У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів

Сторінка 21

При аналізі структури вкладеного в економіку області капіталу нерезидентів простежується тенденція збільшення питомої ваги майнових внесків. Якщо у 1998 році цей показник склав майже 31%, то у 1999 - 44%, а у 2000 - 51%. Зазначена тенденція призводить до зменшення вкладень капіталу у грошовій формі. Це свідчить про те, що іноземні інвестиції часто спрямовуються не стільки на реальне інвестування і налагодження виробництва, скільки на формування сприятливих умов для імпорту в Україну.

Суттєвою особливістю ПІІ в економіку області є і те, що контрольні пакети акцій у статутних фондах більшості підприємств належать іноземним засновникам. Таким чином, українські учасники не мають практичних важелів управління підприємствами, не можуть враховувати інтереси держави при реалізації стратегічних планів підприємств. Актуальним є тут і питання визначення розмірів внесків іноземних партнерів, яке здійснюється переважно суб’єктивно, без проведення належних експертних оцінок.

Для відновлення та пожвавлення інвестиційного процесу в області вкрай потрібні інвестиції у виробництво. За експертними підрахунками, потреби народного господарства області в іноземних інвестиціях становлять на найближчу перспективу близько 1,5 млрд. дол. США. Проте сьогоднішня ситуація з надходженням іноземних інвестицій в економіку області ще далека від бажаної.

Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному ринку. За всіма рейтингами вона посідає останні місця щодо привабливості свого інвестиційного клімату і перші місця щодо ризику інвестування.Не відповідає потребам та можливостям області і внутрішній інвестиційний клімат. На основі аналізу інвестиційної діяльності в регіонах київським Інститутом реформ було розраховано рейтинг інвестиційної привабливості областей, згідно з яким Івано-Франківська область розташувалась на 23 місце серед 26 адміністративно-територіальних одиниць України. При цьому враховувались понад 80 показників, які характеризують економічний стан областей, рівень розвитку фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної, інформаційної інфраструктури, стан розвитку людських ресурсів, діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва. Було показано існуючий зв'язок між значеннями загального рейтингу інвестиційної привабливості та обсягами прямих іноземних інвестицій. В області має бути значно посилена робота із створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.Незважаючи на труднощі і перешкоди, що існують, область може розраховувати на суттєве збільшення протягом найближчих 4 років обсягів іноземних інвестицій. Це має стати метою довгострокової політики області щодо залучення та використання її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 19.09.1991р. // Електронна бібліотека “Юрист-плюс”. –К.: ЦКТ, 2000.

2. Закон України „Про іноземні інвестиції” від 13.03.92р.// www.rada.kiev.ua.

3. Закон України „Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів” від16.11.95 // www.rada. kiev.ua

4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. // Електронна бібліотека “Юрист-плюс”. –К.: ЦКТ, 2000.

5. Закон України „Про режим іноземного інвестування” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 липня 1999 року N 997-XIV.// www.rada.kiev.ua

6. Закон України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні СПД, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” 17.02.2000р. №1457 // www.rada.kiev.ua

7. Закон України “Про заходи щодо утворення гарантій та підвищення ефективності захисту прав власності в Україні» від 29.10.2005р // www.rada.kiev.ua

8. Декрет КМУ „Про режим іноземного інвестування” від 20.05.93р. №55-93 // www.rada.kiev.ua

9. Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні від 17.12.93 // www.rada.kiev.ua

10. Лист ДПА України №14722/7/22-1217 від 30.09.99 „Щодо застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями”// www.rada.kiev.ua

11. Послання Президента України до Верховної Ради. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 р.-К.: 2003.-478 с.

12. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ. и дополн. изд. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. –528с.

13. СП «МБЕРІФ –Бізнес-Центр» Проект « МБЕРІФ- Регіональна мережа» 2004.-7-9 http// www. Business. If. ua

14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. –К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. –448с.

15. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544с.

16. Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002.-11-12.

17. Мелень Б. г.Наша справа від 29.09.2002-9-10.

18. . Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002-19-20.

19. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 214с.

20. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 176с.

21. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432с.

22. Буткевич С.А. Приоритетность и привлекательность объектов инвестирования // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №11, с.25-27.

23. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 1998. – 194с.

24. Вильямс Я. Справочник GAAP с коментариями. –М.: ИНФРА-М, 1998. –194с.

25. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік . –2000. –№ 42, С. 2-27.

26. Власюк О.С Стратегії розвитку України: теорія і практика. К.: НІДС, 2002. – 864с.

27. Гапак Н. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату // Регіональна економіка. – 2003. - №3, с. 71-81.

28. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования // Пер. с англ. –М.: Дело, 1999. –120с.

29. Гомольська В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с.64.

30. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №2, с.14-17.

31. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №2, с.14-17.

32. Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника. –Минск: НПЖ „Финансы, учет, аудит”, 1998. –216с.

33. Дацишин М. Інвестиційний рейтинг регіонів України за підсумками 2003 року //Пріоритети. - №9(15). – 2004, с.25-33.

34. Дегтяренко Н.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов. –М.: „Экспортное бюро”, 1997. –144с.

35. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. Посібник. –К.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. –176с.

36. Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятии. Автореферат диссерт. канд. эк. наук. –С.-П.: 1995. –19с.

37. Завлин П.А., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. –С.-П.: Наука, 1997. –67с.

38. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. –413с.

39. Ипотечно-инвестиционный анализ: Уч. Пособие // Под. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.Е. Есипова. –С.-П.: 1998. –207с.

40. Іткін О.Ф., Пачес Л.М. Цілі і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності //Інвестиції: теорія та досвід. – 2003. - №5, с.15-26.

41. Калач Г.М. Інвестування у розвиток реального сектору економіки України // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №7, с.3-6.

42. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. –М.: Финансы и статистика, 1999. –144с.

43. Ковальчук О.В. Економіко-правові основи інвестування // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №12, с.42-48.

44. Ковальчук О.В. Моніторинг інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №7(25), с.36-42.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com