У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах

П Л А Н

Вступ

Розділ 1.Теоритичні основи організації та методології і обліку амортизації основних засобів.

1.1.Економічний зміст амортизації основних засобів.

1.2.Нормативне забезпечення методології бухгалтерського обліку .

1.3.Огляд літературних джерел.

1.4.Теоритичні основи та шляхи вдосконалення організації обліку

амортизації основних засобів.

Розділ 2.Фінансово-економічний аналіз діяльності господарства.

Розділ 3.Організація обліку амортизації основних засобів.

3.1.Організація документування та розробка робочих інструкцій

первинних документів та обліку амортизації основних засобів.

3.2.Організація бухгалтерської обробки, облікової інформації з

амортизації основних засобів.

3.3.Технологічна картка виконавця облікового процесу з обліку

амортизації основних засобів.

3.4.Впровадженнякомп”ютерних технологій в організацію обліку

амортизації основних засобів.

Розділ 4.Аудит амортизації основних засобів.

4.1.Мета та завдання аудиту основних засобів .

4.2.Нормативне забезпечення аудиторської перевірки амортизації

основних засобів.

4.3.Методика та технологія проведення аудит нарахування амортизації

основних засобів.

4.4.Оформлення підсумків аудиторського дослідження.

Розділ 5. Охорона праці.

Розділ 6. Екологічна експертиза.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

На сьогоднішній день актуальним є питання пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємств. Для того, щоб відбувався процес виробництва, необхідні певні засоби виробництва. Основні засоби є саме тією необхідною основою діяльності підприємства.

Основні засоби являють собою нагромаджене суспільне багатство. Вони знаходяться в безперервному русі, змінені й удосконалені. Розширення, підтримання належного функціонального стану і раціональне використання основних засобів значною мірою визначають обсяг виробництва, можливість росту і підвищення ефективності.

До основних виробничих фондів належать ті засоби, які перебуваючи у сфері матеріального виробництва, безпосередньо приймають участь у виготовленні матеріальних благ (машини, обладнання тощо), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі приміщення, споруди, електромережі та інше), використовуються для зберігання і переміщення засобів праці. Основні виробничі засоби промисловості – це засоби праці, які приймають участь в багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на продукцію, що виготовляється частинами по мірі зносу.

В даний час в Україні будується нова економічна система, що базується на ринкових відносинах. В зв’язку з цим проходять суттєві зміни в системі управління, що мають вплив на бухгалтерський облік і аналіз фінансового стану підприємства. Облік починає поступово наближатися до вимог міжнародних стандартів, що вимагає нових знань від бухгалтера, який перестає бути вузьким спеціалістом, що відповідає лише за ведення бухгалтерських рахунків, а стає кваліфікованим працівником, що здійснює велику роботу по плануванню, контролю, оцінці та огляду господарської діяльності підприємства.

Основні засоби – найважливіша і домінуюча частина всіх фондів в промисловості (маються на увазі основні і оборотні фонди, а також фонди обігу). Вони визначають виробничу потужність підприємства, характеризують їх технічне оснащення, безпосередньо пов’язані з продуктивністю праці, механізацією, автоматизацією виробництва, собівартістю продукції, прибутком і рівнем рентабельності. Тому вибрана тема дипломної роботи являється особливо актуальною.

Слід визнати, що амортизація як економічна (в т. ч. облікова) категорія, як складова фінансово-господарської діяльності підприємства завжди була й залишається однією із центральних тем, що знаходиться на перехресті науки та практики. При цьому її актуальність спричинена, в першу чергу, існуванням значної кількості невирішених проблемних питань, що час від часу з'являються із прийняттям чергових недосконалих нормативно-правових актів.

Організаційно-правові та економічні основи амортизації необоротних активів в умовах переходу до ринку викладені в законах України „Про оренду державного та комунального майна”(13), „Про колективне сільськогосподарське підприємство”(19), „Про амортизацію”, „Про фінансовий лізинг”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, П(С)БО 7 „Основні засоби”(25), „П(С)БО 8”Нематеріальні активи”(28), П(С)БО 16 „Витрати” , Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р. № 1529/99 (9) реформуванням колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно, та інших нормативних і правових актах.

Метою та завданням дипломної роботи є дослідження простого відтворення необоротних активів підприємства для цього необхідно розробити і вибрати найраціональнішу методику нарахування амортизації , як складову облікової політики підприємства. Оптимальність амортизаційної політики означає виконання таких умов: дотримується принцип відповідності доходів і витрат у бухгалтерському обліку; нарахована сума зносу забезпечує відтворення необоротних матеріальних та нематеріальних активів.

Об’єктом дослідження взято СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавської області.

Методологічною та методичною основою при написанні дипломної роботи використано Закони України ,Укази президента України ,установи Кабінету Міністрів України ,також використана інформація економічно-фінансово-статистична звітність даного підприємства за 2002-2004рр., нормативно-довідникова та наукова література.

При дослідженні були застосовані математичні та статистичні методи аналізу рядів динаміки ,порівняльний аналіз методики нарахування амортизаційних відрахувань, методи аналізу та синтезу.

Результати дослідження можуть бути використані для оптимізації облікової роботи як на базовому підприємстві ,так і на інших підприємствах галузі ,що мають подібні проблеми.

Розділ 1

Теоретичні основи організації та методології і обліку амортизації основних засобів.

1.1. Економічний зміст амортизації основнихзасобів.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначень, що мають для обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, комплекс – певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальним складом (додаток)

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” основні засоби за натурально-матеріальним складом і для потреб бухгалтерського обліку класифікуються за дев’ятьма групами (рахунками).

Класифікація основних засобів за натурально-матеріальним складом наведена у таблиці 1.1

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com