У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційний менеджмент: реальні інвестиції, їх склад і структура

Інвестиційний менеджмент: реальні інвестиції, їх склад і структура

1.Поняття реальних інвестицій. Види реальних інвестицій. Нове будівництво. Розширення наявного виробництва. Реконструкція підприємства. Технічне переобладнання нового підприємства.

2.Характеристика форм відтворення основних виробничих фондів.

3.Методика первинного відбору реальних інвестиційних проектів за оцінкою їх інвестиційних якостей.

4. Бюджетування капітальних вкладень.

5. Аналіз стану та динаміки капітальних інвестицій в економіку України.

1. Поняття реальних інвестицій. Види реальних інвестицій.

У відповідності до класифікації інвестиції за ознакою об’єктів кладень виділяють реальні інвестиції як капіталовкладення у речові елементи основного капіталу. Вони пов’язані зі створенням нових, реконструкцією, розширенням та технічним переобладнанням наявних підприємств і реалізуються в процесі капітального будівництва.

Чинними нормативними документами регламентовано загальні визначення понять нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переобладнання підприємств.

1. Нове будівництво – це будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філіалів та окремих виробництв, які після введення в експлуатацію перебуватимуть на окремому балансі. Таке будівництво, як правило, проходить на нових майданчиках з метою створення нових виробничих потужностей. Новим є також будівництво на новому майданчику підприємства такої самої, або більшої потужності (продуктивності, пропускної спроможності, місткості будівлі) замість ліквідованого підприємства, подальшу експлуатацію якого визнано недоцільною.

2. Розширення наявних підприємств - будівництво додаткових виробництв на наявному підприємстві, а також будівництво нових і розширення наявних цехів і об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території наявних підприємств з метою створення додаткових чи нових виробничих потужностей. Розширення може передбачати будівництво у складі підприємств філій і виробництв, які після введення в експлуатацію не матимуть самостійного балансу.

3. До реконструкції наявних підприємств відносяться переобладнання цехів і об’єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення; воно пов’язано із вдосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу і здійснюється за комплексним проектом на реконструкцію підприємств в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції в основному без збільшення чисельності працюючих з одночасним поліпшенням умов їхньої праці та охорони довкілля. За реконструкції може здійснюватися: розширення окремих будівель і споруд, у випадках коли нове обладнання не може розміщуватися в наявних будівлях, будівництво нових і розширення існуючих цехів з метою ліквідації диспропорцій, будівництво нових споруд замість ліквідованих через недоцільність їх експлуатації. Реконструкція має забезпечувати:

- підвищення виробничої потужності підприємства;

- впровадження маловідходної, безвідходної технології і гнучких виробництв;

- скорочення кількості робочих місць;

- підвищення продуктивності праці;

- підвищення фондовіддачі та ін.

4. Технічне переобладнання наявних підприємств – це комплекс заходів із підвищення техніко економічного рівня окремих виробництв, цехів і ділянок на основі впровадження передової техніки, технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого й фізично спрацьованого обладнання продуктивнішим. Мета технічного переобладнання – інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потужностей, випуску продукції та поліпшення її якості порід із забезпеченням зростання продуктивності праці, скороченням робочих місць, зниження матеріаломісткості й собівартості продукції, економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів. Під час технічного переобладнання можуть здійснюватися: додаткове встановлення на існуючих виробничих площах обладнання і машин; впровадження автоматизованої системи управління і контролю, радіо, телебачення та інших сучасних засобів управління виробництвом та ін.

2. Характерні ознаки нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переобладнання зведено у таблиці:

Характерні ознаки форм відтворення основних виробничих фондів

Ознаки

Нове будів-ництво

Розши-

рення

Рекон-струкція

Технічне переоб-ладнання

Повне відновлення (введення) пасивної частини основних виробничих фондів (засобів праці)

+

-

-

-

Відновлення пасивної частини основних виробничих фондів, включаючи збільшення площ основного виробництва

-

+

+*

+**

Відновлення пасивної частини основних виробничих фондів (засобів праці) без збільшення виробничих площ

-

-

+

+

Часткове відновлення пасивної частини основних виробничих фондів без збільшення площ основного виробництва (заміна розпланування, посилення конструкцій, заміна перекриття)

-

-

+

-

Введення (відновлення) активної частини основних виробничих фондів (знарядь праці)

+

+

+

+

* будівництво нових будов і споруд того ж призначення замість ліквідованих на території діючого підприємства

** розширення наявних виробничих будов і споруд основного виробництва, зумовлене габаритами розміщуваного нового обладнання

3.Методи вибору оптимальних проектів капіталовкладень

Первинний відбір реальних інвестиційних проектів відбувається за відповідною системою показників. До них можна віднести:

Показники проекту

Варіанти характеристик показнику проекту

1

2

3

4

Відповідність інвестиційного проекту стратегії діяльності компанії та її іміджу

Відповідає повністю

Частково

Не відповідає

-

Характеристика галузі, де реалізується проект

Розвивається із підтримкою держави

Стабільна галузь із високим прибутком

Галузь що занепадає

-

Характеристика регіону, де реалізується проект

Закордонні країни із сприятливим інвестиційним кліматом

ВЕЗ України

Регіони із високим і середнім рівнем інвестиційної привабливості

Регіони із низькою інвестиційною привабливістю

Ступінь спрацьованості проекту

Наявність індивідуальної проектної документації та кошторису витрат

Наявність типової проектної документації та кошторису

Наявність проекту про наміри з основними фінансово-господарськими показниками

 

Забезпеченість будівництва і експлуатації необхідними ресурсами

Необхідні ресурси повністю виробляються в регіоні

Необхідні ресурси виробляються в Україні

Необхідні ресурси імпортуються з інших країн

 

Необхідний обсяг інвестицій, в у.о

До 100 000

100 001 – 500 000

Більше 500 000

 

Період здійснення інвестицій до початку експлуатації об’єкту

До 1 року

Від 1 до 2 років

Від 2 до 3 років

Більше 3 років

Період окупності проекту

До 1 року

Від 1 до 2 років

Від 2 до 3 років

Більше 3 років

Джерела фінансування

Лише власні

Власні і залучені

Власні і позичені

Тільки позичені

Рівень ризику своєчасної реалізації проекту

Мінімальний

Середній

Високий

 

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com