У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Права та обов'язки чатового

Права та обов'язки чатового

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ

У житті військових частин і підрозділів, особливо в мирний час, вартова служба відіграє дуже важливу роль.

Несення вартової служби є виконанням бойового зав­дання. (Вартою називають озброєний підрозділ, споряд­жений для несення вартової служби (мал. ). Вдень і вночі, за будь-якої погоди на варті несуть службу тисячі військовослужбовців. За час служби в армії і на флоті кожному солдату (матросу) доводиться багато разів сто­яти на посту. Бути чатовим (вартовим) — відповідальний і почесний обов'язок воїна Збройних Сил України. Вар­това служба вимагає від військовослужбовця глибоких знань, виконання статутних обов'язків, постійної і висо­кої пильності, дисциплінованості, ініціативи.

Вартова служба призначається для надійної охо­рони й оборони важливих військових об'єктів, бойових прапорів, а також утримуваних на гауптвахті або в дис­циплінарній частині військовослужбовців.

Забороняється призначати для несення вартової служби військовослужбовців, які не прийняли Військо­вої присяги, не засвоїли програми початкової підготов­ки, а також тих, хто має дисциплінарне стягнення.

Варти бувають: гарнізонні — для охорони й оборони об'єктів гарнізонного призначення; внутрішні — для охоро­ни й оборони об'єктів військової частини; тимчасові — для охорони й оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), перевезень, тимчасового складування.

До складу варти входять: начальник варти і вартові, а в разі потреби — також помічник начальника варти, водії транспортних засобів, ще один помічник начальни­ка варти — по службі вартових собак.

Для безпосередньої охорони й оборони об'єктів із скла­ду варти виставляють чатових,

Чатовим називають озброєного вартового, який вико­нує бойове завдання з охорони й оборони дорученого йому поста.

Солдат, призначений на варту, повинен твердо вив­чити обов'язки чатового, підготувати зброю і спорядження. Призначення солдатів на варту проводиться не піз­ніше, ніж за добу до заступання в наряд. Як правило, вони призначаються від однієї роти. Список особового складу варти, складений відповідно до табеля постів, оголошується старшиною на вечірній перевірці.

У ніч напередодні заступання в наряд військовослуж­бовці, призначені на варту, не несуть ніякої іншої служ­би і не залучаються до роботи. До заступання в наряд особовому складу варти надається не менш ніж дві го­дини для підготовки до нього і відпочинку.

ПОСТ, ЙОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ

Постом називають об'єкт, що його має охороняти й оборо­няти чатовий, а також місце, на якому цей об'єкт знаходиться. Пости встановлюються біля Бойового прапора части­ни, біля складів з боєприпасами, зброєю, спорядженням,-біля техніки (мал. 26).

Залежно від тривалості несення служби пости під­розділяються на постійні (добові) і тимчасові (частина доби). Перші — тризмінні, другі — двозмінні.

На території поста з урахуванням місцевих умов пот­рібно забезпечити достатній огляд і зону обстрілу (не менше 50 м), тому територію навколо поста звільняють від чагарнику, дерева проріджують, нижні гілки обрубу­ють, траву скошують, зайві предмети прибирають.

Для оборони найважливіших об'єктів і приміщення варти поблизу зовнішніх постів викопують та обладну­ють окопи. В нічний час підходи до поста й об'єкта, що охороняються, освітлюються, при цьому освітлення має бути таким, щоб чатовий весь час перебував у тіні.

Пост обладнується сигналізацією, що забезпечує чатовому можливість не менш ніж з двох пунктів не­гайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного.

На кожному посту є постовий одяг, а також спеціа­льно обладнаний для його збереження постовий гриб або постова будка з вішалкою; на внутрішньому посту є ша­фа або вішалка для куртки. Постовий гриб (постова буд­ка) фарбується під колір об'єкта, що охороняється, або навколишньої місцевості (мал. 27). На зовнішньому (а в деяких випадках і на внутрішньому) посту безпосередньо біля об'єкта, що охороняється, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, відра й інвентар (лопати, сокири, ломи, багор).

ОБОВ'ЯЗКИ ЧАТОВОГО. СПОСОБИ ОХОРОНИ ПОСТА

Чатовий зобов'язаний:

знати й уміти виконувати свої обов'язки, зазначені в Ста­туті гарнізонної та вартової служби Збройних Сил Укра­їни і в табелі постів;

охороняти й обороняти свій пост, нічим не відволіка­тися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (але пат­рон у патронник не досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати під­ступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

не допускати до поста ближче ніж на відстань, виз­начену в табелі постів, нікого, крім начальника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, яких вони суп­роводжують;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

знати маршрути руху транспортних засобів варти і їх

розпізнавальні знаки та сигнали;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гав­кіт вартового собаки, негайно передати повідомлення до вартового приміщення;

викликати начальника варти при виявленні будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та в разі будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

не залишати самостійно поста, поки не буде змі­нений або знятий.

Чатовий має відповідати лише на запитання началь­ника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, які прибули тільки з ними для перевірки.

Чатовому на посту забороняється сидіти, притуля­тися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, пере­давати й приймати будь-які предмети, заходити в зону дії технічних засобів охорони, досилати без потреби пат­рон у патронник.

Чатовий є особою недоторканною. Недоторканність

чатового полягає: в особливій охороні законом його прав; у підпорядкуванні його лише певним особам — началь­никові варти, його помічникові та своєму розвідному; в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чато­вого, визначені його службою; у наданні йому права за­стосовувати зброю у випадках, передбачених Статутом.

Здійснюючи охорону об'єкта, чатовий патрулює всере­дині огорожі або обходить його по периметру між зовнішньою і внутрішньою огорожами, а також спостерігає з виш­ки та використовує технічні засоби охорони (мал. ). Чато­вий ходить за визначеним маршрутом із швидкістю, що за­безпечує надійну охорону об'єкта, огляд місцевості й огоро­жі, а також дає змогу доповісти по засобах зв'язку началь­никові варти про несення служби чи подати встановлений сигнал при проходженні пунктів сигналізації.

Чатовий на посту має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат із складеним прикладом — без багне­та, багнет — у піхвах на поясному ремені); вночі — в по­ложенні готовності до стрільби стоячи, вдень — у поло­женні «на ремінь» або в положенні готовності до стріль­би стоячи (мал. 29); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового прапора військової частини (корабля) автомати з дерев'яним прикладом — у положенні «на ремінь», зі складеним прикладом — «на груди».

Якщо на посту виникає пожежа, чатовий негайно передає повідомлення про це до вартового приміщення і, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняється, намагається погасити вогонь. Якщо по­жежа виникає на технічній території об'єкта, який охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внут­рішню огорожі, а також поблизу поста, то чатовий пе­редає повідомлення про це до вартового приміщення і да­лі несе службу на посту. Під час гасіння пожежі ча­товому дозволено тримати зброю в положенні «за спину» (мал. ).

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com