У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік

1. Роль і завдання Міністерства фінансів України в управлінні бюджетом

Провідну роль у системі органів оперативного управління бю­джетом відіграє Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку й організація випуску державних цінних паперів, забезпечення між­народних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. У цій діяльності стрижневою основою є бюджет. З одного боку, всі напрями діяльності Міністерства фінансів так чи інакше відобра­жаються в бюджеті, з іншого — саме через бюджет значною мірою реалізуються поставлені завдання та функції.

У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конститу­цією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх по­вноважень Міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодавчих актів з пи­тань, що входять до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціаль­ним документом — «Положенням про Міністерство фінансів України». Згідно з ним основними завданнями, які покладено на Міністерство фінансів, є:

а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;

б) складання і забезпечення виконання Державного бюджету;

в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напря­мах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення дер­жавних фінансових резервів;

г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансо­вих відносин:

— держави з іноземними державами та міжнародними фінан­совими організаціями;

— держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, про­ведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;

д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широ­кого використання довгострокових фінансових норм і нормативів.

Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні функції:

1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розроб­ленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведено­го валютного плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;

2) організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту Дер­жавного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України ви­значає порядок і термін подання центральними органами держа­вної виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зара­ховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організовує виконання Державного бюджету за доходами і видатками, здійснює фінансування видатків у межах наявних фі­нансових ресурсів у Державному бюджеті, веде облік касового ви­конання Державного бюджету. Разом з іншими міністерствами, ві­домствами, Радою міністрів Республіки Крим, обласними, Київсь­кою і Севастопольською міськими, районними державними адмі­ністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забез­печує надходження доходів до Державного бюджету та вживає за­ходів, спрямованих на ефективне витрачання бюджетних коштів;

4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінан­сових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням нормативних актів;

5) здійснює методичне керівництво роботою у сфері територі­ального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпе­чує виконання Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні роз­рахунки Державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішньо­го боргів;

7) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету і за дотриманням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання Державного бюджету. Уста­новлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звіт­ності про виконання Державного і місцевих бюджетів, коштори­сів видатків бюджетних установ, установлює форми обліку і звіт­ності щодо касового виконання бюджетів;

8) складає звіт про виконання Державного бюджету, розроб­ляє та виносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропози­ції щодо ефективного використання коштів Державного бюджету;

9) розробляє проект правил складання і виконання Державно­го та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової полі­тики, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечен­ня оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;

11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових адміністрацій з питань формування і виконання до­хідної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, удоскона­лення податкового законодавства;

12) разом із Національним банком і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України реалізує заходи, спрямовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалан­сованості грошових доходів громадян та їх витрат;

13) здійснює контроль за випуском і обігом державних цінних паперів;

14) організовує виготовлення цінних паперів і документів суво­рого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і кон­тролює дотримання положень статуту та правил фондової біржі;

16) організовує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює конт­роль за використанням, збиранням та переробленням брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком і збереженням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форм власності);

17) готує пропозиції з фінансових питань, пов'язаних зі зміною державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком під­приємницької діяльності в різних галузях економіки та в регіонах;

18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних віль­них економічних зон;

19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвести­ційної політики;

20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов'язані з міжнарод­ним економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє про­позиції щодо збільшення валютних ресурсів держави, удоскона­лення механізму економічного стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності. Готує і по­дає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та її членства в них, є фінансовим агентом держави при здійсненні всіх фінансо­вих операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com