У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інвентаризація як складова частина облікової політики

Інвентаризація як складова частина облікової політики

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 6

1.1 Інвентаризація, її значення і види. 6

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства. 14

ВАТ „Агротех”. 14

1.3 Законодавчо-нормативне регулювання інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства. 25

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „АГРОТЕХ”. 30

2.1 Проведення інвентаризації основних засобів. 30

2.2 Проведення інвентаризації грошових коштів в касі 34

2.3 Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 36

2.4 Автоматизація проведення інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” 41

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ „АГРОТЕХ”. 44

Висновки та пропозиції 51

Список використаних джерел. 55

Вступ

Формування ринкової економіки, існування різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.

Основною метою облікової політики підприємства є забезпечити одержання достовірності інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.

Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.

В наказі про облікову політику підприємства обов’язково вказуються умови та строки проведення інвентаризації.

З вище наведених причин випливає надзвичайна актуальність такої теми, як „Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства”.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає вивчення проведення інвентаризації на підприємстві ВАТ „Агротех”, а також дослідження інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства.

Предметом дослідження даної курсової роботи є інвентаризація як складова частина облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех”. Досліджуваний період – 2002 - 2004 роки.

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех” на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики облікового процесу.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:

Ø розглянути інвентаризацію, її значення і види;

Ø проаналізувати організаційно-економічний стан торгівельного підприємства ВАТ „Агротех” на основі публічної фінансової звітності;

Ø вивчити нормативні та законодавчі акти, що регламентують проведення інвентаризації на підприємстві та ведення облікової політики;

Ø вивчення спеціальної літератури з питань здійснення облікової політики на підприємстві;

Ø розглянути принципи та методи формування облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех”;

Ø вивчити організацію облікового процесу на підприємстві;

Ø розглянути методику та порядок проведення інвентаризації грошових коштів на підприємстві ВАТ „Агротех”;

Ø розглянути методику та порядок проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві;

Ø виявити порядок методику та порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ВАТ „Агротех”;

Ø формування висновків та розробка пропозицій з удосконаленням проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ “Агротех”.

Методи дослідження. Дослідження провадилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану облікової політики. При цьому використовувались загальнонаукові методичні прийоми (аналіз, синтез, індукція та дедукція), емпіричні методичні прийоми досліджень (документалістики, розрахунково-аналітичні, звітного відображення господарської діяльності, інформатики) та емпіричні теоретичні прийоми (формалізація, гіпотетичний).

1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Інвентаризація, її значення і види

Інвентаризація - це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку.

Провадиться як правило інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996-XIV від 16 липня 1999 р. підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані провадити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства розрізняють інвентаризацію повну і часткову.

Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахункових відносин. Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі, готової продукції на складах тощо). Повна інвентаризація проводиться, як правило, перед складанням річного звіту, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (при зміні матеріально відповідальних осіб, приватизації державних підприємств тощо). Вона дає найбільш повну інформацію, проте не завжди доцільна, оскільки трудомістка і відволікає значну кількість працівників від основної роботи. [21]

За характером інвентаризації-поділяють на планові і позапланові. Планова інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення (наприклад, перед складанням річного звіту). Позапланова інвентаризація проводиться за розпорядженням керівника господарства (за вимогою перевіряючого органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні матеріальних цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

а) при передаванні майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства на акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com