У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Історія розвитку господарського обліку

Історія розвитку господарського обліку

1. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку

Важко назвати точну дату виникнення господарського обліку. Зрозуміло, що людство вже з давніх-давен ко­ристувалося певними методами обліку та контролю. Страх людей перед стихіями природи змушував їх уже тоді створювати необхідні запаси їжі, знаряддя для по­лювання та обробки добутих продуктів, а отже, якось обліковувати це все. Ясна річ, що облік за первіснооб­щинного ладу міг бути тільки дуже примітивним: якісь зарубки на паличках, вузлики, схематичні позначки на дощечках, пергаменті, папірусі тощо. До того ж, кори­стуючись сучасною термінологією, можна сказати, що ці дані мали суто оперативний, а часто і випадковий характер. Тільки з появою держави, розвитком писе­мності, відкриттям перших правил арифметики облік стає системою.

Розвиток матеріального виробництва, розподілу, обміну й невиробничого споживання суспільного про­дукту мав наслідком зростання продуктивних сил та вдосконалення виробничих відносин, що супрово­джувалось зміною однієї суспільно-економічної фор­мації іншою. Кожній формації відповідав свій рівень розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, у безпосередній залежності від яких перебував і роз­виток господарського обліку: період прадавніх цивілі­зацій на сході в долинах рік Нілу, Тигру і Євфрату (Стародавній Єгипет, Вавилонія, Юдея, Персія); пері­од античного світу (Стародавня Греція, Рим); серед­ньовіччя; Відродження, в якому зароджувалась по­двійна бухгалтерія (XIII—XIV ст.); визнання подвій­ної бухгалтерії (XV—XVIII ст.); перетворення обліку на науку (XIX — початок XX ст.) тощо.

Кожна країна починала нову фазу свого розвитку по-своєму. Але те, що було вже винайдене, кожна країна впроваджувала в своє господарське життя. Не була винятком і система бухгалтерсь­кого обліку, яку, зрозуміло, скрізь пристосовували до умов і осо­бливостей конкретної держави, галузей виробництва та сфер гос­подарської діяльності. У зв'язку з цим періоди становлення й розвитку господарського обліку майже точно відповідають сус­пільно-економічним формаціям, а саме:

1) зародження господарського обліку в первіснообщинному ладі;

2) господарський облік за рабовласництва;

3) господарський облік доби феодалізму;

4) господарський облік капіталістичних країн;

5) облік у дореволюційній Росії;

6) соціалістичний облік;

7) формування нових засад бухгалтерського обліку в незалеж­ній Україні.

Проте щодо визначення конкретних етапів у межах цих великих періодів, учені одностайної думки і досі не мають. Починаючи з другої половини XIX і майже до кінця XX століття, розвиток госпо­дарського обліку, на думку різних науковців, охоплював від двох до семи етапів. Так, К. Родбертус (1870) виділяв лише два етапи об­ліку— докапіталістичний і капіталістичний; два етапи виділяв і О. П. Рудановський (1925) — статистичний і бухгалтерський; по чо­тири етапи називали Дж. Чербоні (1873) — стародавній світ, епоха комерційної арифметики, становлення подвійної бухгалтерії, вини­кнення та розвиток наукової бухгалтерії - - та Л. Сей (1883) - - до-письмовий, уніграфічний, діграфічний, логісмографічний.

Також чотири етапи виокремлював академік НАН України М. Г. Чумаченко(1997):

- з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.;

- кінець XVIII — кінець XIX ст.;

- кінець XIX — середина XX ст.; — з середини XX ст. до наших днів.

Відомі російські вчені А. І. Лозинський, В. М. Нікітін, В. А. Сі-дельников, А. К. Зибін, В. Г. Шишкін бачили шість етапів розвит­ку обліку:

— господарський облік первісного ладу;

— облік рабовласницького ладу;

— облік феодального ладу;

— облік домонополістичного та монополістичного капіталізму;

— розвиток соціалістичного обліку.

Такий різнобій у поглядах наочно свідчить про те, що уніфіко­ваної, науково обґрунтованої періодизації розвитку такої складної системи, якою є бухгалтерський облік, наука ще не виробила.

