У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів

Сторінка 3

8. Окремо слід зазначити про так звані „споживацькі інвестиції”, - придбання житла, автомобілів, меблів і т.д. Такі операції і затрати не можна називати інвестиціями, оскільки кошти витрачені на придбання об'єктів довгострокового споживання, а не з метою одержання прибутку чи іншої вигоди.

Оригінальним є трактування капітальних інвестицій Дерілом Норкоттом [55,с.2], під якими він розуміє прийняття рішень про довгострокове ризикове вкладення коштів в активи підприємства.

Майкл Бромвіч під інвестиційним рішенням розуміє відмову від поточного споживання, сподіваючись на збільшення споживання в майбутньому [21, с.68]. Ці визначення надають поняттю „інвестиції” певної динамічності. Однак прийняття рішень про здійснення інвестицій входить до передінвестиційної фази загального інвестиційного циклу, який крім цього охоплює ще й інвестиційний етап (вкладання капіталу, а у реальному інвестуванні - будівництво, придбання основних засобів і оборотних активів), а також процес повернення капіталу, де в результаті експлуатації введених активів чи використання наданих інвестиційних ресурсів досягається необхідний ефект: прибуток чи інші вигоди.

Водночас, вкладення капіталу не завжди зумовлює його зростання в майбутньому. Це стосується інвестицій в соціальну, екологічну сферу та інші.

Дещо однобоко трактується поняття “інвестиції” в окремих нормативних актах.

Так, відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” під інвестицією розуміють господарську операцію, що передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [4]. Дане визначення не враховує інвестиційних вкладень в оборотні засоби. Крім цього, обмін коштів на майно, чи майна на майно може означати лише зміну форми активів, а не нову інвестицію.

В той же час досить повним і вичерпним є визначення даного поняття в Законі України “Про інвестиційну діяльність”, згідно з яким, “…інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект” [1]. Разом з тим до даного визначення доцільно було б внести деякі уточнення.

По-перше, інвестиційні вкладення переважно здійснюються у грошовій формі, через придбання акцій та інших цінних паперів, внесків до статутного капіталу підприємств, реінвестування прибутку, надання кредитів та інших позичкових коштів. Це доцільно було б виділити у трактуванні поняття „інвестиції”.

По-друге, у визначенні необхідно відзначити мотивацію, рушійну силу, що спонукає інвестора до відмови від споживання нагромаджених коштів, підкреслити, що будь-які інвестиції здійснюються з метою одержання прибутку або досягнення майбутніх вигод.

По-третє, неточним і неповним є, на наш погляд, трактування відносно соціального ефекту. Крім досягнення соціальних благ, інвестиції можуть здійснюватися з метою ліквідації аварій, стихійного лиха (наприклад, наслідків Чорнобильської аварії), поліпшення екологічного стану тощо. Здійснення соціологічних програм мало залежить від прямих інвестицій в підприємство, залежність між ними може бути виражена лише на загальнодержавному рівні через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і відповідних надходжень до бюджету, за рахунок яких здійснюється фінансування соціальних програм. Крім цього, поняття „ефект”, зазвичай, пов'язане з грошовим виміром результату, як різниці між одержаними доходами і здійсненими витратами. У практиці не всі наслідки від здійснення інвестицій можна подати у грошовому вираженні. Тому більш правильно такі наслідки називати не ефектом, а вигодою.

У цілому, з врахуванням даних уточнень поняття „інвестиції” можна трактувати як вкладення грошових, матеріальних та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку або досягнення інших вигод.

Узагальнюючи різні визначення поняття і сутності інвестицій можна виділити ряд специфічних рис, характерних для інвестиційного процесу:

1. Інвестиції, як правило, вимагають значних фінансових витрат.

2. Вигода, віддача від інвестицій може бути одержана лише у майбутньому на стадії експлуатації об'єкта інвестування.

3. При очікуванні результатів від інвестицій виникають певні елементи ризику і невизначеності.

На рис. 1.2 запропонована структурно-логічна модель інвестування, що враховує ринковий механізм, правову основу, структурні форми та інші параметри, що вкладаються у поняття і суть інвестицій.

1. Добровільність інвестування

2. Вільний вибір об’єкта інвестування

3. Право на одержання прибутку чи інших вигод

4. Право на управління чи відсутність такого права

5. Ризик і невизначеність

6. Самостійність рішення про припинення інвестування

7. Державний захист інвестицій

1. Реальні

2. Фінансові

1. Грошова форма

2. Майнові вкладення

3. Нематеріальними активами

4. У формі лізингу, селенгу тощо

1. Вітчизняні

Держава

Інвес-тори,

вклад-ники,

заснов-ники,

позичальники

Суб’єкти господарювання

Громадяни

2. Іноземні

Держава

Суб’єкти господарювання

Громадяни

1. Внут-

рішні

Основні засоби

Оборотні кошти

Інтелектуальні цінності

2. Зовніш-ні

Акції, інші цінні папери

Внески до статутного капіталу

Надання позикових коштів

1. Пряма (прямі інвестиції)

2. Непряма (непрямі інвестиції)

Короткострокові інвестиції (до 1 року)

Довгострокові інвестиції (понад 1 рік)

прибуток

Капіталізація прибутку

Дивіденди, відсотки

Інші вигоди

Соціальні

Екологічні та інші

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com