У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями

Сторінка 2

2. Комплексна оцінка інвестиційних якостей конкретних акцій, облігацій, ощадних та інвестиційних сертифікатів

А. Оцінка вартості та доходності акцій

Акції можуть мати: номінальну, емісійну, балансову, конверсійну, ліквідаційну вартість і ринкову ціну або курс.

Номінальна вартість – ціна, вказана на бланку акції. Вона характеризує частку статутного капіталу, яка припадає на одну акцію під час заснування компанії.

Емісійна вартість – ціна, за якою акція реалізується (продається) на первинному ринку; може відрізнятися від номіналу.

Балансова вартість – величина власного капіталу, що припадає на одну акцію. Якщо емітовано лише прості акції, то така вартість визначається діленням власного капіталу на кількість акцій. Якщо випущено й привілейовані акції, то власний капітал зменшується на сукупну вартість привілейованих акцій за номіналом або за викупною ціною (для відзивних акцій).

Ринкова вартість (курсова вартість) – ціна, за якою акції продаються та купуються на ринку; саме за цією ціною акції котируються на вторинному ринку цінних паперів.

Курс акції - відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у процентах.

Ліквідаційна вартість – визначається в момент ліквідації акціонерного товариства. Вона показує , якою є вартість майна акціонерного товариства, що припадає на одну акцію і підлягає реалізації у фактичних цінах після розрахунку з кредиторами.

У деяких країнах акціонерні товариства емітують відзивні привілейовані акції. У такому разі емітент має право відкликати акції шляхом викупу їх у певний момент за відповідною ціною – ціною викупу (call price).

Також емітуються конверсійні привілейовані акції, які в певний період часу можна обміняти на прості акції за заздалегідь встановленим курсом (конверсійною ціною).

Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов’язана із приведенням доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може бути визначена за формулою

Pa = ∑∞t=1D/(1+r) ≥ [limn →∞ (1 – (1+r)-n) / r * D] = D/r, (1)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D – річна сума постійних дивідендів;

R – норма доходності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вартості привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової норми дохідності за акціями подібного класу ризику.

У деяких випадках відбувається емісія привілейованих акцій на умовах їх викупу в певний момент за відповідною ціною – ціною викупу. Тоді поточна ринкова вартість визначається за формулою

Pa = ∑nt=1D/(1+r)t + Pm/(1+r)n = D * PVAr,n + Pm * PVr,n , (2)

де

Pm – ціна випуску акції,

n – кількість років використання акцій.

Для спеціалістів фондового ринку важливою задачею є визначення вартості простих акцій, оскільки вони не мають гарантованого рівня доходів. Як відомо, доходами за акціями є дивіденди та капітальний приріст вартості акції. Майбутні грошові потоки за простими акціями можуть складатися з суми нарахованих дивідендів – якщо акції використовуватимуться протягом невизначеного періоду часу, або із суми нарахованих дивідендів та прогнозної вартості реалізації фондового інструменту – якщо акції використовуватимуться протягом обумовленого періоду часу.

У разі оцінки поточної вартості простих акцій використовуються такі три варіанти прогнозування динаміки дивідендів:

- дивіденди не змінюються – темп приросту дорівнює нулю;

- дивіденди зростають із постійним темпом приросту;

- дивіденди зростають із змінним темпом приросту.

За умови постійних виплат дивідендів поточна вартість простих акцій визначається як і з привілейованих акцій, тобто:

Pa = D/r * 100, (3)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D- річна сума дивідендів;

r – норма дохідності акції подібного класу ризику.

Для розрахунку поточної вартості акцій з постійним приростом дивідендів використовується так звана “модель Гордона”:

Pa = D0 * (1+g) * 100 /r-g, (4)

де

g – річний темп приросту дивідендів (десятковий дріб),

Do – дивіденди, сплачені компанією протягом року,

У цій формулі g < r.

У разі змінного приросту дивідендів поточна вартість акцій розраховується за формулою:

Pa = ∑пt=1Dі/(1+r), (5)

де

Ді – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати в і-ому періоді.

Коли інвестор заздалегідь прогнозує термін використання певних акцій, їх поточна ринкова вартість може бути оцінена за формулою:

Pa = ∑nt=1Dt/(1+r)t + Pr / (1+r)n, (6)

де

Dr – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати у певному періоді,

Pr – прогнозована вартість реалізації акції в кінці її використання;

n – кількість періодів використання акції.

Для визначення вартості акцій застосовується й модифікована модель, яка враховує прибуток підприємства та напрями його використання:

Pa = I * (1 – b) / r – b * k, (7)

де

I – очікуваний прибуток наступного року;

b – частка прибутку, спрямованого на інвестування;

r – норма доходності акцій даного типу (десятковий дріб);

k – доходність вкладень в розвиток фірми (десятковий дріб).

Оцінка вартості акцій показує, що коли на ринку акції котируються за ціною, нижчою ніж розрахункова Ра, то вони недооцінені і є сенс вкладати в них гроші, інакше, відповідно, акції є переоцінені і придбання їх не має сенсу.

Дохідність характеризує рівень доходу, який генерується фінансовим активом на одиницю інвестованих у даний актив коштів. У ролі доходів за фінансовими інструментами можуть виступати дивіденди, проценти, приріст капіталізованої вартості. Аналізуючи фінансові інвестиції можна розрахувати очікувану і фактичну дохідність. Для інвестора в процесі прийняття рішення про доцільність вкладень важливим є розрахунок очікуваної доходності на основі прогнозних даних.

Для аналізу ефективності операцій з акціями використовуються такі показники: ставка дивіденду, поточна ринкова дохідність, поточна дохідність акції для інвестора, сукупна (повна) дохідність.

Ставка дивіденду (Дд) визначається за формулою:

Дд = D / N * 100%, (8)

де

D – очікувані річні дивіденди, грн.;

N – номінальна вартість, грн.

Поточна ринкова дохідність (Др) визначається співвідношенням обсягів річних дивідендів і поточної вартості акції:

Др = D / Pa * 100% (9)

Поточна дохідність акцій для інвестора (Дп) – рендит – розраховується як співвідношення обсягу річних дивідендів і вартості придбання акції:

Дп = D / Ркуп * 100% (10)

У разі прийняття рішення про доцільність придбання акції на основі рівня поточної дохідності інвестор, як правило, прогнозує довгострокові інвестиції в цей фінансовий актив. Тому сукупна дохідність у цьому разі збігається з поточною дивідендною дохідністю.

За купівлі акцій з метою перепродажу через деякий час ураховуються дивідендна і капіталізована дохідність. Отже, сукупна (повна) дохідність може бути визначена за формулою:

Дсук = ∑ti=1Di + (PtP0) / P0 * 100%, (11)

де

Di – річні дивіденди, які виплачуються у і-ому році;

Pt – ринкова вартість акцій у t-ому році;

Po – вартість придбання акцій.

1 [2] 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com