У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація митного контролю

Сторінка 4

Приклад 1. Танки українського виробництва переміщуються через митний кордон України державною зовнішньоторговельною фірмою з метою їх продажу і підлягають митному контролю та оформленню у внутрішній та прикордонній митних установах за умови представлення дозволів, виданих Державною служ­бою експортного контролю, заповнених відповідно до митного режиму експорт, ВМД товаросупровідних та інших необхідних для митного контролю документів.

Але митне оформлення танків, які переміщуються через митний кордон у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військови­ми формуваннями України за межами її території або військовими формуван­нями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів, здійснюється без дозволу Державної служби експортного контролю на підставі звернення Міністерства оборони України до ДМСУ та відповідного підтвердження Державною митною служби України факту такого переміщення.

Приклад 2. Спеціальні відправлення, що перевозяться службами спеціаль­ного зв'язку, відповідно до вимог ст. З Положення «Про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку», затвердженого 23.12.93 р. Угодою ради керівників Урядів Співдружності Незалежних Держав, не підлягають митному і прикордонному огляду, що однак не є підставою для звільнення їх від митного оформлення. Зазначені відправлення спецзв'язку, які підляга­ють експортному контролю, видаються адресату або приймаються до переве­зень після проведення їх повного митного оформлення.

Відповідно до ст. 35 Митного кодексу України спеціальні митні режими огляду речей можуть використовуватися митними органами України за погодженням з ДМСУ.

Спеціальні режими застосовуються в разі переміщення громадя­нами через митний кордон України речей, що не підлягають обов'яз­ковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадають під категорії предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Спеціальні режими використовуються в митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, які про­ходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільня­ються від подання митної декларації.

Спеціальні режими огляду речей громадян, які перетинають мит­ний кордон за принципом «зеленого коридора», застосовуються в пунктах пропуску на кордоні України.

Поняття «зелений коридор» означає застосування в пунктах про­пуску на кордоні спрощеного режиму пропуску особистих речей та інших предметів некомерційного характеру, які переміщуються через митний кордон України громадянами.

Як правило, «зеленим коридором» користуються громадяни, в яких відсутні супроводжуваний багаж та предмети, які згідно з діючим законодавством підлягають обов'язковому декларуванню і на які законодавством не передбачено обмеження чи заборони при їх пере­міщеннях через митний кордон України.

Громадяни, які користуються зоною спрощеного митного контро­лю по «зеленому коридору», не звільняються від декларування мит­ним органам переміщуваних через митний кордон предметів. Декла­рування таких предметів проводиться особою, що їх переміщує через митний кордон, в усній, а за її бажанням — і в письмовій формах.

Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язку дотримуватися порядку переміщення через митний кордон України речей та інших предметів.

Громадяни, які порушили умови переходу через зони (коридори) спрощеного митного контролю, несуть відповідальність за статтями 118, 120 цього Кодексу.

Законодавчими актами України передбачено застосування особ­ливих режимів митного контролю лише у викладених вище випад­ках та окремих випадках, передбачених умовами міжурядових угод, укладених за участю України і доведених ДМСУ до митних установ України для використання в роботі.

Висновки

1. Загальні митні режими визначають статус переміщуваних через митний кордон України товарів та інших предметів і застосовуються в практиці роботи митних органів України для однотипного прове­дення процедур митного контролю окремих видів зовнішньоекономіч­них операцій суб'єктів ЗЕД.

2. Особливі режими митного контролю використовуються поряд із загальними митними режимами в окремо передбачених законодав­ством України випадках відповідно до статей 34—36 Митного ко­дексу України.

2.4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Митні органи при втіленні в життя митної політики вирішують ряд завдань, серед яких одним із найважливіших є припинення кон­трабандного вивозу з митної території України історичних, культур­них цінностей та ввозу наркотичних, сильнодіючих, радіоактивних, ви­бухових речовин, а також вогнепальної і холодної зброї. Також чин­ним законодавством України обмежене переміщення через кордон деяких видів інформації, що переміщуються на матеріальних носіях.

Митний кодекс України у ст. 27 обумовлює необхідні умови за­стосування технічних засобів: «Для здійснення митного контролю можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин, та такі, що не завда­ють шкоди підприємствам і громадянам».

Технічні засоби митного контролю можна розподілити на пошукові засоби, засоби ідентифікації та засоби аудіовізуального контролю.

2.4.1. Пошукові засоби митного контролю

Рентгенапарати. Рентгенівські апарати перетворюють електричну енергію в рентгенівське випромінювання. Використання його засно­вано на тому, що при проходженні через речовину інтенсивність ви­промінювання зменшується внаслідок взаємодії з речовиною. Залежно від складу речовини, її товщини та характеру випромінювання втра­ти енергії випромінювання різні. Тому при проходженні рентгенів­ських променів через предмет у них закладається інформація про його конструкцію і внутрішню будову.

Сучасні рентгенапарати обладнані телевізійними камерами та мо­ніторами, що створюють комфортабельні умови для роботи операто­ра. Блок пам'яті дозволяє дослідити зображення предмета впродовж тривалого часу після короткочасної (частки секунди) дії на нього Імпульсу рентгенівського випромінювання. За цей час не встигає зруй­нуватися навіть світлочутливий шар фотоплівки.

Рентгенівські апарати можуть з успіхом використовуватися для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та ван-

тажах, які перетинають митний кордон. Причому тільки вони мо­жуть дати найбільш достовірну інформацію про наявність прихова­них вкладень за дуже короткий час.

Металошукачі. Металошукачі призначені для виявлення метале­вих предметів у неметалічному середовищі. Це один із головних видів технічних засобів контролю.

Робота приладів ґрунтується на зміні частоти автогенераторів за наявності металевих предметів в електромагнітному полі пошукових елементів, яка приводить до спрацювання звукової сигналізації, кот­ра іноді доповнюється світловою, але оскільки це вимагає додаткових витрат енергії, комбінована сигналізація частіше застосовується в стаціонарних металошукачах, які живляться від мережі. Як стаціо­нарні Металошукачі використовуються декілька типів приладів, на­приклад типу «КС-7», «Метекс».

Переносні Металошукачі типів «МКХ-900», «МКД-9903», «КС-1», «Денсок», «Гама», «ІМ-1» живлятся від батарей, які розміщуються в корпусі приладу або у виносному пеналі при роботі приладу в зоні від'ємних температур.

Під час роботи з металошукачем у транспортних засобах необхід­но заздалегідь визначити місця наявності металу і не підносити близько до них металошукач для запобігання неправильних спрацювань при догляді.

Слід зазначити, що Металошукачі служать для підвищення ефек­тивності й оперативності огляду тільки в руках творчо працюючого інспектора.

Оглядові дзеркала. Для огляду важкодоступних неосвітлених місць у транспортних засобах використовуються комплекти дзеркал з підсвіченням. Для огляду в кабінах та салонах автомашин, літаків та інших місцях можна застосовувати дзеркала типу «CF-142», теле­скопічна ручка яких складається з двох частин. У складеному ви­гляді дзеркало легко вміщається в кишені.

1 2 3 [4] 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com