У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

План

Вступ

Розділ І. Теоретико-організаційні основи інвестиційного процесу

1.1. Теоретичні аспекти інвестування

1.2. Спільне підприємництво: суть та види

1.3. Особливості та проблеми іноземного інвестування в Україні

Розділ ІІ. Оцінка інвестиційного процесу в Україні (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”)

2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства з іноземним капіталом

2.2. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”

Розділ ІІІ. Ефективність залучення прямих іноземних інвестицій на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”

3.1. Вдосконалення інвестиційної діяльності “СП “Інтерплит”

3.2. Шляхи прискорення інвестування української економіки

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Формування конкурентоспроможної економічної структури суспільств потребує мобілізації всіх національних ресурсів, абсолютного використання національних переваг.

Однак поза увагою не можуть залишатись інвестиційні джерела, які перебувають за межами країни і котрі здатні посилити темпи її економічного зростання.

Для окремих національних економік саме масштабна диверсифікацій на міжнародна інвестиційна діяльність або інакше кажучи, надходження й використання іноземних інвестицій, визначає базові довгострокові і, як правило, необоротні механізми високо інтегрованого економічного розвитку.

Надто актуальною є ця проблема для країн з перехідною економікою, зокрема для України. Серед потенційних джерел ресурсів для ринкової трансформації економіки цих країн іноземні інвестиції займають особливе місце.

Вони здатні забезпечити масштаби і темпи структурної перебудови через розвиток ринкових відносин, а відтак і більш органічну інтеграцію національних ринків у міжнародні.

Велике значення мають дослідження зарубіжних авторів (Д. Стейнер, І. Ансоф, Д. Бранденбург, С. Бір, І. Форестер, С. Уеми та інші) з питань оцінки ефективності інвестицій в умовах ринкових відносин. Вагомий внесок в економічну теорію з питань інвестиційної політики та ефективності капітальних вкладень зробили також і українські вчені: В. П. Александрова, О. М. Алімов, Ю. М. Бажал. Є. Р. Бершеда, І. І. Лукінов, А. А. Пересада, П. С. Рогожин, В. Я. Шевчук, Е. Й. Шилов та інші.

Залежно від зрілості національних економік, рівня їхньої інтегрованості у світове господарство формується і політика стосовно іноземних інвестицій як елементу міжнародного руху капіталу. У країнах, що послідовно здійснюють заохочення іноземної інвестиційної діяльності, створюються відповідні макроекономічні умови та нормативно-правова база, які є детермінантами інвестиційних процесів, сприяють їхньому пожвавленню, залученню капіталів, до національної економіки.

Переважна більшість прямих і поземних інвестицій залучається в економіку України через механізм спільного підприємництва. Основні цілі та завдання створення спільних підприємств полягають у залученні в країну новітніх технологій, прогресивного досвіду організації та управління виробництвом, іноземного капіталу, в отриманні іноземних кредитів на пільгових умовах, зростанні та диверсифікації експорту, насиченні внутрішнього ринку, імпортозаміщенні.

Іноземних партнерів цікавить можливість виходу на внутрішній український ринок збуту продукції, послуг, обладнання, технологічного досвіду. Крім того, участь у спільному підприємництві надає можливість спільного виходу на ринки інших країн.

Саме в цьому полягає актуальність теми дослідження. Мета роботи полягає у пошуку шляхів прискорення інвестування української економіки та вдосконалення інвестиційної діяльності СП “Інтерплит”. Для досягнення даної мети мною було поставлено такі завдання:

1. Вивчити проблеми та особливості інвестиційного процесу в Україні;

2. Оцінити інвестиційну діяльність в Україні;

3. Проаналізувати міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій;

4. Розробити шляхи підвищення ефективності залучення прямих іноземних інвестицій.

Об’єктом даного дослідження є іноземні інвестиції, які залучаються у товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство “Інтерплит”. Предметом дослідження є створення та діяльність спільних підприємств у період переходу до ринкових економічних відносин.

Новизна даної роботи полягає у:

1. пошуку шляхів прискорення інвестування української економіки;

2. представленні розроблених принципів вдосконалення діяльності спільного підприємства з іноземним капіталом в умовах інтеграції України в світове господарство;

Розділ І

Теоретико-організаційні основи інвестиційного процесу.

1.1. Теоретичні аспекти інвестування

Проблема економічного зростання тісно пов'язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом економічного зростання є інвестиції.

Економічну природу інвестицій зумовлено закономірностями процесу розширеного відтворення. Вона полягає у використанні додаткової частки суспільного продукту, національного доходу для збільшення кількості та якості елементів продуктивних сил суспільства.

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку або досягнення певних соціальних ефектів [20, с. 54].

У першому випадку інвестиції розглядаються як засіб збільшення капіталу, у другому — як засіб надання соціальних послуг, які у кінцевому рахунку сприятимуть соціально-економічному розвиткові суспільства.

Інвестиційна діяльність — це послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об'єктів власності, у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту. Вона є найбільш потужною формою реалізації економічних інтересів [20, с. 56].

Національний інвестиційний потенціал визначається наявністю коштів для внутрішніх валових інвестицій, які згодом матеріалізуються у новостворюваних факторах суспільного виробництва та суспільній інфраструктурі. Достатня кількість таких коштів зумовлює високі темпи економічного зростання, забезпечує розширене відтворення, збільшення доходів і споживчого попиту, темпи приросту котрих, як правило, перевищують темпи приросту чистих інвестицій. За браком інвестицій уповільнюється економічне зростання, що призводить до криз, зменшення обсягів виробництва товарів і послуг, скорочення зайнятості, інфляції попиту тощо.

Джерелом внутрішніх інвестицій є фонд нагромадження, або та заощаджувана частина національного доходу, що спрямовується на розвиток факторів виробництва, а також фонд заміщення, який компенсує знос засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань. Іншим джерелом інвестицій є залучені капітали іноземних інвесторів. Усі інвестиційні складові в сумі становлять сукупні (валові) інвестиції і формують структуру засобів, що впливають на інвестиційну діяльність суспільства і визначають темпи економічного зростання. Чисті інвестиції — це сукупні інвестиції за мінусом амортизаційних відрахувань [15, с. 32].

Інвестиції класифікуються за такими ознаками [15, с. 53]:

- видами, тобто змістом інвестиційних ресурсів;

- суб'єктами інвестиційної діяльності;

- об'єктами застосування;

- характером участі в інвестиційному процесі;

- формою власності на інвестиційні ресурси;

- ступенем ризику;

- регіональною належністю;

- термінами застосовування тощо.

Як інвестиції можуть розглядатися:

- грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно;

- майнові права, що випливають із авторських прав та інших видів охорони інтелектуальних цінностей;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних та ін. знань («ноу-хау»), документально зафіксованих, але не запатентованих;

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com