У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Органи спеціального державного управління в галузі екології

Органи спеціального державного управління в галузі екології

План

1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології

2. Органи спеціального поресурсового управління

3. Органи спеціалізованого функціонального управління

4. Органи спеціалізованого галузевого управління

ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології , здійснюють певні функції.

Управління в галузі екології - це врегульовані правовими нормами суспільні відносини , в яких реалізується діяльність державних органів , органів самоврядування, громадських об’єднань, що спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля і екологічної безпеки юридичними і фізичними особами , шляхом гарантування дотримання екологічного законодавства та попередження правопорушень у цій галузі.

Органи спеціального державного управління - спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади, що реалізують функції управління в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Органи спеціального державного управління поділяються на:

А) Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології;

Б) Органи спеціального поресурсового управління;

В) Органи спеціалізованого функцонального управління;

Г) Органи спеціалізованого галузевого управління.

Розглянемо кожний з цих видів окремо.

ОРГАНИ НАДВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

До таких органів звичайно відносяться Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Функції, види діяльності ,організація роботи цього органу регулюється Положенням про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженому Указом Президента України від 10 лютого 1995р. №120/95.

Згідно з цим положенням, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) є централь­ним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Міністерство реалізує державну політику в галузі охорони навко­лишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту населення та навколиш­нього природного середовища від негативного впливу господарської діяльності шляхом регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах усіх форм власності У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України пропо­зиції щодо вдосконалення законодавства.

Основними завданнями Мінекобезпеки України є:

проведення державної екологічної, науково-технічної та еко­номічної політики, спрямованої на збереження та відтворення без­печного для існування живої та неживої природи навколишнього се­редовища, забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядер­ного комплексу в мирних цілях, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення стійкого соціально-економічно­го розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних інтересів України

державний контроль за додержанням вимог законодавства з пи­тань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки;

ведення державного обліку ядерних матеріалів і контроль за їх зберіганням, транспортуванням і використанням;

здійснення нормативно-правового регулювання щодо викори­стання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм збережен­ня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

організація проведення державної екологічної експертизи;

оцінка безпеки експлуатації об'єктів ядерної енергії (приладів, устаткування, виробництв, підприємств, складів і сховищ, що містять ядерні матеріали, радіоактивні речовини та джерела іонізую­чих випромінювань) і транспортних засобів, які залучаються до їх перевезення, та об'єктів, що проектуються або споруджуються;

обгрунтування доцільності розроблення державних і регіональ­них екологічних програм за результатами вивчення і дослідження стану навколишнього природного середовища України чи окремих регіональних проблем природокористування;

інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та громадян України про екологічний стан, включаючи стан екологічної безпеки об'єктів ядерної енергії та інших техногенних об'єктів;

здійснення міжнародного співробітництва з питань екології, без­печного використання ядерної енергії та радіаційних технологій, ор­ганізація виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних до­говорів України з цих питань.

Мінекобезпеки України відповідно до покладених на нього за­вдань:

1) здійснює комплексне управління та регулювання в галузі охо­рони навколишнього природного середовища, раціонального вико­ристання і відтворення природних ресурсів, забезпечення регулю­вання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

2) координує діяльність центральних органів державної виконав­чої влади, підприємств, установ і організацій у галузі охорони на­вколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

3) здійснює державний контроль:

за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і під­земних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тва­ринного світу, морського середовища і природних ресурсів тери­торіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, природних територій та об'єктів природ­но-заповідного фонду України;

додержанням норм і правил екологічної, ядерної і радіаційної без­пеки об'єктів ядерної енергії;

додержанням правил зберігання, транспортування, застосування та поховання токсичних, радіоактивних та інших особливо небез­печних речовин і матеріалів, засобів захисту рослин і мінеральних добрив, промислових і побутових відходів;

4) організовує перевірки підприємств, установ і організацій щодо додержання ними норм і правил екологічної безпеки;

5) здійснює екологічний контроль у пунктах пропуску через Дер­жавний кордон України, виконує функції компетентного органу Ук­раїни у справах перевезення ядерних та радіоактивних матеріалів;

6) організовує роботу національної системи обліку ядерного ма­теріалу та контролю за ним, забезпечує координацію заходів, пов'я­заних із реалізацією Угоди міх Україною і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в мирній ядерній діяльності України, включаючи підготовку необхідної для нього інформації;

7) установлює норми і правила, бере участь у розробленні стан­дартів щодо регулювання використання природних ресурсів, охоро­ни навколишнього природного середовища від забруднення та іншого шкідливого впливу, забезпечення екологічної безпеки, виз­начає критерії, затверджує норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки, транспортування і зберігання ядерних матеріалів і радіоак­тивних речовин, поводження з відходами, фізичного захисту ядер­них матеріалів, конструювання та експлуатації обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

8) погоджує проекти нормативних актів, які розробляють інші спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади, з пи­тань охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

[1] 2 3 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com