У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вади ринкового саморегулювання

Сторінка 2

Отже, підприємство, яке породжує негативні екстерналії, пе­рекладає частку витрат на інших, а те, яке створює позитивні екстерналії, бере на себе частку витрат з реалізації чужих ін­тересів. Там, де мають місце негативні екстерналії, виникає тен­денція до відносного надвиробництва за надмірного витрачання ресурсів. Позитивні екстерналії обертаються на відносне недовиробництво, оскільки для тих, хто їх створює, результати вироб­ництва виявляються неадекватними витратам.

Неповнота ринків

Чисті суспільні товари є не єдиними товарами, які не можуть бути адекватно забез­печені приватними виробниками. Щоразу, коли підприємства неспроможні забезпечити потреби споживачів у будь-яких то­варах, навіть, якщо ціни перевищують витрати на їх виробниц­тво, можна казати про ваду, яка зветься неповнотою ринку (по­вний ринок забезпечує споживачів товарами, ціни на які перевищують витрати на їх виробництво).

Недосконалість інформації

Функціонування ринку значною мірою за лежить від того, наскільки вичерпно учасники угод поінформовані про споживчі влас­тивості товарів і послуг, альтернативні можливості їхнього виро­бництва та споживання, а також про тенденції зміни кон'юнк­тури. Недостатність інформації лімітує можливості ефектив­ного використання ресурсів, зумовлює неоптимальну поведінку продавців і покупців. Вона також обмежує конкуренцію, заважає укладанню довгострокових угод.

Інформаційні проблеми є головною причиною неповноти рин­ків. Маються на увазі ситуації, коли потреби в окремих товарах не можуть бути задоволені, оскільки потенційним виробникам доводиться діяти за умов невизначеності. У відповідь на запити потенційних споживачів не виникає адекватної пропозиції. Від­повідно ринковий механізм виявляється нездатним реалізувати потенційну ефективність за Парето.

Ринки певних товарів і особливо послуг характеризуються суттє­вою інформаційною асиметрією, тобто нерівномірним розподілом інформації, необхідної для прийняття рішень про купівлю і продаж. У разі інформаційної асиметрії інформація, необхідна для укладання угод, є (переважно) в розпорядженні одного з учасників (як правило, у продавця) і породжує диктат однієї із сторін.

Економічна нестабільність

Розвиток економіки має хвилеподібно зростаючий характер, що пов'язано з постійни­ми чергуваннями спадів і піднесень. Ринок, на жаль, не володіє досконалим механізмом, здатним протистоя­ти економічній нестабільності, яка виявляється через тривалий спад виробництва, надмірне безробіття, високий рівень довго­строкової інфляції.

Наявність вад ринкового саморегулювання зумовлює необ­хідність державного регулювання економіки. Міра держав­ного втручання в економіку в різних країнах неоднакова. Вона залежить від багатьох причин: історичних, політичних, ідео­логічних і т. п. Відтак є всі підстави стверджувати, що сучасна економіка — це змішана економіка, яка функціонує на осно­ві поєднання механізмів ринкового саморегулювання й дер­жавного регулювання.

Назва реферату: Вади ринкового саморегулювання
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-11-13 08:39:05
Прочитано: 3171 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com