У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 21

Оцінка правильності обчислення собівартості продукції виконується шляхом арифметичного контролю даних відомості зведеного обліку витрат. При цьому собівартість випуску продукції в умовах застосування показного і попереднього методу обліку витрат формується як алгебраїчна сума витрат за місяць і зміни величини незавершеного виробництва, а в умовах нормативного методу алгебраїчна сума нормативної собівартості випуску продукції, змін норм в відхилень від норм.

Виявлені в ході перевірки відхилення фіксуються в робочих документах аудитора і визначається їх кількісний вплив на показники звітності.

Аудиторська практика свідчить, що типовими помилками, що виявляються в ході перевірки затрат на виробництво є наступні:

– не відповідність застосованого методу обліку затрат методу, зафіксованому в обліковій політиці ;

– неправильна оцінка залишків НЗВ;

– неправильний розподіл витрат по звітних періодах;

– необумовлене (без документального оформлення) включення в собівартість окремих видів витрат на інші.

В И С Н О В К И І П Р О П О З И Ц І Ї

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва.

Відповідно до П(С) БО 16 “Витрати” під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Важливими при визначенні собівартості є правильне визначення складу витрат та їх розмежування (тим більше, що склад витрат, які включаються у собівартість, не є незмінними) з метою повного відображення у собівартості дійсних витрат звітного періоду.

Не може бути ніяких сумнівів у тому, що в ринкових умовах на відміну від централізованої економіки, мають бути свої методи управління виробництвом. Це в певній мірі стосується і собівартості.

Перелік і склад калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

До виробничої собівартості продукції включаються:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

– інші прямі витрати;

– загальновиробничі витрати;

В результаті проведених досліджень по обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду зроблені такі висновки і пропозиції:

1. Оскільки на виготовлення продукції за технологією використовуються різноманітні ресурси, виникає необхідність розробляти детальні норми витрат матеріальних цінностей, розцінки оплати праці та її нормування, норми часу та витрати на одну годину роботи устаткування, норми загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат.

Зокрема, нормування витрат факторів виробництва на окремі види продукції є першим принципом раціональної організації обліку витрат. Другим принципом є виділення підрозділів підприємства – цехів основного і допоміжного виробництва, відділів та служб заводоуправління тощо. Третім принципом – групування витрат за окремими статтями калькуляції в розрізі деталей, вузлів, виробів, операцій, робіт, послуг та інших носіїв витрат.

2. Всі витрати операційної діяльності формуються в розрізі економічних елементів і статей витрат. Елементи витрат наводяться в П(С)БО 16 “Витрати”, а перелік статей витрат може встановлюватись підприємством самостійно.

Відповідно до законодавства підприємство має право обирати один між трьома способами обліку витрат діяльності:

– з використанням 8-го класу рахунків “Витрати за елементами”;

– з використанням 9-го класу рахунків “Витрат діяльності”;

– з одночасними використаннями 8-го і 9-го класу рахунків.

Загальна схема обліку витрат без застосування рахунків класу 8 є значно простішою, а щодо інформації про витрати в розрізі економічних елементів, то її можна одержати в позасистемному порядку із облікових регістрів (журнал 5, 5А). Використання рахунків класу 8 робить цей облік більш трудомістким і незручним.

3. Вивчення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, А ТАКОЖ інструкції щодо його застосування, затверджених Міністерством фінансів України від 30 листопада 1999 року дає можливість зробити висновок, що загальна схема обліку діяльності підприємства виглядає таким чином з однієї стороні відображаються всі витрати підприємства за видами діяльності, з другої – доходи підприємства за видами діяльності. Як витрати, так і доходи списуються на фінансовий результат діяльності, тобто різниця між ними становить валовий фінансовий результат (прибуток або збиток). За цією схемою повинні відображатися всі господарські операції. Однак методика обліку формування окремих витрат, в тому числі витрат на виробництво продукції та інших витрат діяльності, що передбачена П(С) БО 16 “Витрати” не відповідає цій схемі. Зокрема, це відноситься до обліку операцій по списанню нестач незавершеного виробництва матеріальних цінностей.

4. Одним із напрямів вдосконалення обліку витрат є їх автоматизація. Автоматизованим шляхом здійснюється вибір оптимального стану виробництва, доцільне виконання замовлень і послуг. Керівнику надається можливість прогнозувати склад витрат, а також отримання максимального прибутку.

Хоча з переходом України до ринкових відносин і СНР (система національних рахунків) стоїть завдання вдосконалення системи показників діяльності підприємств, але планування витрат здійснюється як і раніше, що регламентується “Типовим положенням з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України у 1996 р.

Група вчених–економістів (Орлов О., Ларіонова І. та інші) вважають, що перш за все слід вирішити питання про базу відліку. Традиційно, у відповідності з вимогами адміністративно–планової економіки, такою базою були показники звітного (базового) року. Саме вони були тією базою, зміни якої директивно закладалися в плани щодо зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці або зростання обсягу продукції. Це закладалося в основу системи економічного стимулювання діяльності підприємств.

Для врегулювання обліку витрат важливе значення має уточнення їх складу. Для цього повинна бути розроблена і затверджена у централізованому порядку Інструкція по обліку витрат, в якій би деталізувалася кожна стаття витрат, подібно, як це мало місце в Типовому положенні з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.

Аудит витрат починається із побудови методичної моделі аудиту, і проводиться згідно з типовою програмою аудиту витрат.

Зроблені висновки і пропозиції ще раз доказують, що об’єкт дослідження є складним і потребує постійного вивчення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрютина М.С. Экономический учет и анализ деятельности предприятий //Вопросы статистики.– 2000. – № 11 – с. 15–23.

2. Адаме Р. Основы аудита. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

3. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. - 432 с.

4. Амортизація основних засобів // Все про бухгалтерський облік – № 52.– 2000– с. 19–22.

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений)/Под ред. В.А.Роевського. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 415с.

6. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма//Под ред. проф. В.Е.Рыбадкина: Учебник. - М.: Международные отношения, 1999. - 304с.

7. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. - М.: Экономика, 1994. - 368 с.

8. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/За редакцією Ф. Ф. Бутинця - Житомир, ПП "Рута", 2001. -416с.

9. Аудит. Практческое пособие /Под редакцией А.Кузаминского. – К.: «Учетинформ», 1996. – 283 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com