У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 15

Кошторис збутових витрат відображає обсяг і характер маркетингових зусиль, що зумовлюють отримання бюджетної виручки від продажу. Кошторис збутових витрат, складений у розрізі елементів діяльності, центрів відповідальності є ефективним засобом контролю, визначаючи ці результати, яких чекають від менеджера кожного центру відповідальності.

Ефективним засобом контролю виконання бюджетів збуту, є їх порівняння з даними, отриманими в аналітичній бухгалтерії підприємства. Аналітичний облік процесу збуту досить трудомісткий, тому ця ділянка обліку на більшості швейних підприємств автоматизована. Використання ЕОМ на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”не тільки зменшує витрати ручної праці, підвищує оперативність даних з обміну готової продукції, її реалізації, заборгованості за реалізовану продукцію, але й дає змогу вдосконалювати організацію і методику обліку, ефективніше управляти збутом продукції. АРМ з обліку процесу збуту тісно взаємопов’язане з АРМ “Управління збутовою діяльністю”. Важливу роль в автоматизації обліку збуту виконує система довідників: довідник одиниць величин; довідник договорів–замовлень; коди підприємств, які є споживачами продукції; довідник видів транспорту; ознаки категорії споживачів (платоспроможність, обсяги замовлень, вид оплати); ознаки категорій запасів готової продукції, довідник видів операцій.

АРМ “Обліку процесу збуту” на швейній фабриці повинне включати такі модулі:

1) облік реалізації готових виробів;

2) облік комерційної заборгованості;

3) облік витрат, пов’язаних із збутовою діяльністю.

Перший модуль дозволяє отримувати інформацію на запит споживача про залишки готової продукції на складі й одночасно суму реалізованої продукції в необхідному за номенклатурою групою, видами клієнтів, видами операцій, календарними періодами.

Другий модуль призначений для обліку замовлень, визначення сум заборгованості за платіжними документами, сум простроченої заборгованості в розрізі кількості днів не оплати, видів клієнтів, каналів розподілу.

Третій модуль вирішує завдання формування бази даних про витрати на збут продукції у розрізі зовнішніх сегментів діяльності.

На виході АСБО збутової діяльності підприємства повинна формуватися внутрішня сегментна звітність.

Витрати на збут відображаються в бухгалтерському обліку такими записами:

1) відображення суми витрат на пакувальні матеріали і ремонт тари:

Дт 93 “Витрати на збут”

Кт 204 “Тара і тарні матеріали”

2) відображення суми нарахованої заробітної плати працівникам відділу збуту:

Дт 93 “Витрати на збут”

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

3) відображення суми нарахувань на обов’язкове соціальне страхування:

Дт 93 “Витрати на збут”

Кт 65 “Розрахунки зі страхування”

4) відображення суми оплачених послуг збутових посередників, зовнішньоторговельних організацій:

Дт 93 “Витрати на збут”

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

5) відображення суми амортизації необоротних активів, що використовуються відділом збуту:

Дт 93 “Витрати на збут”

Кт 13 “Знос необоротних активів”

6) списання на рахунок фінансового результату суми витрат на збут в кінці звітного періоду:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут”

Протягом місяця ці витрати обліковуються по дебету рахунок 93 “Витрати на збут” у розрізі встановлених статей витрат.

Фінансовий результат операційної діяльності визначають з урахуванням інших операційних витрат, облік яких ведеться на рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” у розрізі субрахунків:

941 “Витрати на дослідження і розробки”

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

944 “Сумнівні та безнадійні борги”

945 “Втрати від операційної курсової різниці”

946 “Втрати від знецінення запасів”

947 “Нестачі і витрати від псування цінностей”

948 “Визнані пені, штрафи, неустойки”

949 “Інші витрати операційної діяльності”.

За дебетом рахунка 94 “Інші операційні витрати” відображаються суми визнаних витрат на підставі первинних документів:

1) списання витрат на дослідження і розробки:

Дт 941 “Витрати на дослідження і розробки”

Кт 20 “Виробничі запаси”

2) списання собівартості реалізованої іноземної валюти за курсом НБУ на дату списання:

Дт 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

Кт 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

3) списання собівартості реалізованих виробничих запасів:

Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

4) нарахування резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги:

Дт 944 “Сумнівні та безнадійні борги”

Кт 38 “Резерв сумнівних боргів”

5) списання втрат від знецінення запасів:

Дт 946 “Втрати від знецінення запасів”

Кт 28 “Товари” або

Кт 20 “Виробничі запаси”

6) списання визнаних штрафів, пені, неустойки:

Дт 948 “Визнані пені, штрафи, неустойки”

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Наприкінці місяця або кварталу ці витрати списуються з рахунка № 94 “Інші операційні витрати” в дебет рахунка № 79 “Фінансові результати”.

РОЗДІЛ III АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Мета, завдання та джерела аналізу і аудиту витрат підприємства

Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління має власну методологічну основу: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу.

Аналітична діяльність спрямована на вивчення обліку попиту та вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробництва на випуск конкурентноздатних продуктів у раніше встановлених обсягах, що відповідають певній техніко–економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити підприємству отримання найвищого прибутку [6:19].

Найважливіша особливість аналізу без якої практично не можна про нього говорити – це певні теоретична концепція, стиль мислення, запланований підхід до прийняття науково–технічних і виробничих рішень із позицій найповнішого задоволення вимог споживача. Філософія аналізу проста: виробник повинен випускати таку продукцію, що має збут і може досягнути запланованого рівня рентабельності та за яку можна отримати прибуток. Враховуючи це, виробник цілеспрямовано ставить завдання в галузі науково–технічних розробок, висуває вимоги до них, орієнтовано розраховуючи витрати виробництва, рівень ціни та прибуток. Виробник визначає найефективнішу технологію виробництва, включаючи між виробничі та внутрішньовиробничі кооперування.

Аналіз передбачає широкий пошук, творчий підхід до вирішення конкретних завдань виробничої діяльності. До функцій керівників виробництва належать створення необхідних організаційних, технічних, економічних умов для творчих ідей і найголовніше застосування у виробництві нововведень на підставі зацікавленості працівників.

Кінцева мета аналітичної діяльності розробка аналітичних програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент та ефективність виробництва). На основі аналітичної діяльності укладають міжнародні комерційні угоди, проводять комерційні операції.

Важливим принципом аналізу є комплексний підхід для погодження мети з ресурсами та можливостями підприємства, визначення шляхів її досягнення, що реально лише в результаті розробки програм аналізу виробів і кожного господарського підрозділу підприємства зокрема. Методи розробки таких програм потребують орієнтації на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів виробництва.

Характерним для аналізу принципом також є досягнення оптимального поєднання в управлінні фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників, спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com