У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Сторінка 16

Платежі, тис. грн.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Роки

Виробництво

Будівництво

Рис. 2.2. Чистий потік платежів.

Чистий зведений дохід пов’язаний з нормою дисконтування. У табл. 2.6 і на рис. 2.3 зображено їх залежність.

Таблиця 2.6

Показники чистого зведеного доходу і норм дисконтування

Норма дисконтування

0

2

5

6

8

10

12

15

Чистий зведений дохід, тис. грн.

350

246

161

93

37

-8

-45

-88

NPV, тис. грн.

Норма дисконтування

Рис. 2.3. Залежність величини чистого зведеного доходу від норми дисконтування

Природно, що чистий зведений дохід буде максимальним за відсутності дисконтування, поступово змешуючись при збільшенні відповідної норми. Вже при 10 %-ій нормі дисконтування чистий зведений дохід стає від’ємним, що вказує на неефективність інвестиційного процесу за цієї умови.

З рисунка 2 видно, що при певному значенні норми дисконтування (що коливається у межах від 9 % до 10 %), чистий зведений дохід дорівнюватиме нулю. Таке значення норми дисконтування і є внутрішньою нормою дохідності IRR.

Методика визначення внутрішньої норми дохідності залежить від конкретних особливостей розподілу доходів, виду інвестицій та їх розміру.

А коли інвестиції і віддача від них – у вигляді потоку платежів, IRR визначається розв’язком рівняння по відношенню до невідомої величини d*

, (2.6)

де d*=IRR – внутрішня норма дохідності, що відповідає потоку платежів Pt.

Рівняння (2.6) досить просто розв’язується за методом інтеграцій на ПЕОМ. У нас IRR дорівнює 9,6 %. Отже, затримка початку випуску продукції на 2 роки по закінченні будівництва знижує цей показник до 7 %.

Термін окупності (payback period) — це один з найпоширеніших показників, що застосовуються для оцінки ефективності інвестицій (особливо попередньої). Поширений він і в нашій країні.

Термін окупності визначається як період часу, упродовж якого інвестиції будуть повернені за рахунок доходів, одержаних від реалізації Інвестиційного проекту. Точніше, під терміном окупності розуміють тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі використаних інвестицій.

Для його визначення можна скористатися наступною формулою:

, (2.7)

де h — термін окупності;

KV — сумарні капіталовкладення в інвестиційний проект.

Слід зазначити, що в цьому рівнянні t=0 відповідає моменту завершення будівництва. Величина h визначається послідовним додаванням членів ряду дисконтованих доходів доти, доки не буде одержана сума, що дорівнює обсягу інвестицій чи перевищує його.

Аналізуючи цей показник далі, запишемо

, (2.8)

причому Sm < KV < Sm+1. Тоді термін окупності дорівнюватиме

, (2.9)

Очевидно, на величину терміну окупності окрім інтенсивності надходження доходів великий вплив має застосована норма доходів.

У табл. 2.7 наведені результати розрахунку терміну окупності для нашого інвестиційного проекту за різних значень норм дисконтування.

Таблиця 2.7.

Розрахунок терміну окупності проекту залежно від норми дисконтування

Норма дисконтування

0

2

4

6

8

Термін окупності, років

5,2

5,51

5,86

6,88

6,78

Природно, що найменший термін окупності відповідає ситуації, коли відсутня норма дисконтування доходів. Монотонно зростає він при збільшенні ставки відсотка. Проте дослідження свідчать, що на практиці можуть траплятися випадки, коли строку окупності інвестицій не існує (чи він дорівнює нескінченності).

При відсутності дисконтування ця ситуація виникає лише тоді, коли строк окупності більший за період одержання доходів від виробничої діяльності. А при дисконтуванні доходів терміну окупності може просто не існувати (прямує до нескінченності). За певних співвідношень між інвестиціями, доходами і нормою дисконтування.

У науковій літературі неодноразово наголошувалося на основному недоліку терміну окупності як показника ефективності капітальних вкладень. Він полягає в тому, що цей показник не враховує всього періоду функціонування виробництва, і отже на нього не впливають доходи, які будуть отримані поза межами терміну окупності. Зокрема, існує точка зору, що така міра, як строк окупності має використовуватися не як критерій вибору інвестиційного проекту, а лише у вигляді обладнання в процесі прийняття рішень.

Показник рентабельності (benefit-cost ratio), чи індекс доходності (profitability index) інвестиційного проекту, як його ще можна назвати, являє собою відношення зведених доходів до зведених на ту ж дату інвестиційних витрат.

, (2.10)

Тут порівнюються дві частини зведеного чистого доходу — доходна й інвестиційна.

Якщо при певній нормі дисконтування d рентабельність проекту дорівнює одиниці, це означає, що зведені доходи та інвестиційні витрати рівні між собою, а чистий зведений доход дорівнює нулю. Отже показник de внутрішньою нормою доходності проекту. При нормі дисконтування, меншій від /RR, рентабельність більша за одиницю. Ця рентабельність проекту означає певну його додаткову доходність за певної ставки процента. Якщо ж рентабельність менша від одиниці, це свідчить про неефективність проекту за даної ставки відсотка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com