У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Приватизація як ключова умова ринкової трансформації вітчизняної економіки

Приватизація як ключова умова ринкової трансформації вітчизняної економіки

Зміст

Вступ 3

1. Приватизація як основа структурної перебудови економіки 5

2. Поняття і способи приватизації державних підприємств 9

3. Процеси приватизації у світі 18

4. Приватизація в Україні та її наслідки 24

Висновки 31

Література 33

Вступ

Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.

Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов’язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах.

Коло питань, пов’язаних із здійсненням процесу роздержавлення, торкається всіх сфер соціально-економічного життя. З’ясування їхньої сутності має кардинальне значення як при аналізі пережитого країною періоду, так і гаданих можливостей її майбутнього. Тому проблеми роздержавлення власності відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасного становища України, у них зосереджені найбільш складні в теоретичному відношенні і важкі для практичного вирішення питання розвитку країни.

Економічні реформи у багатьох пострадянських країнах значною мірою явля­ють собою процес передачі повноважень з прийняття економічних рішень від держа­вних органів до приватного сектору. Цей процес охоплює не лише передачу держав­ного майна у приватну власність, а також і створення ринкових інституцій та усвідом­лення нової, зміненої ролі держави у економічному житті.

Перехідна економіка має налагодити ефективний та прозорий процес прива­тизації, що сприятиме якнайкращому використанню ресурсів країни.

Основним завданням приватизації для будь-якої країни та для України зокрема є підвищення ефективності роботи підприємств. Успішно проведена приватизація дає змогу відшукати ефективного власника, який буде зацікавлений у роботі підприємства та у отриманні ним максимального прибутку.

У роботі розглядаються основні правові аспекти приватизації в Україні, її способи та вплив на економіку. Наводяться приклади приватизаційних процесів у різних країнах світу для кращого розуміння поняття і процесу приватизації. Розглядаються наслідки приватизації для України, які є як позитивними, так і негативними.

1. Приватизація як основа структурної перебудови економіки

Одним з елементів економічної політики і однією з найважливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна економічної структури – створення структури змішаної економіки.

Структура змішаної економіки формується через роздержавлення і приватизацію. Поняття „роздержавлення” і „приватизація” не ідентичні. Роздержавлення – глибший процес, його метою є прискорене створення потрібних для повноцінної ринкової економіки різноманітних суб’єктів підприємницької діяльності, ліквідація майнової монополії держави у підприємницьких відносинах. Воно передбачає:

· роздержавлення економіки (ліквідацію диктату плану, централізованого розподілу ресурсів тощо);

· комерціалізацію діяльності державних підприємств (запровадження принципу самостійного господарювання);

· демонополізацію виробництва та розвиток конкуренції;

· приватизацію державної власності, тобто її перехід у приватні форми (власне приватна, індивідуальна, кооперативна, колективна, акціонерна, змішана та інші).

Роздержавлення не означає, що держава перестає грати важливу роль в ринковій економіці. Зменшуються масштаби державного підприємництва, але держава залишається структурним елементом змішаної економіки.

Зміну форми державної власності провадять через комерціалізацію, корпоратизацію (акціонування) тощо. Це супроводжується зняттям підприємств з державного фінансування і переведенням на приватне кредитування, що розвантажить бюджет.

Важливим завданням перехідного періоду для будь-якої країни є широкомасштабна приватизація державного майна та лібералізація економіки. Приватизація – один із двох можливих шляхів виникнення приватної власності на матеріальні засоби виробництва у перехідній економіці (другий – створення нових підприємств вітчизняними чи іноземними підприємцями).

Приватна власність – одна із підвалин, на яких тримається сучасна ринкова економіка. Для того, щоб у країні, яка провадить перехід від командно-адміністративної системи до ринкової економіки, почав формуватися підприємницький сектор, насамперед потрібно відновити інститут приватної власності та приватизувати значну частину державного майна.

Проведення приватизації – не мета, а засіб підвищення продуктивності праці й ефективності підприємства. На неї покладено функцію каталізатора виникнення нових економічних відносин у суспільстві загалом.

Перехід до ринкових відносин і ефективне функціонування ринкового механізму самоуправління можливі тільки за умови, коли основна частина товаровиробників підприємств буде володіти свободою господарської діяльності і підприємництва; коли вони будуть мати право для використання належного їм орендованого або переданого в користуватися майна, самостійно визначати виробничу програму, вибирати постачальників і споживачів, призначати ціни, розпоряджатися прибутком, що залишається після сплати податків, вирішувати інші питання, пов'язані з господарською діяльністю і розвитком виробництва.

Саме в умовах ринкової економіки і діють положення, що забезпечують формування можливостей для вільного вибору форм власності і господарювання шляхом роздержавлення і приватизації.

Успішно проведена приватизація допомагає виконати певні завдання, а саме:

· сформувати ринкові відносини;

· роздержавити систему управління, відшукати ефективного власника та прогресивні механізми управління;

· полегшити тягар державного бюджету та збільшити надходження до нього додаткових коштів;

· сформувати соціальний прошарок приватних власників як основу нового суспільно-політичного і економічного устрою;

· залучити інвестиції для оновлення основних фондів підприємств;

· організувати фондовий ринок як механізм розподілу та перерозподілу капіталу.

За допомогою приватизації та подрібнення великих підприємств країни з перехідною економікою можуть створити конкурентне середовище, необхідне для підприємницької діяльності.

Поряд з приватною власністю важливими підвалинами ринкової економіки є конкуренція та ціновий механізм узгодження взаємодії економічних суб’єктів. Отже, сама лише приватизація автоматично не може підвищити ефективності функціонування економічної системи. Для покращення розподілу і використання ресурсів потрібні також добре відлагоджені ринки, здатні забезпечувати підприємців і власників ресурсів відповідними економічними стимулами.

Пострадянські країни досить часто розпочинали ринкову трансформацію своєї економіки в умовах переважання великих державних промислових підприємств над малими і середніми. Інакше кажучи, більшу частину промислових товарів виробляли державні монополії або, у кращому випадку, олігополії. Конкуренція ж передбачає обов’язкову наявність на ринку великої кількості незалеж­них продавців і покупців конкретного продукту або ресурсу та можливість для них вільно входити в галузь або виходити з неї. Тому важливим завданням перехідного періоду в цих країнах є демонополізація економіки, ухвалення антимонопольного законодавства для формування конкурентного середовища.

Приватизація державного майна без демонополізації економіки не може помітно підвищити ефективність функціонування економічної системи. Наявні монопольні структури у багатьох випадках доцільно подрібнювати. Це дає змогу утворювати на базі монополій декілька окремих фірм, що виробляють подібну продукцію та конкурують між собою. За умови, що країна з перехідною економікою запровадила та гарантує дотримання прав власності, створення конкурентного середовища можна прискорити шляхом входження у монополізовану галузь іноземних фірм та створених спільних підприємств. Саме ці виробничі одиниці найшвидше допоможуть створити умови як для посилення конкуренції, так і для повноцінного входження економіки країни у систему міжнародного поділу праці.

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com