У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державні органи економічного регулювання: цілі, функції, структура

Державні органи економічного регулювання: цілі, функції, структура

1. Роль і функції Верховної Ради та адміністрації Президента

у економічному регулюванні

Державне регулювання економіки в Україні забезпечують органи законодавчої та виконавчої влади, що належать до загальної організа­ційної структури управління державою.

Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, виконує такі функції у сфері управління економікою: приймає закони, які регулю­ють розвиток економіки; визначає засади внутрішньої і зовнішньої економічної політики; затверджує загальнодержавні програми еконо­мічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; розглядає і приймає рішення щодо схва­лення програми діяльності Кабінету Міністрів України; затверджує рішення про надання Україною позик та економічної допомоги іно­земним державам і міжнародним організаціям, а також про одержан­ня Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, непередбачених державним бюджетом України, контролює їхнє використання; затверджує перелік об'єктів привати­зації.

Згідно зі ст. 92 Конституції України закони регламентують таке:

засади використання природних ресурсів, вільної економічної зони, континентального шельфу, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; основи соціального захисту, засади регулю­вання праці і зайнятості, освіти, культури, охорони здоров'я; право­вий режим власності; правові засади і гарантії підприємництва; пра­вила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; систему оподатку­вання, податки і збори; засади створення і функціонування фінансо­вого, грошового, кредитного та інвестиційного ринку; статус націо­нальної валюти та статус іноземних валют на території України; по­рядок позики і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргів; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їхні ви­ди і типи; порядок запровадження державних стандартів; порядок утворення і функціонування вільних економічних зон, міграційний режим.

На підставі Конституції і законів України також формують держа­вний бюджет і бюджетну політику.

Президент України для реалізації наданих йому державою повно­важень, створює свій апарат - Адміністрацію Президента України, як допоміжний орган.

Адміністрація аналізує економічні, політичні, соціальні процеси, що відбуваються в державі та за результатами подає Президенту України відповідні пропозиції; здійснює підготовку проектів послань Глави держави до народу щорічних і позачергових послань до Вер­ховної Ради України; здійснює організаційне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при Президентові України; розробляє пропозиції з питань кадрової політики; за дору­ченням Президента готують пропозиції щодо признання та звільнен­ня посадових осіб органів виконавчої влади, що віднесено до повно­важень Президента України; забезпечує підготовку проектів Указів і розпоряджень Президента України тощо.

2. Місце Кабінету Міністрів у державному регулюванні

Головні функції в державному регулюванні економіки виконують органи виконавчої влади. Вищим органом у системі органів виконав­чої влади є Кабінет Міністрів.

Кабінет Міністрів - це колегіальний орган, який спрямовує і ко­ординує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Він є органом загальної компетенції, який є по суті центром по організації виконавчо-розпорядчої діяльності всіх органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів України входить Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри (з питань паливно-енергетичного комплексу, з питань агропромислового ком­плексу, з питань соціальної та гуманітарної політики), міністри. Дія­льність Кабінету Міністрів забезпечується Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Секретаріат очолює Урядовий Секретар, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Робочими органами Кабінету Міністрів є урядові комітети, основним завданням яких є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згід­но із стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України. У складі Кабінету Міністрів України діють такі урядові комітети: економічно­го розвитку, соціального та гуманітарного розвитку з реформування паливно-енергетичного комплексу, з реформування аграрного секто­ру та з питань екології. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворю­вати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного цент­рального органу виконавчої влади. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Про­грами діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, керує засіданнями Кабінету Міністрів, спрямовує та координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керує розробленням і реалізацією державної регіона­льної політики, підписує акти Кабінету Міністрів, представляє Кабі­нет Міністрів України у міжнародних зносинах тощо. Перший віце-прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністри координують і контролюють, відповідно до розподілу між ними обов'язків, роботу міністерств, ін­ших підвідомчих Кабінету Міністрів органів, очолюють відповідні урядові комітети. Міністри керують апаратом очолюваних ними міні­стерств та підприємствами і організаціями, що входять до складу їх міністерств.

У сфері управління економікою Кабінет Міністрів України вико­нує таке: забезпечує ведення фінансової, цінової, інвестиційної, по­даткової політики, політики в сфері праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи і природокористування; розробляє і запроваджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культур­ного розвитку України; забезпечує однакові умови розвитку всіх форм власності; керує об'єктами державної власності відповідно до закону; розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді звіт про його виконання; організовує і забезпечує ведення зовнішньоекономічної діяльності; спрямовує і координує роботу міністерств, інших орга­нів виконавчої влади.

Кабінету Міністрів підпорядковані міністерства і відомства, які є центральними органами виконавчої влади. Сформована в Україні си­стема міністерств відображає домінування упродовж багатьох років центрально-дивізіональної (галузевої) системи управління. Водночас триває трансформація цієї системи в систему центрально-функціо­нальну. Формування функціонального типу системи державного уп­равління є одним із найважливіших напрямів адміністративної рефо­рми в Україні.

Міністерства в Україні є головною ланкою системи органів центральної виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя. За хара­ктером діяльності вони поділяються на галузеві, тобто ті, які керують певною галуззю (наприклад. Міністерство оборони. Міністерство внутрішніх справ. Міністерство охорони здоров'я та ін.) та функціо­нальні - ті, на які покладено виконання певної і в той же час основ­ної функції (наприклад, у сфері праці і соціальної політики - мініс­терство праці і соціальної політики, у сфері фінансів - міністерство фінансів). У відповідності з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 затверджено такий склад міністерств: аграрної по­літики, внутрішніх справ, екології та природних ресурсів, палива і енергетики, закордонних справ, культури і мистецтва з питань над­звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор­нобильської катастрофи, оборони, освіти і науки, охорони здоров'я, праці та соціальної політики, транспорту, фінансів, юстиції.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com