У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Правове становище працівників податкової міліції

Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.

Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами.

Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків ке­рується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм без­посередньому й прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповно­важених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законнудіяльність працівника міліції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чин­ним законодавством.

Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за за­коном.

При виконанні покладених обов'язків працівник міліції керується тіль­ки законами України і діє в їх межах. Такими є Закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про попереднє ув'язнення», «Про надзвичайний стан», «Про дорожній рух». «Про забез­печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та ін.

Дії працівника міліції повинні бути зрозумілими для громадян і базу­ватись на нормах права. Вони будуються на принципах законності, гума­нізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. З метою вико­нання своїх службових обов'язків працівники міліції спираються на дер­жавні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові колективи, громадян, які зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Вони базуються на ст. 11 цього За­кону та інших законах і нормативних актах. Службові особи, які без по­важних причин відмовились надати допомогу працівникові міліції в реалі­зації його прав, передбачених п. 24—28 ст. 11, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством;

Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залунати громадян за їх згодою до співробітництва у встановленому порядку, що регулює профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.

Забезпечуючи охорону громадського порядку, особистої безпеки гро­мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігаючи і припи­няючи правопорушення та злочини, працівники міліції мають право за­стосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у відповідності до ст. 12—115 цього закону та Правил застосуван­ня спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні.

Працівник міліції під час проходження служби і виконання службових обов'язків підпорядковується безпосередньому і прямому начальникам України № 1368-ХП. Дисципліна працівників.

Прямими начальниками є начальники, яким особи рядового, начальницького складу підлеглі за службою, хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. Наказ начальника повинен бути законним, чітким, зрозумілим і виконуватись беззапе­речно, точно і в строк. У разі одержання неправомірного наказу, підлег­лий зобов'язаний негайно доповісти про це особі, яка віддала цей наказ. Якщо наказ підтверджений – не виконувати його, а доповісти старшому прямому начальникові. Невиконання правомірного наказу тягне за собою відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.

Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у випадках, передбачених законом, не вправі втручатися в законну діяльність праців­ника міліції. Згідно з п. 39 Дисциплінарного статуту особа рядового або начальницького складу при виявленні порушень чинного законодавства, зло­вживань або інших недоліків у службовій діяльності повинна доповісти про це по команді чи надіслати пропозицію, заяву або скаргу старшому прямому начальникові аж до Міністра внутрішніх справ України.

Обов'язки

Кожна особа рядового або начальницького складу має право оскаржи­ти неправомірні щодо неї дії начальників з питань 1 в порядку, перед­баченому чинним законодавством.

Стаття 7 цього закону визначає, що у своїй діяльності міліція під­порядковується Міністру внутрішніх справ України. А Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» .вста­новлює систему особливих заходів державного захисту працівників міліції від перешкод щодо виконання покладених на них законом обов'язків і здійснення наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, жит­ло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службо­вою діяльністю.

Правовий захист працівників податкової міліції

Працівник міліції перебуває під захистом закону.

Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Образа працівника міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на працівника міліції завдань, тяг­нуть за собою встановлену законом відповідальність.

Правопорушення щодо пенсіонера міліції, членів його сім'ї, вчинені у зв'язку з його попередньою службовою діяльністю, а так само щодо особи, яка сприяє міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, та членів її сім'ї тягнуть за собою відповідальність за за­коном.

Працівник міліції чи має право оскаржити до суду прийняті щодо нього рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо вважає, що во­ни зачіпають його гідність і особисті права, які не пов'язані із службо­вою діяльністю.

Звільнення працівника міліції зі служби у зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину допускається тільки після набуття звинувачувальним вироком законної сили.

Правовий захист працівників податкової міліції та громадян, які сприяють податковій міліції у боротьбі зі злочинністю

Соціальний захист працівників податкової міліції.

Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України.

Житлова площа працівникам міліції надається місцевими Радами народних депутатів, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.

За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги за цим законом.

Міліція може мати службовий житловий фонд.

Працівникам міліції, які використовують у службових цілях особистий транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.

Для працівників міліції встановлюється 41-годиний робочий тиждень. У необхідних випадках особи рядового і начальницького складу несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.

Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні провадиться відповідно до вимог законодавства.

Місцеві Ради народних депутатів можуть встановлювати й інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності працівників міліції.

Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва працівників податкової міліції.

Працівник міліції підлягає обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займає, за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що надходять на підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, ус­танов і організацій.

Порядок та умови страхування працівників міліції встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі працівника міліції при виконанні службових обов'яз­ків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмі­рі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com