У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 13

Одночасно на суму податку на додану вартість, включену до вартості послуг (нарахування витрат за послугами першої події):

Дт 641 “Розрахунки за податками”

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

6) відображення суми орендної плати за приміщення офісу:

Дт 92 “Адміністративні витрати”

Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

7) списано виробничі запаси на загально господарські потреби

Дт 92 “Адміністративні витрати”

Кт 20 “Виробничі запаси”

8) включено до складу адміністративних витрат вартість товарів, що використані для загально господарських потреб:

Дт 92 “Адміністративні витрати”

Кт 28 “Товари”

9) списання суми адміністративних витрат на рахунок фінансового результату по закінченню звітного періоду:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

2.3. Облік витрат на збут та інших витрат діяльності

В умовах ринкової економіки керівництву ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” важливо, поряд з оцінкою виробничих процесів, отримувати детальну інформацію про збут продукції, це зумовлено тим, що:

– збут, завершуючи процес відтворення, забезпечує перетворення товарної форми на грошову, що дає можливість підприємству відновлювати виробничий цикл та виконувати численні фінансові зобов’язання;

– у результаті реалізації продукції визначають фінансовий результат діяльності підприємства;

– економічні показники збутової діяльності служать основою побудови маркетингового, виробничого, фінансового планів підприємства, а також для оцінки господарської діяльності зовнішніми користувачами інформації;

– у процесі збутової діяльності формується ціна на продукцію;

– збут продукції служить задоволенню потреб споживачів.

Основним носієм інформації на підприємстві є система бухгалтерського обліку. Облік збутової діяльності, залежно від завдань, які він вирішує, можна поділити на такі види:

1. Облік, спрямований на отримання даних для складання форм фінансової звітності з метою оцінки фінансового стану підприємства, – фінансовий облік;

2. Облік, спрямований на отримання інформації для прийняття управлінських рішень щодо формування збутової та виробничої програм, оцінки ефективності витрат у розрізі споживачів, товарів, каналів збуту, для встановлення ціни на товар, контролю за нормами витрат; визначення доходу в розрізі ринкових сегментів – управлінський облік.

Формування ринкового господарства вимагає більше уваги надавати управлінському облікові процесу збуту, який покликаний розв’язати такі завдання:

– планування обсягів продажу одягу, виручки від його реалізації, асортименту випуску для побудови програми збуту в розрізі груп споживачів, каналів розподілу;

– проведення аналізу беззбиткового продажу з метою формування ціни на готовий одяг, асортименту реалізаційного кошика підприємства; визначення обсягів реалізації для отримання фіксованої величини прибутку;

– формування кошторису витрат на збут, контроль за його виконанням;

– облік і контроль руху запасів готової продукції на складі та витрати на підтримання складських запасів;

– облік поточної дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію у розрізі клієнтів, видів продукції, термінів погашення;

– складання внутрішньої звітності у розрізі сегментів збутової діяльності.

Головним завданням управлінського обліку є передбачення результатів майбутніх операцій. Планування, прогнозування у ринкових умовах господарювання виступає важливим інструментом управління господарською діяльністю підприємства, її координації та контролю. Незважаючи на це, на досліджуваному нами підприємстві процедурі планування показників збутової діяльності приділяють, на жаль, незначну увагу, обмежуючись лише формуванням загального бюджету збуту, в якому відображають один показник – обсяг збуту. На нашу думку, його доцільно було б доповнити допоміжними бюджетами, складеними у розрізі географічних районів, груп клієнтів, каналів розподілу, часових періодів. У бюджетах необхідно вказати заплановану ціну реалізації продажу кожної номенклатурної групи в кількісному вираженні, а також виручку від реалізації продукції за кожним зовнішнім елементом діяльності. Складений таким чином бюджет (програма) збуту є основою для формування всіх бюджетів і кошторисів витрат, тому від точності його побудови залежить надійність інших планових показників.

Для побудови бюджету збуту рекомендуємо використовувати аналіз беззбитковості – визначення критичного обсягу продажу, що базується на поділі витрат виробництва на постійні та змінні. Такий поділ дає можливість встановити функціонально–математичну залежність між прибутком, обсягом, собівартістю, що дозволяє: 1) визначити обсяг продажу, який би забезпечив відшкодування всіх витрат; 2) визначити обсяг продажу для отримання певної величини прибутку; №) встановити вплив структурних зрушень на рівень прибутку; 4) виявити нижню межу ціни на продукцію; 5) розрахувати величину прибутку при змінні постійних, змінних витрат. Аналіз беззбиткового продажу ґрунтується на знаходженні критичної точки реалізації продукції за допомогою графічного методу чи математичних формул. Кожен із методів має свої переваги і недоліки, проте жоден не є абсолютним. Оскільки побудова оптимізаційних моделей беззбитковості можлива за наступних умов:

1) усі інші змінні залишаються постійними;

2) один виріб або постійна номенклатура виробів;

3) прибуток розраховують за змінними витратами;

4) сукупні витрати і сукупний дохід є лінійними функціями обсягу виробництва;

5) аналізують лише допустимий діапазон обсягів виробництва;

6) витрати можна точно поділити на постійні та змінні.

Важливою умовою, щодо проведення аналізу беззбитковості на фірмі, що виробляє кілька видів продукції, є постійність структури продажу, оскільки зміни в ній призводять до зміщення точки рівноваги.

При проектування програми збуту, визначені обсягу продажу, ціни на продукцію, величини доходу від реалізації необхідним є формування кошторису збутових витрат. Ринкове господарювання вимагає від фірм надання значної уваги витратам збуту, розробки чіткої системи їх класифікації, планування обліку і контролю за ефективністю їх здійснення.

Враховуючи переваги та недоліки групування збутових витрат, поданого в Типовому положенні з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості та в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, розроблено систему їх класифікації (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Збутові витрати ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”

Функціональні статті витрат

Калькуляційні статті витрат

Витрати на складування продукції та підтримання товарно-матеріальних запасів

– заробітна плата складських працівників і відрахування з неї на соціальні заходи;

– утримання, ремонт та амортизація складських приміщень, обладнання і механізмів;

– орендна плата;

– страхування продукції

– нестачі допоміжних матеріалів

Витрати на пакування продукції

– вартість пакувальних матеріалів, яку включають до ціни продукції;

– витрати на ремонт обладнання;

– заробітна плата та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих пакуванням продукції.

Витрати пов’язані з транспортуванням продукції (товаро рухом)

– витрати на вантажно–розвантажувальні роботи;

– витрати на ремонт, запасні частини, амортизацію автомобільного транспорту;

– страхування продукції;

– оплата митних витрат

Витрати на управління збутовою діяльністю

– основна і додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи працівників відділу збуту;

– утримання, амортизація і ремонт приміщень служби збуту;

– витрати на відрядження;

– витрати на підвищення професійного рівня працівників відділу

Інші витрати

– витрати на юридичні консультації, страхування ризиків;

– витрати на сумнівні та безнадійні борги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com