У нашій онлайн базі вже 23511 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23511 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ревізія і контроль

Ревізія і контроль

Зміст

1. Нормативні джерела інформації при проведенні ревізії кредитних операцій. 3

2. Способи фінансового контролю 6

Література. 12

1. Нормативні джерела інформації при проведенні ревізії кредитних операцій

Задачі ревізії кредитних операцій наступні:

- Перевірити обґрунтованість одержання, ефективність використання і своєчасність погашення банківських кредитів.

- Перевірити правильність відображення операцій в облікових регістрах.

Перевіряються:

- обґрунтованість одержання кредиту (кредитний договір);

- ефективність використання кредиту;

- своєчасність погашення;

- виписки банків по позичкових рахунках;

- правильність зведень про наявність сезонних закупівель ТМЦ для отримання кредиту на ці мети;

- причини надходження позичок понад нормативні запаси ТМЦ і на тимчасові потреби.

Підприємства можуть одержувати позики в інших осіб і організацій. Ці позики також вважаються кредитною заборгованістю і повинні перевірятися при ревізії.

При перевірці використовується журнал-ордер №4 і обліковий регістр по рахунках 50, 60, 68, 95, а також виписки банків.

Одним з найвагоміших моментів, які характеризують фінансове становище підприємства, є стан розрахунків з дебіторами та кредито­рами.

Розрахунки між контрагентами здійснюються через установи банків шляхом безготівкового розрахунку, міни майна (бартер), по­гашення боргових зобов'язань.

Основним завданням аудиту розрахунків є:

1) встановлення реальності дебіторської та кредиторської заборгованості;

2) перевірка наявності простроченої дебіторської та кредитор­ської заборгованості;

3) встановлення дебіторської та кредиторської заборгованості, з якої минув строк позивної давності;

4) перевірка списання заборгованості, строк позовної давності з якої минув;

5) перевірка правильності обліку дебіторської та кредиторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалі­зації та видів реалізації;

6) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості.

Джерелами інформації для проведення аудиту розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами є:

1) Регістри синтетичного обліку і звітність (баланс (форма № 1), Головна книга).

2) Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків (журнали-ордери № 6, 11, 8, 7; відомості № 16, 15 та ін. ).

3) Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунки-фактури, договори та ін.).

Нормативна база:

1) Положення "Про організацію бухгалтерського обліку звітності в Україні", затверджене Постановою КМУ від 03.04.1993 р. № 250.

2) "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну від 07.05.1993 р. № 25.

3) Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріаль­них активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків", затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.

4) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

5) 5 . Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Украї­ни "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

6) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебітор­ська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.

7) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

2. Способи фінансового контролю

Під фінансовим контролем розуміють перевірку спеціальними уповноваженими органами встановлених форм, фінансових відносин, а також вивчення їхньої позитивної і негативної сторін для подальшого удосконалювання.

Фінансовий контроль необхідний керівнику підприємства і його команді щоб відповісти на наступні питання:

- чи буде давати прибуток підприємство і який при цьому рівень рентабельності.

- чи в змозі підприємство виконати свої зобов'язання перед кредиторами й іншими особами.

- чи варто залучати інвестиції або робити якісь фінансові вкладення в інші види діяльності.

Фінансовий контроль забезпечує вірогідність цієї інформації. Фінансовий контроль може бути: внутрішній, зовнішній, відомчий, позавідомчий, обов'язковий (плановий), ініціативний (позаплановий).

Сферою фінансового контролю є практично всі операції, які здійснюються з використанням грошей, а в деяких випадках і без них (бартерні угоди і т.п.). При цьому виходять з положення про неможливість виключення прямого або опосередкованого взаємозв'язку формування і використання фінансових ресурсів, фондів коштів з будь-якими видами діяльності або бездіяльності.

Отже, ті самі об'єкти можуть піддаватися не тільки фінансовому контролю, але й іншим видам контролю (при кредитуванні, розрахунках, ціноутворенні і т.д.). Але навіть при збігу конкретного предмета перевірки й аналізу фінансовому контролю властива особлива спрямованість в оцінці стану цих об'єктів, що відповідає його призначенню. Так, здійснюючи перевірку ефективності менеджменту підприємств і особливо банків, аудиторські фірми дають оцінку розмірів утворених резервів, що безпосередньо має відношення до визначення кінцевої величини оподатковуваного об'єкта. Контролю підлягають не тільки погано працюючі підприємства й організації, але і ті підприємства, що мають нормальні результати діяльності.

Конкретні форми і методи організації фінансового контролю це практичне втілення об'єктивно властивих фінансам як економічній категорії властивостей контролю.

Фінансовий контроль включає перевірку:

- дотримання вимог економічних законів, оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і національного доходу;

- складання і виконання бюджету (бюджетний контроль);

- фінансового стану й ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств і організацій, бюджетних установ, а також податковий контроль;

- інші напрямки.

Перед фінансовим контролем стоять наступні задачі:

- сприяння збалансованості між потребою у фінансових ресурсах і розмірами грошових доходів і фондів народного господарства;

- забезпечення своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом;

- виявлення внутрівиробничих резервів росту фінансових ресурсів, у тому числі по зниженню собівартості і підвищенню рентабельності;

- сприяння раціональній витраті матеріальних цінностей і грошових ресурсів на підприємствах, в організаціях і бюджетних установах, а також правильному веденню бухгалтерського обліку і звітності;

- забезпечення дотримання діючого законодавства і нормативних актів, у тому числі в області оподатковування підприємств, що відносяться до різних організаційно-правових форм;

- сприяння високій віддачі зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у тому числі по валютних операціях і ін.

Фінансовий контроль тісно пов'язаний з відповідальністю підприємств, організацій, установ, а також державних і фінансово-банківських структур за виконання фінансової дисципліни. Ця відповідальність може бути виражена як в адміністративних, так і в економічних (матеріальних) заходах впливу на порушника фінансової дисципліни. Економічні заходи впливу конкретно виявляються через фінансові санкції, що є тими важелями фінансового механізму, що сприяють підвищенню ефективності виробництва, його інтенсифікації, екологічному оздоровленню і т.д.

Проблеми посилення фінансової відповідальності, дієвості фінансового контролю вимагають, з одного боку, скорочення кількості застосовуваних санкцій, а, з іншої, підвищення їхньої результативності, чому, зокрема, сприяє проведена реформа оподатковування.

Фінансовий контроль можна умовно класифікувати за різними критеріями:

а) за часом проведення:

- попередній;

- поточний (оперативний);

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com