У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 9

На кожен вид виробничої продукції, наданні послуг повинні бути розроблені нормативи затрат виробничих ресурсів. Бригадні норми затрат виробничих ресурсів повинні бути технічно обумовлені в стабільні [23:74].

Для обліку виробничої діяльності бригади встановлюють наступні показники: номенклатура продукції, фонд заробітної плати, ріст виробництва праці, зниження собівартості продукції.

В умовах ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва різних форм організації виробництва потрібна дійсна і достовірна інформація на підприємствах:

– про витрати праці на кожній виробничій дільниці;

– про ефективність заходів щодо удосконалення організації праці;

– використання робочого часу;

– непродуктивні витрати праці та часу;

– раціональне використання фонду оплати праці;

Таку інформацію має забезпечити бухгалтерський облік трудових витрат. На підприємстві розробляються норми витрат праці, аналогічно як і норми матеріальних витрат.

На ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” застосовується відрядна форма оплати праці, за якої вираховується нормування робіт, поточний облік виробітку, виробнича діяльність, збільшення обсягу робіт на тому чи іншому робочому місці.

Відрядна форма оплати праці залежить від специфіки виробництва, може застосовуватись у поєднанні з відрядно–преміальною та акордно–преміальною.

Для підрахунку заробітної плати за відрядною формою необхідно мати точні дані про кількість та якість продукції, виробленої кожним працівником. На ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” використовується і погодинна форма оплати праці. Погодинна форма оплати праці нараховується в умовах автоматизації і механізації виробництва, зокрема на дільницях і видах робіт із регламентованим режимом виробництва.

Заробітна плата нараховується в кінці звітного періоду в підрозділах підприємства, структурного підрозділу підприємства і табельного номеру. По вибраних даних видача інформації здійснюється в такому форматі: код підрозділу, табельний номер, прізвище, по батькові та інше.

Трудові витрати на виробництво промислової продукції відносяться на рахунок 23 “Виробництво”. При цьому можна зробити такі записи:

Дт 23 “Виробництво”.

Кт 66 “Розрахунок по оплаті праці”

Дт 23 “Виробництво”

Кт 65 “Розрахунки по страхуванню”.

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок № 81 “Витрати на оплату праці”, який має такі субрахунки:

811 “Виплати за окладами і тарифами”.

812 “Премії та заохочення”.

813 “Компенсаційні виплати”

814 “Оплата відпусток”.

815 “Оплата іншого невідпрацьованого часу”

816 “Інші виплати на оплату праці”.

За дебетом рахунку 81 “Витрати на оплату праці” відображають суму визнаних витрат на оплату праці, а на кредиті – списання цих витрат, на виробництво продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), на рахунки класу 9 – витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Нарахування заробітної плати апарату управління підприємства, їх господарському та обслуговуючому персоналу відображається наступними проводками:

Дт 23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші операційні витрати”

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Відображення суми витрат, пов’язаних нарахуванням забезпечень майбутніх витрат і платежів (наприклад, відпусток).

Дт 23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші операційні витрати”

Кт 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

Для розподілу нарахованої заробітної плати за видами оплати необхідну інформацію відображають у відповідній відомості.

За нею здійснюється контроль за витрачанням фонду заробітної плати, за видами оплати праці, проводять аудит і аналіз.

Отже, на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” організовується контроль за використанням фонду заробітної плати, правильністю застосування тарифних ставок, посадових, окладів, норм виробітку підрахунком сум заробітної плати з використанням обчислювальної техніки; розрахунками середньої заробітної плати тощо.

Інші прямі витрати

До інших прямих витрат відповідно до п. 14 ПБО-16 відносять усі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат. Зокрема до таких витрат у ПБО–16 віднесено:

– відрахування на соціальні заходи;

– плату за оренду земельних паїв та майнових паїв;

– амортизацію;

– витрати від браку, що становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів);

– витрати на виправлення браку за вирахуванням остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми одержаної від постачальників за неякісні матеріали та комплектуючі вироби тощо.

Тобто, у складі цієї групи витрат можна виділити кілька під статей.

Відрахування на соціальні заходи. Як і раніше до складу цієї статті включають внески і збори, що їх нараховують на ту оплату праці, яка виділена у статтю “Витрати на оплату праці робітників, зайнятих виробництвом продукції” (за умови включення таких виплат до сукупного оподаткованого доходу працівників).

Відповідно до чинного нині порядку до складу цієї статті включають:

– збори на державне пенсійне обов’язкове страхування;

– внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок втрати працездатності та витрати, зумовлені народженням і похованням;

– внески на загально обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

– внески на загально обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (які встановлюють залежно від класу професійного ризику виробництва).

Відрахування на соціальні заходи здійснюються по встановлених тарифах від фонду оплати праці.

Таблиця 2.2

Тарифи відрахування на соціальні заходи від фонду оплати праці

Види відрахувань від фонду оплати праці

Тарифи відрахувань

Пенсійний фонд

32%

На загально обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами зумовленими народженням та похованням

2,9%

На загально обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

2,5% (2,1%)

На загально обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків

0,2 – 13,8

На ЗАТ “Коломийська фабрика” відрахування на загально обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків 1,12%.

Питання, пов’язані з нарахуванням амортизації матеріальних необоротних активів регулює ПБО–7, а пов’язані з нарахуванням амортизації нематеріальних активів ПБО–8.

У ПБО–7 введено низку нових для нас положень і підходів до оцінки основних засобів та визначення амортизаційних відрахувань.

Власне кажучи, саме з прийняттям ПБО–7 податковий і бухгалтерський облік остаточно сформувалися, як два окремих обліки.

Передусім, варто відзначити, що вартість, яка амортизується, тісно пов’язана з таким поняттям, як економічна вигода, під якою у Законі про бух облік розуміють потенційну можливість, одержання підприємством коштів від використання активів [4:21].

Звідси випливає кілька принципових, погляду калькулювання собівартості продукції, моментів.

По–перше, підприємство самостійно визначає справедливу вартість та термін корисної експлуатації основних засобів, у разі потреби проводить переоцінку балансової вартості, змінює термін корисної експлуатації.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com