У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 22

10. Бабук И.М. Экономика легкой промышленности. Учебник. – М.: Высшая школа. 1998. – 201 с.

11. Баканов МИ., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.

12. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.:Информационно-издательский дом «Филин», 1995. - 448 с.

13. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО. 1999.-574с.

14. Боженко О.М. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку //Поліграфія і видавнича справа 2000 № 32. – с. 26–28.

15. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Спалом, 1998.

16. Бутинець Т.А. та інші. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 672 с.

17. Бутинець Ф. Ф. та Інші. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник ./За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП"Рута",2001.-544с.

18. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Я. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2002. -544с.

19. Бутинець Ф., Чижевські Л. Герасимчук Н. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Облік – аудит” – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

20. Бухгалтерський аналіз: Пер. с англ./Под ред. М.А.Гольцберга, Л.М.Хасан-Бек: Торгово-издательское бюро, 1993. - 428 с.

21. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник 2-ге видання доповнене і перероблене/ Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожній та інші – Тернопіль: Економічна думка, 200 – 288 с.

22. Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Галицькі контракти – 2000.– № 11 – с. 20–37.

23. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально–практичний посібник /за редакцією С.Ф.Голова–Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс–клуб”, 2000 – 768 с.

24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/За ред С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001.-832с.

25. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей 5-те видання, доповнене і перероблене.- К.: А. С. К., 2000. – 784 с.

26. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця з-те видання, перероблене і доповнене, - Житомир: ЖІТІ, 2001 – 672 с.

27. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 806 с.

28. Бухгалтерський фінансовий облік/Під редакцією Бутинця Ф.Ф. -Житомир, ПП "Рута", 2001. - 608 с.

29. Воротняк О.С. Фінансовий облік та аналіз в ситемі управління підприємством // Вісник Житомирського інженерно–технологічного інституту – 1999 – № 9 с. 236–240.

30. Гарасим П. М, Кізима А. Я., Забчук В. Д. Та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей/ За ред. Хомина П. Я. Тернопіль:Астон, 2000. -288 с.

31. Голов С- Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.:Скарби, 1998. -382с.

32. Голов С. Ф., Костюченко В. М.Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.:м Лібра, 2001.-840с.

33. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. пос.: 3-тє вид., допов. - К.; А.С.К., 2001.-416с.

34. Грачева Р. Запаси, бухгалтерський облік.// Спеціальний додаток до тижневика "Дебет - кредит"-27.11 2001р.

35. Грицун Н. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировимою//Економіка, фінанси, право. - 2000. - № 9. -с.32.

36. Дегтяренко В.Н. Оценка еффективности и внутренные резервы. - М.: "Эксперементальное бюро", 1997. - 144с.

37. Джон Блейк, Ориол Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Перевод с англ. - М.: ИИД «Филинъ», 1997. - 400 с.

38. Довідник з бухгалтерського обліку//Склад.: Н.І.Циклер, Й.Д.Шляхта, Г.Г.Штулер; За ред. Н.І.Циклер. - Ужгород: ІВА, 2000. - 356 с.

39. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І/Ред. кол.: С.В.Мочерний (відпр. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.

40. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств/За ред. С.І.Шкарабана, М.І. Сапачова. - Тернопіль, ТАНГ, 1999. - 405 с.

41. Економічний аналіз для промислових підприємств /Під ред. С.І.Шкарабано, М.І.Сапанова – Тернопіль ТАНГ, 1999 – 405 с.

42. Ефимова О.В. Годовой бухгалтерский отчет: раскрытие информации // Бухгалтерский учет. - 1999. - № 2, с. 5 - 11.

43. Журавель Г.П., Крупка Л.Д., Палах М.С. та інші. Бухгалтерський облік особливості в галузях економіки – Тернопіль. Економічна думка, 1999, 449с.

44. Зав городній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. К.: Видавництво “Бліц–Ін форм”, 1998 – 132 с.

45. Завгородний В.П. Бухгалтерский облик, контроль и аудит в системе управления предприятием. К.: Издательство “ВАКЛЕР”, 1999, – 976 с.

46. Завгородній А.Г., Усач Б.Ф., Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Львівська політтехніка, 1995. - 208с.

47. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.

48. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. 283/97 – ВР.

49. Зубілевич С. Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. К.ІДілова Україна, 1996.-375с.

50. Иващук О.Т., Мех Я.В., Пушкарь М.С. Методические указания к использованию математических методов при изучении учетно - экономических дисциплин.: Тернополь, ТАНГ, 1989. - 28с.

51. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 413 с.

52. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

53. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку // Затв. Наказом Дежавного комітету статистики від 27. 07.1998 р. № 263.

54. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей:затв. Наказом Міністерства фінансів України від 16. 05.1996 № 99// Бізнес. -1996.-№26.

55. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе ОААР): Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998. - 328 с.

56. Карпик Я.М., Пушкар М.С., Аналіз господарської діяльності (посібник для бізнесменів). - Тернопіль, 1993. - 48с.

57. Карпова Т.Ф.: Управленческий учет. Москва. Инфра– М., 1997. 892 с.

58. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ОААР. - М.: Дело, 1998. - 452 с.

59. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. - М.: ФБК - Пресс, 1998. - 194 с.

60. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 512 с.

61. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.

62. Коршикова Р. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 7, с. 28 - 40.

63. Костюченко В. Облік запасів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку//Бухгалтерський облік і аудит. -2000. -№5. - с.23-40.

64. Крамаровський Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 300 с.

65. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 215с.

66. Кузьмінський А., Сопко В., Єфіменко В., Голов С., Бірмані Е. Концепція національного плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №1, с.4 - 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com