Перші наукові праці з обліку з'явилися в Італії.

Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася методом подвійного запису, датовані 1340 р., — це були облікові книги генуезької комуни, які повніс­тю збереглися до наших днів.

Про існування подвійного обліку згадувалось ще в XIV ст., зокрема, в 1391 р. італійський історик Т. Зербі писав, що сума за кожною господарською операцією запи­сувалась двічі. Відтак у 1458 р. купець Б. Котрульї в книзі "Про торгівлю і досконалого купця" помістив розділ про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книга була опублікована тільки в 1573р., автором подвійної бухгалтерії вважається Лука Пачолі.

У 1494 р. виходить у світ перша друко­вана книга Луки Пачолі „Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини", один з розділів якої — „Трактат про рахунки і записи" був практи­чним посібником з вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі подвійного запису. Послідовниками Л. Пачолі були Дж. К. Кардано, Д, Мангіні, А. Казанова, А. ді Пієтро, Л. Флорі.

Таким чином, облік був визнаний наприкінці XV ст. (1494 р.), а у 1994 р. світова громадськість, вчені-економісти з різних країн відзначали в Санкт-Петербурзі з ініціативи журналу "Бухгалтерський облік" історичну дату — 500 років як побачила світ книга Луки Пачолі "Трактат про рахунки і записи".

Отже, Лука Пачолі заклав основи науки про бухгал­терський облік.

"Трактат про рахунки і записи" був перекладений на російську мову в 1893 р. Е. Г. Вальденбергом активним учасником співдружності російських бухгалтерів, які об'єд­налися навколо журналу "Рахівництво".

Важливе місце в розвитку бухгалтерського обліку належить періоду після X століття. Розвиток матеріального виробництва значно пожвавив процеси розподілу та обміну суспільного про­дукту. Цей період характеризується поширенням і зміцненням торговельних відносин, активізацією діяльності купців. А тому не випадково вищезгаданий Л. Пачолі адресує свою працю голо­вним чином купцю; майже всі приклади побудовано на ситуаціях та процесах, пов'язаних із відкриттям рахунків та здійсненням записів торговельного характеру. Кожному, хто бажав вдало тор­гувати, Л. Пачолі рекомендував дотримуватись трьох умов:

1) постійно мати готівку та різні інші цінності;

2) уміти правильно та швидко лічити;

3) тримати свої розрахунки в належному порядку, щоб можна було без затримки знайти потрібні дані щодо боржників і влас­них зобов'язань.

У згаданому «Трактаті» Л. Пачолі зауважує, що кожна освіче­на людина може використати його принципи в будь-якій справі. При цьому він рекомендує послідовно, розділ за розділом, способи складання різних ділових паперів, дотримуючись венеціансь­кого способу, тобто старої італійської форми, яка ґрунтується на застосуванні подвійного запису.

Розширення торговельних зв'язків сприяло розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку, але все більше ускладнювало розрахунки між покупцями та продавцями. Л. Пачолі зробив першу спробу класифікації форм розрахунків. Вона цікава тим, що Л. Пачолі вже розумів усю важливість визначення джерел по­криття заборгованості за куплені товари, з-поміж яких він виок­ремлює: 1) готівку; 2) кредит; 3) товари; 4) погашення кредитор­ської заборгованості дебіторською і т. ін.

Розглядає він також і випадки, коли операція здійснюється за рахунок кількох джерел одночасно. Зрозуміло, що запропонована ним класифікація не є вичерпною, бо за її межами залишилися такі форми, як безпосередній обмін товару на товар, купівля то­вару в кредит; співвідношення готівкових і кредитних грошей; переведення заборгованості фірми на іншу фірму чи особу тощо, однак сам підхід Л. Пачолі до таких операцій і нині дивує глиби­ною проникнення автора в суть справи. На жаль, це зрозумів і оцінив тільки А. Дюпон у своїй праці (Париж, 1925), присвяченій історії виникнення подвійної бухгалтерії. Комбінації Л. Пачолі А. Дюпон назвав моделями, підхід-моделюванням і порівняв його метод з методом Р. Декарта.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com