики передає на мiсцевий рiвень,без належної фiнансової пiдтримки. 4. I зараз ,i в рiзних пропозицiяхщодо можливого реформування мiсцевої влади надто мало увагипридiляється саме економiчному пiдгрунтю функцiонування цiєї влади,тобто визначенню джерел фiнансування мiсцевих програм i поточнихвидаткiв. 5. Без вирiшення питання справедливого розподiлу податкiвмiж рiзними рiвнями влади та закрiплення за мiсцевою владою стiйких тарiзноманiтних джерел надходжень до мiсцевих бюджетiв навiть створенняв кожнiй областi свого парламенту та уряду питання ефективностi владине вирiшить. 6. Подолання жорсткої економiчної кризи вимагає вiд Урядупроведення одинаково ефективної для всiх регiонiв України економiчноїполiтики, що в умовах такої неоднорiдностi областей, величезноїрiзницi в економiчному i людському потенцiалi цих адмiнiстративниходиниць не сприяє ефективному урядовому управлiннi. 7. Поєднання водних i тих же органах державних i самоврядних функцiй не дозволяєактивiзувати самостiйнiсть мiсцевих органiв та забезпечити стiйкувиконавчу вертикаль. Враховуючи вищевикладене, а також досвiдорганiзацiї мiсцевої влади в країнах захiдної демократiї, пропоную длядискусiї таку концепцiю органiзацiї мiсцевої влади в Українi.Концепцiя органiзацiї влади в територiях України. 1. Державнеуправлiння Україною здiйснюється через встановлення оптимальногоадмiнiстративного подiлу країни i реалiзується на засадахдецентралiзацiї влади. Територiя України подiляється на землi, 40-50земель приблизно рiвних за людським та економiчним потенцiалом, мiста,мiстечка та села. 2. Мiсцевими органами державної виконавчої владиземель є Префекти, якi здiйснюють керiвництво децентралiзованимислужбами мiнiстерств i вiдомств, державних департаментiв, служб iiнспекцiй, що дiють у землях та повiтах. Префекти здiйснюють такождержавну опiку органiв мiсцевого самоврядування, щодо делегованихдержавою повноважень. Префект є Представником Президента України i всвоїй дiяльностi пiдпорядковується Прем'єр-Мiнiстру. 3. Громади сiл,мiстечок, мiст,повiтiв i земель здiйснюють владу на засадахсамоврядування, що включає право розпоряджатися своїм майном, матистатус юридичної особи, здiйснювати власнi програми , управлятимiсцевими службами громадського користування та реалiзовувати iншiповноваження передбаченi Конституцiєю та законодавством України.4.Представницькими органами мiсцевого самоврядування є: 1) для села -Сiльськi Збори, (для невеликих сiл- сход села), 2) для мiстечка - Мiстечковi Збори, 3) для мiста - Мiськi Збори, 4) для повiту - Повiтовi Збори, 5) для землi - Земельнi Збори. Сiльськi, Мiстечковi та Мiськi збориобираються виборцями на 3 роки, а Повiтовi та Земельнi збори, занормами i порядку визначеному законом, обираються вiдповiдними зборамисiл, мiстечок та мiст. 5. Виконавчими органами самоврядування громадсiл, мiстечок, мiст є управи, що формуються Головами управ, якiобираються виборцями безпосередньо на три роки. Виконавчими органамисамоврядування громад повiтiв i земель є управи, якими керують Головиуправ, якi обираються вiдповiдними зборами. 6. Органи самоврядуваннягромад сiл, мiстечок, мiст, повiтiв i земель мають власнi бюджети, дояких надходять визначенi у законi мiсцевi податки i збори, а такожкористуються, володiють i розпоряджаються майном, доходами тапiдприємствами, що є виключною власнiстю вiдповiднихгромад(мунiципальною власнiстю). 7. Нагляд держави за дiяльнiстюорганiв самоврядування обмежується лише забезпеченням вiдповiдностi їхдiяльностi Конституцiї та законодавству України. Нагляд держави задiяльнiстю органiв самоврядування здiйснює земельний Префект, який маєправо зупиняти рiшення вiдповiдних органiв самоврядування з наступнимзверненням до судових органiв. 8. Збори сiл, мiстечок, мiст, повiтiв,земель можуть бути розпущенi указом Президента за поданням Oрефекта,якщо вони порушують Конституцiю України та з мiркувань нацiональноїбезпеки. На мiй погляд така концепцiя органiзацiї влади на мiсцяхдозволить поєднати iнтереси держави та адмiнiстративнотерiторiальниходиниць i головне дасть можливiсть центральному Уряду ефективнопроводити свою економiчну полiтику в рамках "aiєї України,забезпечивши чiтку вертикаль виконавчої влади, в той же час покластивирiшення всiх мiсцевих проблем саме на мiсцеве самоврядування,забезпечивши його економiчну i адмiнiстративну самостiйнiсть вiддержавної виконавчої влади. Реалiзацiя такої моделi влади на мiсцяхпотребує не лише прийняття нових законiв про мiсцеве самоврядування тамiсцеву державну адмiнiстрацiю, а й розроблення нової концепцiїформування бюджетних ресурсiв в Українi та визначення об'єктiвоподаткування для рiзних рiвнiв мiсцевої влади. Звичайно це процестривалий, але без належного законодавчого забезпечення будь-якареформа влади неможлива i не розпочавши цiєї роботи уже зараз Україназнову може опинитись в ситуацiї, коли компетенцiя владних органiввизначається пiсля їх формування . Звичайно можливо багато зауваженьi до цiєї концепцiї, але факт винесення на розгляд парламентупрезидентського проекту конституцiйного закону про владу, депередбачається на рiвнi областей i районiв саме державна виконавчавлада пiдтверджує необхiднiсть перегляду нашого пiдходу до ролiобластей i районiв. Пiдготував Анатолiй Ткачук- виконавчий директор проекту Програмисприяння парламентовi України, 26.12.1994.

Назва реферату: Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-11-13 08:49:05
Прочитано: 75 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com