У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 19

- передбачати в проектах державного бюджету кошти, необхідні для реалізації програми;

- внести пропозиції щодо започаткування інвестиційних проектів у окремих пріоритетних галузях економіки;

- розробити заходи щодо широкомасштабного висвітлення інвестиційної політики та здобутків України у формуванні сприятливого інвестиційного клімату з метою створення позитивного Інвестиційного Іміджу України за кордоном;

- передбачати у місцевих бюджетах кошти, необхідні для реалізації програм збільшення обсягів залучення Інвестицій для економічного розвитку відповідних регіонів.

Серед додаткових заходів щодо збільшення надходжень інвестицій можна виділити:

- поліпшення економічних, правових та організаційних умов діяльності інвесторів в Україні;

- недопущення порушень прав інвесторів;

- забезпечення відкритості, прозорості та послідовності процесу приватизації державного майна;

- активізацію інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій;

- стимулювання укладення угод про розподіл продукції, концесії, лізинг;

- проведення заходів щодо активізації інвестиційної діяльності банків, фінансових установ;

- надання державної підтримки розвитку депресивних територій. Таким чином огляд вищенаведених напрямів формування державної стратегії інвестиційної діяльності показує, що вони охоплюють важливе коло питань, вирішення яких дозволить суттєво поліпшити інвестиційне середовище і на цих засадах значно прискорити процеси капіталізації економіки.

В той же час вищенаведені програмні документи не зачепили ряд дуже принципових питань, які доводиться постійно вирішувати, фахівцям сфери інвестиційної діяльності.

В першу чергу слід навести проблему вивчення, узагальнення, адаптації до українського економічного простору І подальшого використання позитивного досвіду країн СНД та дальнього зарубіжжя щодо Інвестування основного капіталу. Насамперед заслуговує на увагу досвід Азербайджанської Республіки, Угорщини, Польщі, Чехії, Китаю, тощо.

Не приділена увага питанням державного управління інвестиційними проектами: створенню банку даних інвестиційних проектів, забезпеченню сучасного проектного менеджменту, створенню системи моніторингу реалізації проектів.

Практично відсутні питання проведення державної експертизи проектів, пов'язаної із подальшою бюджетною і пільговою їх підтримкою. Слабо розвинуті проблеми гарантування і страхування інвестицій як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Треба особливо наголосити, нагальну потребу перенесення центру ваги управління інвестиційного діяльністю з центру на регіональний рівень.

Системний розгляд шляхів і пропозицій щодо значного прискорення І підвищення ефективності інвестиційної діяльності дозволяє згрупувати їх навколо таких головних проблем:

1. Створення сприйнятливого для інвесторів інвестиційного середовища,

2. Визначення державних, галузевих І регіональних пріоритетів.

3. Формування комплексної системи державного управління інвестиційною діяльністю.

4. Консолідація і розвиток джерел фінансування інвестицій.

5. Створення системи державної підтримки інвестиційної діяльності галузей, територій, суб'єктів господарювання та інвестиційних проектів.

Перевага у визначенні державного інвестування виробництва повинна надаватися ключовим виробництвам, а також галузям, які забезпечують створення інфраструктури, наукомістким і високотехнологічним виробництвам.

Для підвищення ефективності Інвестиційної діяльності в Україні доцільно:

- розвивати підтримку вітчизняних виробників, конкурентоспроможної продукції, експорт і витіснення з українського ринку імпортних товарів;

- відпрацювати механізми встановлення та реалізації інвестиційних пріоритетів;

- розвивати і комплексно використовувати усі можливі джерела залучення інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних;

- впровадити дієву державну амортизаційну політику, яка забезпечувала б відчутне накопичення інвестиційних коштів і прискорене оновлення основного капіталу підприємств усіх форм власності;

- відновити і зробити дієвою систему державної експертизи інвестиційних проектів, забезпечуючи державну підтримку пріоритетних проектів;

- впровадити механізми гарантування і страхування усіх видів інвестицій від можливих ризиків;

- активно використовувати інвестиційний потенціал регіонів України, забезпечуючи їх орієнтацію на реалізацію загальнодержавних пріоритетів;

- ширше вивчати І впроваджувати позитивний досвід Інвестування економіки країн СНД і дальнього зарубіжжя.

Розрахунки експертів свідчать, що для нормалізації процесу відтворення основного капіталу обсяги його інвестування повинні становити не менше 20% БВП. Для вирішення цього завдання можуть бути запропо­новані найбільш результативні шляхи:

- вдосконалення амортизаційної політики, спрямування її на інтенсивне оновлення та ефективне використання основного капіталу;

- створення пільгових умов при оподаткуванні прибутку, спрямованого на технічне переоснащенім виробничого потенціалу;

- прискорення виведення з експлуатації незадіяних фізично зношених та морально застарілих основних засобів;

- орієнтація грошово-фінансової системи на потреби галузей та регіонів у фінансуванні пріоритетних інвестиційних проектів і програм;

- створення та запровадження комплексної системи страхування і гарантування інвестиційних ризиків;

- створення сприятливих умов для прискорення залучення іноземних інвестицій.

Вітчизняний досвід інвестиційної діяльності за останні роки, а також прогресивні тенденції, які проявляються у цій сфері в розвинених країнах, підтверджують, що основним напрямом подальшого реформування економіки України є стратегічна орієнтація на інноваційний тип розвитку.

Значення такої трансформації визначається комплексом проблем, розв'язуваних у цивілізованому світі за допомогою інновацій. В першу чергу це завершення структурної перебудови економіки і прискорення темпів економічного росту; досягнення високої конкурентоздатності продукції на світовому рийку за допомогою високих темпів оновлення продукції, техніки і технологій; збільшення експорту високотехнологічної продукції; поступового забезпечення необхідних темпів імпортозаміщення; ефективного використання усіх ресурсів - матеріальних, фінансових, природних і людських.

В той же час усі заходи щодо формування сприятливого інвестиційного середовища повинні концентруватися навколо трьох векторів інвестиційної активності: законодавчого визначення інвестиційної та інноваційної політики, залучення до активного інвестування усіх форм господарювання; спрямування обмежених централізованих інвестиційних ре­сурсів на виконання першочергових, пріоритетних програм.; створення високотехнологічних і конкурентоспроможних виробництв для забезпечення майбутнього прогресу.

Для серйозного покращення стану інвестиційного середовища в Україні необхідно зміцнити інститути державної влади: вдосконалити законодавство, зробити дієвою діяльність судів, викоріняти злочинність та корупцію.

Ця робота повинна проводитись паралельно з винятково важливими структурними зрушеннями - вирівнюванням умов конкуренції та подальшою лібералізацією економіки. Неефективні підприємства не повинні підтримуватися державою та місцевою адміністрацією ні прямо, ні опосередковано. Відчувається гостра потреба у створенні повноцінної інвестиційної інфраструктури, в першу чергу розподільчої та накопичувальної систем (банків, страхових компаній, пайових і пенсійних фондів, фондового ринку, тощо), інвестори повинні мати можливості зниження або ліквідації ризиків шляхом загальноприйнятих у світовій практиці фінансових та правових інструментів.

Створення сприятливого інвестиційного середовища та посилення механізму мотивації довгострокового вкладення коштів пов'язане з використанням як ринкових заходів (розвиток конкуренції, обмеження моно­полізму, забезпечення можливостей ефективного вкладення капіталу у виробництво), так і заходів щодо централізованого державного регулювання інвестиційної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com