У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток та складові науково-технічного потенціалу

Розвиток та складові науково-технічного потенціалу

ЗМІСТ

Вступ .3

Розділ І. Розвиток науково-технічного потенціалу .5

1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності……………………………………………………………………………5

1.2. Державне регулювання науково-технічної діяльності .23

Розділ ІІ. Складові науково-технічного потенціалу 29

2.1. Матеріальна база 29

2.2. Наукові кадри та інтелектуальний продукт .34

2.3. Продаж ліцензій 45

Висновок 53

Список використаної літератури .55

Додатки .58

ВСТУП

Тема курсової роботи є вкрай актуальною для дослідження, оскільки науково технічний потенціал - це потенційні можливості і рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Методологічною основою дослідження сутності науково-технічного потенціалу може бути такий підхід до розвитку науки і техніки, коли в процесі аналізу їхньої ролі та значення в житті суспільства в центрі уваги ставитися трудова людська діяльність.

Слід звернути увагу на органічну єдність науки та техніки в процесі їхнього розвитку. Сучасна техніка та технологія немислимі без втілення в них наукових досягнень. Якщо в минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний зв'язок з іншими сферами діяльності людини. Особливо зростає її зв'язок з технікою. Здійснюючи на них суттєвий вплив вона сама не може існувати без них.

У сучасних умовах процес здійснюється з двох взаємопов'язаних напрямках. По-перше, результати наукових досліджень втілюються в техніці, технології, у матеріальному виробництві взагалі, тобто наука виконує так звану матеріально-технічну функцію. По-друге, наукові знання втілюються в самих виробниках, у людях, їхніх світоглядах, творчих здібностях, тобто шляхом особистої орієнтації науки. У ході розгортання науково-технічного потенціалу все чіткіше проявляється ця тенденція, все наочніше стає об'єктивна необхідність вдосконалення творчих здібностей особистості, все більше зростає значення духовного розвитку трудящих як вирішального чиннику матеріального виробництва. Без інтелектуального розвитку людини-робітника, інженера, техніка, організатора виробництва неможливий і успішний розвиток техніки, технології, їхнє використання у виробництві.

Таким чином, наука шляхом втілення її досягнень в техніці, в технологічних процесах, а також розвитку творчих здібностей, духовного вдосконалення учасників виробництва безпосередньо підсилює виробничі можливості людини і суспільства, а також, є безпосередньо продуктивною силою.

Розвиток науково-технічний потенціал - докорінне перетворення продуктивних сил на базі перетворення науки в безпосередню продуктивну силу, зміна місця та ролі людини у виробництві.

В даній курсовій роботі були досліджені питання українського та світового досвіду здійснення науково-технічної діяльності, державного регулювання науково-технічної діяльності, складових науково-технічного потенціалу: матеріальної бази, наукових кадрів та інтелектуального продукту, продажу ліцензій.

Під час написання роботи були використані такі методи наукового дослідження як методи аналізу та синтезу, узагальнення.

Дана тема курсової роботи розкривається у наступних розділах: розділі 1 “Розвиток науково-технічного потенціалу”, розділі 2 “Складові науково-технічного потенціалу”.

Розділ І. Розвиток науково-технічного потенціалу

1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постій­не вдосконалення є фундаментальними закономірностями еконо­мічного життя людства. Він заснований на прогресі науки і техніки.

Наука — це особливий вид людської діяльності, спрямованої на виробництво нових знань про природу, суспільство та мислення. Під поняттям техніка розуміють сукупність засобів праці, що вико­ристовуються у виробничих цілях та для задоволення особистих потреб людини.

Нові знання матеріалізуються в нових засобах праці, задоволен­ня одних потреб породжує інші. З'являються нові ідеї та розробки, створюються досконаліші техніка, технологія і предмети спожи­вання. Вони зумовлюють і формують необхідні умови для подаль­ших кількісних та якісних зрушень у сфері наукових досліджень, технічних розробок виробництва та споживання. Така приблизно схема дії науково-технічного прогресу, що є безперервним про­цесом розвитку науки, техніки, технології, виробництва і спожи­вання,

Науково-технічна діяльність (НТД) здійснюється у двох формах: ево­люційній та революційній.

Еволюційна форма НТД має місце, коли техніка і технологія, що застосовуються у виробництві, удосконалюються на основі вже ві­домих наукових знань. Прикладом цієї форми НТД є розвиток енер­гетичної техніки, заснованої на принципі використання кінетичної енергії пари — від простої парової машини до парогенераторів ве­личезної потужності.

Революційна форма НТД означає перехід до техніки і техно­логії, що побудовані на принципово нових наукових ідеях. Прикла­дом цієї форми є перехід від ручних знарядь праці до машинних, заміна енергії пари на електричну, застосування лазерної та інших сучасних технологій тощо.

Винахід та запровадження у виробництво принципово нових науково-технічних розробок призводять до суттєвих змін у трудо­вому процесі, передбачають розширення продуктивних можливо­стей людства. Тому в цьому випадку йдеться про науково-технічну революцію [21, 243].

Головне питання, на яке прагне відповісти теорія економічного зростання, зводиться до того, яким чином можна збільшити реальний обсяг номінального продукту в довгостроковому періоді, тобто в умовах повної зайнятості. Відповідь на це питання має практичне значення, так як його вирішення дозволяє подолати обмеженість ресурсів і, отже, розширити можливості економіки задовольняти потреби суспільства. Незважаючи на те, що економічне зростання - це лише один з критеріїв економічного розвитку, в макроекономіці частіше за все аналізують саме його, так як при вимірюванні процесу економічного розвитку виникають труднощі.

Під економічним зростанням національного господарства мається на увазі такий його розвиток, при якому збільшується реальний національний прибуток. Економічний зростання - це характерна особливість сучасного світу. Країни зростали по чисельності населення, за загальними масштабами виробництва і зайнятості; по реальному національному продукту; по рівню життя типової сім'ї в цей час в порівнянні з рівнем життя; по кількості вільного часу після роботи; по мірі полегшення важкого, втомливого труда, який раніше був долею людини, що заробляє на життя. Все це, окремо, і в цілому, - аспекти економічного зростання.

Для того, щоб суспільство могло жити сьогодні й у майбутньому, процес виробництва повинен постійно повторюватися, відновлюватися, тобто необхідний процес відтворення. При здійсненні останнього виникають певні економічні закони. Навіть у визначенні сутності категорії "закон" виділялась така його риса, як постійна повторюваність, сталість. Щоб дія економічного закону могла проявитися, необхідно не менше 5-7 років. У процесі відтворення виникають закони розвитку й функціонування технологічного способу виробництва (у тому числі закони розвитку продуктивних сил та їх речової форми), закони розвитку виробничих відносин, або відносин власності, а також закони, властиві всьому суспільному способу виробництва (наприклад закон відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил) [21, 24].

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Державне регулювання, митниця"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com