У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 7

Під відпуском матеріалів на виробництво розуміють їх споживання безпосередньо у процесі виробництва. Відпуск на виробництво сировини, матеріалів на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” здійснюється на основі оформлених документів, у яких зазначається їхні вага, об’єм, площа або кількість відповідно до діючих норм витрат.

Основними документами для оформлення відпуску матеріалів на виробництво на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” є розкрійні картки.

На промислових підприємствах відпуск матеріалів на виробництво здійснюється за допомогою лімітно–забірних карток (форма М-8 або М-9), акту–вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма М-10), накладної вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма М-11).

За лімітно–забірними картками відпускаються матеріали на які встановлені ліміти.

Ліміт на відпуск матеріалів на виробництво встановлюється на основі діючих норм витрат матеріалів і виробничих програм з урахуванням залишків матеріалів.

Матеріали понад ліміт видаються по вимозі зі штампом “понад-ліміт”.

На ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” що місячно в цехах складають відомості–звіти про витрачання матеріалів на виробництво по кожному номенклатурному номері. Для цього використовуються дані про надходження, витрачання та повернення матеріалів із цехів з обліком їх залишку на початок і кінець місяця.

На основі первинних документів використання матеріалів оформляється наступною бухгалтерською проводкою:

Дт 23 “Виробництво”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

Аналогічно відображається і витрачання палива, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Облік витрат матеріалів не завжди відображає дійсне споживання сировини, матеріалів у виробництві, оскільки на кінець звітного періоду в цехах можуть бути залишки невикористаних матеріалів, отриманих зі складу.

У виробництвах, де матеріали використовуються при виготовлені кількох видів продукції, фактичні витрати їх на окремі види продукції визначаються за встановленим коефіцієнтом і пропорційно нормативним витратам на фактичний випуск продукції, пропорційно кількості або масі виробленої продукції, пропорційно прямим витратам матеріалу або іншими методами.

Для обліку матеріальних витрат вигідним є їх відношення до майбутнього продукту праці.

Також на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” розробляються норми матеріальних витрат. Вони включають:

– норми затрат сировини і основних матеріалів;

– норми затрат допоміжних матеріалів на одиницю продукції;

– норми палива та енергії на технологічні цілі.

Норми матеріальних затрат бувають:

БРУТТО – включають норму обов’язкових відходів;

НЕТТО – це чисті затрати сировини і матеріалів, палива та енергії.

Норми затрат розробляються спеціалістами по технології виробництва.

Вони відображаються у нормативних картах. Нормативні карти складаються на кожен вид продукції, затверджуються керівником підприємства [25:454].

Вони передаються у нормативне бюро або плановий відділ ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” і служать для попереднього контролю. Однак, необхідним є і платіжний контроль, тому що відпуск матеріалів, сировини зі складів цехам ще не є кінцевим витрачанням, а розглядається лише, як внутрішнє переміщення товарно–матеріальних цінностей. Всі первинні документи формуються за напрямками витрачання матеріалів і на їхній основі складається розробна таблиця 1. В цій таблиці показується сума списаних матеріальних цінностей на виробництво і конкретно по замовленнях. Спочатку записуються дані по цеху 1, а потім по цеху 2 і по інших структурних підрозділах.

На фабриці для кожного цеху, виходячи з умов виробництва, застосовується конкретний метод обліку використаних для виробництва матеріалів.

Застосовуються такі основні методи явлення відхилень від норм:

1) документування відхилень від норм;

2) облік розкрою за партіями;

3) інвентарний метод.

Метод документування відхилень від норм застосовується для виявлення відхилень, що виникли через зміну одного виду матеріальних ресурсів іншими, а також внаслідок понаднормативного відпуску матеріалів. Суть цього методу полягає в тому, що заміна, а також понаднормативний відпуск оформляється спеціальними документами, а відпуск в межах норм оформляється лімітно–забірними картками.

Метод обліку розкрою за партіями матеріалів передбачає виявлення відхилень від норм за кожною партією матеріалу, що розкраюється і застосовується у разі розкрою дорогоцінних і дефіцитних тканин.

Для виявлення фактичних витрат, першого числа місяця проводиться інвентаризація невикористаних матеріалів, які знаходяться у цехах, на основі даних інвентаризації і даних про надходження матеріалів на виробництво, визначаються фактичні витрати, які уставляються з нормативними витратами для визначення відхилень від норми.

На основі даних обліку складаються звіти про відхилення від норм щодо використання сировини, матеріалів, палива на виробництво продукції.

Оскільки матеріальні затрати займають досить велику частку відносно витрат виробництва, тому організація обліку виробничих запасів на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” має забезпечувати раціональне використання матеріальних ресурсів та зниження матеріаломісткості продукції.

Найефективніше цього можна досягти при функціонуванні автоматичної інформаційної системи обліку з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера, при якій можливе раціональне управління матеріальними ресурсами.

Особливе місце в обліку матеріальних цінностей займає формування вхідної інформації.

Результати розв’язку задач з обліку матеріальних цінностей є формування відомостей про господарські операції та відображення вихідної інформації (наприклад, відомість надходження матеріальних цінностей, відомість обліку витрат матеріальних цінностей та інші).

Відомість надходження матеріальних цінностей (додаток А) призначена для контролю їхнього надходження на склад, а також розрахунків з постачальниками і ходом надходження матеріалів.

Облік витрачання матеріальних цінностей за нарядами призначений для відображення матеріалів за виробничими затратами окремо згідно з нормами, відхилення від норм.

Списання матеріалів на виробництво здійснюється відповідно до одного з передбачених у ПБО-9 методів оцінки, який обирається підприємством самостійно під час визначення облікової політики. Зокрема, передбачено такі методи:

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасу;

– середньозваженої собівартості;

– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

– собівартості останніх за часом надходжень запасів (ЛІФО);

– нормативних витрат.

Зупинимося на особливостях застосування цих методів.

Метод ідентифікаційної собівартості застосовується, щодо тих видів виробничих запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень і проектів, а також, щодо тих видів запасів, котрі не замінюють одне одного. Застосування цього методу передбачає ведення індивідуального обліку кожної одиниці запасів.

Цей метод застосовується при невеликій номенклатурі матеріалів, а також при списанні матеріалів, що дорого коштують.

Запаси можуть оцінюватися також за середньозваженою собівартістю, яка визначається у кожному виду (групі) запасів як частка ділення загальної вартості виду (групи) запасів на їх кількість. Зазначені кількість і вартість складаються відповідно із собівартості та кількості по залишку на початок місяця і по запасах, що надійшли протягом місяця.

Отже, при різних цінах на один і той же вид запасів обчислюється їх середня ціна, за якою згодом оцінюється списання запасів на виробництво. Цей метод застосовується при великій номенклатурі використовуваних при виробництві продукції матеріалів.

Метод ФІФО передбачає, що запаси мають списуватися за собівартістю відповідних партій у хронологічному порядку їх надходження. В умовах інфляції він зумовлює зниження вартості відпущених у виробництво ресурсів, завищення їх залишку в балансі, а отже, завищення фінансового результату від основної діяльності підприємства.

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com