У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Органи фінансового контролю

Органи фінансового контролю

ПЛАН

вступ

1. Характеристика органів, які здійснюють фінансовий контроль

2. Види економічного контролю та організації,

які його проводять

Висновки

Список використаної літератури

вступ

Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку.

Оскільки фінансові ресурси не є невичерпними, то виникає органічна необхідність у існуванні фінансового контролю, який спрямований, передусім, на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах.

Як специфічна об’єктивно необхідна функція держа­ви контроль розподіляється між різними частинами еко­номічної системи відповідно до місця їх у цій системі і з урахуванням особливостей сфер суспільного життя, в яких вона здійснюється. На сучасному етапі стратегічна лінія розвитку політичної системи суспільства полягає у вдосконаленні демократії, у більш повному здійсненні самоуправління народу на підставі активного і дійового впливу трудящих у вирішенні питань державного і гро­мадського життя.

Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю – незалежного аудиторського. На відміну від фінансового контролю, який здійснюється від імені держави різними контролюючими органами, аудиторський контроль проводять незалежні організації на договірних засадах. Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім він став системно орієнтованим видом у фінансовому контролі.

1. Характеристика органів,

які здійснюють фінансовий контроль

Функції фінансового контролю поширюються на еко­номічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами фінансовий контроль в Ук­раїні поділяють на державний, муніципальний, незалеж­ний і контроль власника.

Державні органи, які здійснюють функції економіч­ного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Міністерство ста­тистики України, Національний банк України.

Спеціалізовані органи контролю – Державний комі­тет України по стандартизації, метрології та якості про­дукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспек­ція України по контролю за цінами.

Муніципальний контроль – місцеві Ради народних депутатів та їх комісії.

Незалежний контроль – аудиторський, створюється на госпрозрахункових засадах.

Контроль власника – внутрішньосистемний, внутріш­ньогосподарський.

Організаційні форми фінансового контролю в Украї­ні подано на рис. 1.

Міністерство економіки України контролює виконан­ня планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України, виявляє від­хилення від заданих параметрів розвитку окремих галу­зей народного господарства та вживає заходів щодо за­побігання їм.

Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підпри­ємствами і організаціями зобов’язань перед бюджетом по внесках платежів (податки на прибуток (доход), до­даткову вартість, заробітну плату працівників та ін.). Контролює правильне і економне витрачання бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни ор­ганізацій, що перебувають на державному бюджеті. Здій­снює свої функції Міністерство фінансів України через Головну державну податкову інспекцію і Державну конт­рольно-ревізійну службу в Україні.

Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України та її органи на місцях контролюють до­держання законодавства про податки, правильність об­числення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених законодавст­вом України.

Фонд державного майна України (далі Фонд) є дер­жавним органом, який здійснює державну політику в сфе­рі приватизації державного майна, виступає орендодав­цем майнових комплексів, що є загальнодержавною влас­ністю. Підпорядкований він у своїй діяльності і підзвіт­ний Верховній Раді України.

Основними завданнями Фонду є:

– захист майнових прав України на її території та за кордоном;

– реалізація прав розпорядження майном державних підприємств у процесі приватизації їх, створення спіль­них підприємств;

– здійснення повноважень щодо організації та прове­дення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, а також щодо орендо­давця майна державних підприємств і організацій, Їхніх структурних підрозділів;

– сприяння процесові демонополізації економіки і ство­ренню умов для конкуренції виробників.

Мал. 1. Організаційні форми фінансового контролю в Украї­ні

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та її органи на місцях контролюють додержання фінансової дисципліни підприємствами і організаціями за терито­ріальним поділом витрачання коштів із державного бюд­жету на соціальні потреби, утримання органів держав­ного управління та ін.

Міністерство праці України контролює додержання законодавства з питань праці та заробітної плати в га­лузях народного господарства, тарифних угод з оплати праці механізму регулювання фонду оплати праці. Крім того, Мінпраці України розробляє і затверджує норма­тивні документи з питань регулювання зайнятості насе­лення, використання праці та її оплати.

Міністерство статистики України контролює за да­ними звітності збалансованість ринку товарами, виконан­ня програм економічного і соціального розвитку держави і окремих регіонів, наявність товарних, матеріальних, тру­дових та інших ресурсів, необхідних для населення і роз­витку народного господарства, здійснює вибіркові конт­рольні переписи ресурсів тощо.

Урядом України надано право Мінстату України здійснювати контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асо­ціаціями, а також підпорядкованими їм підприємствами і об’єднаннями законодавства і нормативних актів з пи­тань статистики, обліку і звітності, забезпечення досто­вірності державної звітності, давати обов’язкові для ви­конання вказівки з усунення виявлених недоліків. Крім того, Мінстат України має право одержувати від органів управління, підприємств і об’єднань статистичну і бухгал­терську звітність та пояснення до неї незалежно від форм власності; перевіряти первинну документацію і достовір­ність звітних даних; вимагати письмових пояснень та ін­ших матеріалів з приводу виявлених порушень, давати обов’язкові для виконання настанови про усунення пору­шень звітної дисципліни, а також про проведення в не­обхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяль­ності підприємств, об’єднань і організацій.

Національний банк України згідно з статутом і За­коном України про банки і банківську діяльність контро­лює наявність грошей в обігу, використання кредитів за цільовим призначенням, додержання касової дисципліни, правил розрахунків у народному господарстві та інших операцій підприємцями, покладених на банки в умовах ринкових відносин, а також витрачання коштів з держав­ного бюджету, здійснює емісію грошей та регулює грошо­ві відносини у державі. Крім того, він контролює діяль­ність комерційних банків, реєструє їх, одержує від них баланси, розрахунки економічних нормативів та іншу звітність, проводить ревізії, вносить пропозиції до по­ліпшення їхньої діяльності або про закриття їх, коли во­ни як акціонерні утворення порушують чинне законодав­ство. Національний банк України видає в межах своїх повноважень інструкції, положення та інші нормативні документи з касових, розрахункових, кредитних, валют­них операцій. До спеціалізованих органів економічного контролю належать державні комітети, інспекції та ін.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com