У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6

1.1 Огляд літературних джерел 6

1.2 Економічна сутність 8

1.3 Форми і системи оплати праці 11

1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15

1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування 25

2 ОБЛІК ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 30

2.1 Коротка характеристика підприємства 32

2.2 Оцінка системи бухгалтерського обліку на підприємстві 31

2.3 Облік і документальне оформлення розрахунків з трудовими ресурсами та фондом оплати праці на підприємстві 40

2.4 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці : 48

2.4.1 Організація обліку нарахувань заробітної плати 48

2.4.2 Організація обліку відрахувань із заробітної плати 52

3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 55

3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 55

3.2Оцінка використання фонду робочого часу 62

3.3Продуктивність праці та її аналіз 67

3.3Аналіз фонду оплати праці 73

4 ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 79

4.1 Автоматизація обліку праці та її оплати 79

4.2 Пропозиції щодо поліпшення обліку на підприємстві 85

ВИСНОВКИ 90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94

ДОДАТКИ 98

ВСТУП

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, труд і оплата праці.

В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їх використання, що впливає на обсяг і темпи збільшення виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів.

Використання трудових ресурсів пов’язано зі зміною показника продуктивності праці. На ріст же продуктивності праці впливає система оплати праці, тому що вона є стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Все залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і бажання працювати. А заробітна плата є саме тою причиною, що приводить робітника на його робоче місце.

Темою дипломної роботи є облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ«Слов'янський механічний завод».

Таким чином, ми бачимо, що актуальність даної дипломної роботи полягає в тому, що із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є труд.

Метою дипломної роботи є вивчення ведення обліку та аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві, вивчення трудових показників підприємства, закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення поставлених задач та логічне їх обґрунтування.

Реалізація мети потребує формування завдань дослідження. Завданнями дипломної роботи є:

1) Обґрунтування актуальності теми дослідження;

2) Вивчення теоретичних основ обліку та аналізу трудових ресурсів та фонду оплати праці;

3) Вивчення нормативно-законодавчих актів;

4) Здобуття практичного досвіду обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці;

5) Узагальнення результатів дослідження;

6) Використання даних первинного фінансового та управлінського обліку, статистичної звітності та іншої інформації;

7) Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення обліку трудових ресурсів.

Об’єктом дослідження було обрано Відкрите Акціонерне Товариство «Слов’янський механічний завод», яке займається виготовленням продукції виробничо-технічного призначення.

Предметом дослідження є трудові ресурси, фонд оплати праці і обліковий процес.

У першому розділі дипломної роботи розкрито теоретичні основи обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці. В цьому розділі ми зробили огляд літературних джерел, де порівнюються різні точки зору авторів відносно обраної теми дослідження. Також ми розглянули економічну сутність трудових ресурсів, вивчили форми і системи оплати праці, порядок нарахування виплати заробітної плати та облік розрахунків із органами соціального страхування.

У другому розділі було розкрито організацію обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ «СМЗ». Ми дали коротку характеристику підприємства, зробили оцінку бухгалтерського обліку підприємства, вивчили облік і документальне оформлення обліку трудових ресурсів на підприємстві, провели синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці, розглянули організацію обліку нарахувань та відрахувань.

В третьому розділі був зроблений аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати на ВАТ«Слов'янський механічний завод».Був розглянутий аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, зробили оцінку використання фонду робочого часу, розкрили сутність продуктивності праці та зробили її аналіз, а також проаналізувати фонд оплати праці.

І нарешті, в четвертому розділі були обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці на ВАТ«Слов’янський механічний завод».Була розглянута автоматизація обліку праці та її оплати та інші пропозиції щодо поліпшення обліку на підприємстві.

Аналіз проводиться за 2004−2005 роки.

Джерела інформації для обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці представлені у Додатках.

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИ СТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

1.1 Огляд літературних джерел

Вибрана тема дипломної роботи є дуже актуальною. Трудові ресурси – це головний ресурс кожного підприємства, а оплата праці робітників – це ціна трудових ресурсів, діючих у виробничому процесі. Тому велика кількість літературних джерел розкриває облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці. Ми виділимо декілька із них.

На нашу думку, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р №108 [3] найкраще визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності. Він включає в себе загальні положення, заключні положення та 3 розділи і державне регулювання оплати праці, договірне регулювання праці та їх захист. Необхідна інформація викладена чітко і зрозуміло.

Стосовно підручників, слід визначити Грабову Н. М. «Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах» [11]. Тема нашого дослідження в ньому розкрита добре, наведені приклади, зразки документів, основні бухгалтерські проводки, які використовуються при обліку розрахунків по оплаті праці. Але облік розрахунків по соціальному страхуванню в ньому викладено не точно, тому що відбуваються часті зміни у нормативних актах і в цьому сенсі підручник трохи застарів.

Підручник Ткаченко Н. М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України» [27] на наш погляд, не досить вдалий. Хоча матеріалу відносно даної теми випускної роботи достатньо, він викладений незрозуміло, в розкиданій формі, але в підручнику досить непогано розглянуто типову документацію відносно обліку трудових ресурсів.

Також виділимо підручник Завгороднього В. П. «Бухгалтерський облік в Україні» [15]. В ньому є перелік нормативних документів, які визначають засади оплати праці працівників. Обрана нами тема дослідження викладена в ньому коротко і зрозуміло, розглянута автоматизація обліку праці та його оплати із використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера.

Необхідно згадати підручник Лишиленко О. В. «Бухгалтерський облік» [22]. Найкраще в ньому розглянуто економічний зміст оплати праці та її форми. Розкрита сутність типових форм з обліку особового складу працівників, первинного обліку використання робочого часу, з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі. Наведено велику кількість наочних прикладів, розглянуто 2 варіанти розрахунків по заробітній платі з працюючими.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com