У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 23

67. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г,. Лук'яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - К.: Аграрна наука, 2000. - 396 с.

68. Курсові різниці: бухгалтерський та податковий облік//Все про бухгалтерський облік. - 1999. №87. - с.14-18.

69. Лист Мінекономіки України (Зовнішньоекономічні договори)//Бухгалтерія. - 200!. - 3 травня. - с.9-12.

70. Литвин Б.М. Аналіз господарської діяльності в будівництві. - Львів: Світ, 1992. - 272с.

71. Литвин І. Інформаційні системи в управлінні. Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 303с.

72. Литвин Ю.Я., Олійник В.М. , Палюх М.С., Семчишин М.В. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. - Тернопіль: “Тернопіль”, 1998. - 376с.

73. Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Совінський В.С. та інші. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: Підручник для вузів. - 2 - ге вид., пер. і доп. - Тернопіль: Чарівниця, 1995, - 824 с.

74. Максимова О.Я. Постійні і змінні затрат // Баланс. – 1999. – № 18 – с. 54–55.

75. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

76. Мельник В.Г. Словник - довідник бухгалтера - підприємця. - Тернопіль, 1993. - 127с.

77. Мех Я.В. , Сумкіна Н.В. , Дерій В.А. Облік , контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. - К.: НМК ВО, 1992. - 124с.

78. Мех Я.В. Облік і аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства. - К.: НМК ВО, 1990. - 144с.

79. Мех Я.В. Обліково - аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами (на прикладі підприємств промисловості України): Монографія, - Тернопіль: Економічна думка, 2000, - с. 553

80. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений//Под ред. Елесеевой И.И. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 408 с.

81. Мних Є.В. Аналіз і оцінка виробничої діяльності підприємств. - К.: 1994. - 104с.

82. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів: Армія України, 2000. - 144 с.

83. Нагорний В. Облік витрат на виробництво продукції національні стандарти // Все про бухгалтерський облік. – 2000 – № 25 – с. 19–26.

84. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження норм коштів на представницькі цілі,рекламу на виплату компенсацій за використання відповідно до наказу особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх використання від 12 листопада 1993 р. № 88.

85. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Зб. Нормативних актів – К.: СП «Юрінком Інтер», 2000. – 231 с.

86. Нидиз Б., Андерсон Х., Колдуєлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. /Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика. 1993 – 492 с.

87. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування) Навчально–методичний посібник. Тернопіль: Карт–Бланк, 2000 – 288 с.

88. Облік запасів//Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №7. - с.20.

89. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2000. - №17. - с.40-49.

90. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2000. - №20. - с.24-25.

91. Облік і звітність в іноземних валютах. Облік придбання товарів по імпорту//Бух гал терсь кий облік і аудит. - 2000. - №9. - с.6-9.

92. Остапчук Н. Облік адміністративних витрат // Бізнес (Бухгалтерія) . – 200. – № 47 – с. 114–119.

93. Остапчук Н. Облік загальновиробничих витрат //Бізнес (бухгалтерія ). – 2000. № 47. – с. 110–114.

94. Островский О.М. Типовые елементы организации бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 207с.

95. Павлюк О. Організаційно–методологічні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій

96. Палюх М.С. Управлінський облік: проблеми розвитку. Міжнародна науково - практична конференція "Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття". - Львів, - 2001

97. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учебн. пособие. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 238 с.

98. Пантелеев В.Скромна привабливість витрат при придбанні запасів//Дебет- кредит. -2001. -№І2. -с.28-39.

99. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті/Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №8. - с.13-17.

100. Пархоменко В.М. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 7, с. 3 - 8.

101. Пархоменко В.М. Регістри облікових записів//Податки та бухгалтерський облік. - 2001. - №5. - с.2-8.

102. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"//Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №11. - с.87-89.

103. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454с.

104. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль, 1997. -146 с.

105. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико - методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 423 с.

106. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1997.- 160с.

107. Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.-628с.

108. Рейцберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Старобудцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ППФРА-М, 1996. - 496 с.

109. Ригард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности//Пер. с англ. - М.: Издательство «Дело и сервис», 1999. -432с.

110. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. - 192 с.

111. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. - Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688 с.

112. Савченко О. Операції з давальницькою сировиною//Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - №11. - с.28-36.

113. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень./ В.Ф. Ситник, О.С. Олексюк, В.М. Гужва, С.П. Ріппа,. - К.: Техніка, 1995. - 162с.

114. Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ.под. ред. Н.Д. Эриашвили.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 179 с.

115. Смиричинський В.В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1996. - 212 с.

116. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 176 с.

117. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 400с.

118. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерская отчетность: степень возможной реальности // Бухгалтерский учет. - 1997. - № 1, с. 54 - 56.

119. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. - М.: Аналитика-Прес, 1998. - 288с.

120. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 500с.

121. Сук Л. К. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів//Бухгалтерія. - 2000. - №9. - с.6-15.

122. Теория бухгалтерского учета: Учеб. / И.Н.Белый, П.Я.Папковская, А.П.Михалкевич. - Минск: Мисонта, 1997. - 82 с.

123. Терехов А. А., Терехов М. А. Контроль и аудит:основніе методологические приемы и технология. - М.:Финансы и статистика, 1998.-208с.

124. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. - К.: АСК, 2000. - 784с.

125. Управленческий учет по международным стандартам / Под ред. проф. Я.В.Соколова и доц. А.А. Терехова. - СПб.:СПб ТЭИ,1998. - 84с.

126. Управленческий учет/Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила. - М.: ИНФРА-М, 1997.-480с.

127. Федорович Р.В., Іващук О.Т. Теорія економічного аналізу: економіко - математичний аспект. - Тернопіль.: БІМА, 1997. - 278с.

128. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. - К.: Лібра, 1999.-336 с.

129. Хаддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий/Под ред. Ю.Н. Воропаева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192с.

130. Харитонова А. Бухгалтерський облік запасів за новим планом рахунків//Баланс-Агро. - 2000. - №6. - с.48-57.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com