У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Реформування податкової політики України

Реформування податкової політики України

Найгострішою проблемою для економіки є реформування існуючої податкової системи, на­дання їй нормальної, цивілізованої якості.

Реформування податкової політики необхідно провади­ти шляхом послаблення податкового тиску щодо тих, хто платить податки і інвестує кошти у виробництво. Для цього необхідно насамперед знизити кількість податків, тому що наше податкове законодавство цим переобтяжене. 3 дру­гого боку — необхідно полегшити податковий тиск.

Було б краще, якби прибутком вважалася та частина коштів, яка залишається після вирахування витрат ви­робництва та витрат на впровадження новітніх технологій і обладнання, що неможливе без використання кредитів, а тому в ці витрати необхідно зараховувати відсотки за кре­дит та поповнення обігових коштів. Не можна забувати, що протягом десятків років не реформувались і амортизаційні відрахування на оновлення обладнання, що конче потрібно. Тому прибуток для оподаткування повинен бути "чистим", без зазначених витрат.

Виходячи з цього, можна ;сказати, що податкова система" повинна забезпечити оптимізацію розподілу і перерозподілу національного доходу.

Граничний рівень перерозподілу валового внутріш­нього продукту через зведений бюджет України, вклю­чаючи відрахування до пенсійного фонду, не повинен перевищувати 40—45 %, що визначається Постановою Верховної Ради України "Про основні положення податкової політики в Україні" від 04.12.96 р.р.

Згідно з Постановою, реформуванню-підлягають правові норми, які визначають форми, методи, механізми і регулювання і встановлення величини й порядку стягнення ^податків, зборів, інших обов'язкових платежів у бюджети та державні цільові фонди, необхідні державі для виконання своїх функцій.

Перебудова податкової системи провадиться із врахування потреб, які забезпечили б формування місцевих ! бюджетів. Причому нормативи і порядок зарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів бюджетної системи регулюються законодавством України.

Децентралізація податків й інших обов'язкових пла­тежів провадиться із врахуванням посилення ролі бюд­жетів усіх рівнів щодо реалізації, радикальних реформ по стабілізації економки.

Розроблено концепцію розширення бази нарахування податків та зменшення розмірів ставок податків за рахунок скорочення пільг при визначенні об'єктів опо­даткування. Проведення цих заходів повинно забезпе­чити справедливий підхід держави до підприємств усіх форм власності та суб'єктів підприємницької діяльності і має спиратися на принципи податкової політики, до яких належать:

· стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

· обов'язковість;

· рівнозначність;

· пропорційність;

· рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

· соціальна справедливість;

· стабільність;

· економічна обґрунтованість;

· рівномірність виплати;

· компетентність;

· єдиний підхід;

· доступність.

Розглянемо суть кожного із зазначених принципів по­даткової політики.

Стимулювання підприємницької виробничої діяльності й інвестиційної активності передбачає головний напрям по­даткової політики — стимулювання розвитку виробництва через встановлення пільг по оподаткуванню прибутку. Обов'язковість сплати податків визначає запровадження норм сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених на основі достовірних даних по об'єктах і оподаткування за звітний період, і встановлення відповідальності платників за порушення податкового за­конодавства.

Рівнозначність і пропорційність оподаткування — це стягнення податків з юридичних осіб за визначеним нор­мативом від одержаного прибутку та забезпечення сплати рівних податків і обов'язкових платежів, з рівного прибутку та пропорційно більших податків й інших обов'язкових платежів з більшого прибутку. Рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації забезпечується і єдиним підходом до суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні зобов'язань по сплаті податків та інших обов'язкових і платежів.

Соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом і запровадження економічно обґрунтованого оподаткування, тобто встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які одержують великі та дуже великі доходи.

Стабільність — забезпечення незмінності податків та інших обов'язкових платежів і їхніх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.

Економічне обґрунтування передбачає встановлення податків та інших обов'язкових платежів на основі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей. При цьому враховується необхідність досягнення та збалансованості видатків бюджету з його доходами.

Рівномірність сплати визначається встановленням строків сплати податків та інших обов'язкових платежів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування видатків.

Компетенція — це встановлення і скасування податків та інших обов'язкових платежів, а також пільг їхнім \ платникам, яке провадиться відповідно до чинного законодавства про оподаткування винятково Верховною Радою України, а у визначених межах — Верховною Радою, Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади.

Єдиний підхід передбачає забезпечення однакового і підходу до розробки податкових законів з обов'язковий визначенням платника податку або обов'язкового платежу об'єкта оподаткування, джерел сплати податків та інших обов'язкових платежів, строків і порядку сплати податків та основ для надання податкових пільг.

Доступність забезпечує відкритість норм податкового законодавства для платників податків й інших обов'язкових платежів.

Названі принципи оподаткування підкреслюють зна­чущість податків у формуванні фінансів держави і в першу чергу-бюджету.

Податок — обов'язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб і громадян.

Сукупність податків, зборів, інших- обов'язкових пла­тежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування?

3.2 Доходи бюджетів утворються, як вже було сказано, рахунок плату фізичними і юридичними особами податків платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Вони поділяються на доходи Дер­жавного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток підприємств усіх форм власності і підпорядкування (крім комунальних) у розмірах, визначених Законом про Державний бюджет України на наступний рік) надходжень від зовнішньоекономічної діяльності, доходів від приватизації державного майна та від його реалізації, кредитної плати за оренду майна цільових майнових комплексів загальнодержавної власності; внесків до Пенсійного фонду, фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; внесків до Державного фонду сприян­ня зайнятості населення та інших фондів, передбачених законодавством України; надходжень від внутрішніх по­зик; перевищення доходів над видатками Національного банку України; повернутих державних коштів (відсотків по державних позиках і кредитах та повернутих позик); плати за спеціальне використання природних ресурсів та інших доходів, встановлених законодавством України.

У доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севасто­польського міських бюджетів зараховується: частина по­датків на додану вартість, акцизний збір, якщо це пе­редбачено Законом про Державний бюджет України на наступний рік; податок на прибуток підприємств і ор­ганізацій комунальної власності цього рівня; частина прибуткового податку з громадян; відрахування дотацій і субвенцій з Державного бюджету України, плата за зем­лю у зазначених відсотках відрахувань та інші надход­ження, встановлені законодавством.

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com