У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко­номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан­ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту.

Соціальне забезпечення є комбінацією програ­ми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу Національного доходу.

Соціальний захист - це комплекс законодавче закріплених соціальних норм, що гарантує дер­жава окремим верствам населення, а також за пев­них економічних умов всім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття та інше).

Форми і методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення життєво необ­хідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка мі­німуму життєвих засобів, необхідних для підтрим­ки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника. Прожитковий мінімум є законодавче визначеним базовим державним соціальним стан­дартом, на основі якого встановлюються соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, соціально-культурного об­слуговування, охорони здоров'я, освіти тощо.

Державні соціальні стандарти і нормативи фор­муються, встановлюються і затверджуються у по­рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Особливістю соціального захисту є його адрес­на спрямованість, тобто соціальна допомога по­винна надаватися тим громадянам, які її потре­бують і у визначених обсягах.

Соціальне-економічні гарантії — це метод за­безпечення з боку держави задоволення різно­манітних потреб громадян на рівні соціальне ви­знаних норм та нормативів.

Нормативи споживання — розміри споживан­ня в натуральному виразі продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких послуг за певний проміжок часу (за день, місяць, рік).

Нормативи забезпечення — визначена кіль­кість предметів довгострокового використання, яка є в особистому споживанні населення, а та­кож забезпечення певної території мережею за­кладів освіти, охорони здоров'я, побутового, транспортного обслуговування тощо.

Нормативи доходу — розмір особистого доходу громадян або сім'ї, який гарантує їм задоволення потреб на рівні нормативів споживання і забез­печення,

Нормативи раціонального споживання — рі­вень споживання товарів та послуг поточного та довгострокового користування, що гарантує оп­тимальне задоволення потреб.

Нормативи мінімального споживання — соці­альне прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг визначений за нормами соціальних або фізіологіч­них потреб.

Статистичні нормативи — нормативи, що ви­значаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього насе­лення або окремих соціальних груп.

Державні нормативи у сфері житлово-комунального господарства включать:

> граничну норму оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від одержуваного доходу;

> показники якості надання комунальних по­слуг.

До державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку нале­жать:

> норми забезпечення транспортом загального користування;

> показники якості транспортного обслугову­вання;

> норми забезпеченості населення послугами зв'язку.

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я включають;

> перелік та обсяг гарантованої медичної до­помоги громадян;

> показники якості надання медичної допомоги;

> нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

> нормативи забезпечення харчуванням у дер­жавних і комунальних закладах охорони здоро­в'я тощо.

До державних соціальних нормативів у сфері освіти належать:

> перелік та обсяг послуг, що надаються дер­жавними та комунальними закладами дошкіль­ної, загально-середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

> нормативи граничної наповнюваності класів, груп;

> нормативи співвідношення учнів, студентів і педагогічних працівників;

> нормативи матеріального забезпечення на­вчальних закладів тощо.

Обсяг і рівень забезпеченості соціально-еко­номічними гарантіями є мірилом цивілізованості країни.

Основні напрями здійснення соціальних га­рантій;

1) Держава повинна гарантувати кожному зай­нятому у процесі виробництва:

а) нормальний рівень добробуту через міні­мальний рівень заробітної плати та її індек­сацію;

б) помірні податки;

в) невтручання у підприємницьку діяльність.

2) Держава повинна гарантувати задоволення пріоритетних потреб громадян та суспільства,

які вона не може повністю довірити кожному громадянину самостійно:

а) здобуття загальної освіти;

б) виховання дітей і підлітків;

в) підготовка кадрів;

г) організація охорони здоров'я і розвитку фі­зичної культури тощо.

3) Держава повинна сприяти підвищенню до­ходів окремих верств населення, які не можуть забезпечити життєвий рівень для себе і своєї сім'ї на рівні мінімальних соціальних стандартів незалежно від їх участі в процесі виробництва у таких формах:

а) пенсії;

б) різні види допомоги;

в) стипендії;

г) грошові виплати та їхня індексація;

д) пільги в оподаткуванні.

Держава законодавче гарантує задоволення пріоритетних потреб за рахунок бюджету в міні­мально достатніх розмірах у формі безоплатних послуг.

Органи місцевого самоврядування при розроб­ці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціаль­ні гарантії за рахунок місцевих бюджетів.

Розробка та виконання Державного та місце­вих бюджетів здійснюється на основі пріоритет­ності фінансування соціальних гарантій та со­ціальної сфери.

Державна цільова підтримка місцевого само­врядування здійснюється з метою вирівнювання можливостей окремих територіальних громад щодо забезпечення надання соціальних гарантій на законодавче визначеному рівні.

Загальна сума благ і послуг, які споживає насе­лення за відповідний період, складає фонд спожи­вання.

Необґрунтоване збільшення коштів, які на­правляються на соціальний захист населення, у загальному обсязі фонду споживання потребує

додаткового вилучення коштів з фонду оплати праці, що в кінцевому підсумку лише розширює масштаби перерозподілу, зменшує стимулюючу роль заробітної плати і не збільшує обсягу сукуп­ного споживання.

Джерела фінансування соціальних гарантій

Джерелами фінансування соціальних гарантій виступають:

> Державний бюджет;

> кошти місцевих бюджетів;

> страхові фонди:

• Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

• Фонд загальнообов'язкового державного стра­хування на випадок безробіття;

• Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

• Фонд медичного страхування (за рахунок страхових внесків підприємств і громадян, а та­кож благодійних внесків громадян і підприємств, кредитів банків та інших джерел, не заборонених законодавством України);

• Державні та недержавні Пенсійні фонди.

Механізм реалізації соціальних гарантій

Держава повинна гарантувати всім громадя­нам мінімум соціальних послуг і матеріальних благ через такі механізми:

> Визначення розмірів мінімальних соціаль­них гарантій:

• мінімальної заробітної плати;

• пенсій за віком;

• стипендій тощо.

> Здійснення превентивних соціальних захо­дів у зв'язку з ціновою лібералізацією:

• адресного вибіркового надання соціальної до­помоги;

• здійснення компенсаційних виплат незахи-щеним верствам населення тощо.

> Захист купівельної спроможності малозабез­печених громадян через щомісячний перегляд:

• середньодушового сукупного доходу, що дає право на допомогу;

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com